03 – Pismo Święte

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu. Klękamy dziś przed Tobą wspominając dzień, w którym wziąłeś ze sobą Apostołów i zaprowadziłeś ich do Ogrodu Oliwnego. Chciałeś, aby byli z Tobą. Zaprosiłeś ich do uczestnictwa w tym, co sam przeżywałeś. My również słyszymy to zaproszenie. Przychodzimy do Ciebie i jesteśmy z Tobą. Trwamy na modlitwie starając się coraz lepiej poznać Ciebie i coraz głębiej z Tobą się zjednoczyć. Jesteśmy umocnieni świadectwem wiary Kościoła. Twoi wyznawcy, prowadzeni w ciągu wieków przez Ducha Świętego, nieustannie rozważali słowa Pisma, które mówią o Tobie i pomagają nam Ciebie poznać. Dziś chcemy Ci za ten dar podziękować i jeszcze gorliwiej przyjąć prawdę, która jest zawarta w świętych księgach. Prowadź nas, Panie, przez swego Ducha.

Śpiew, np. Duchu Święty, przyjdź.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane” (KKK 105).

L2: Duchu Święty, przyjdź, i pomóż nam z wiarą i miłością rozważać wszystkie prawdy, zawarte w Piśmie Świętym.

Śpiew, np. Duchu Święty, przyjdź.

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko, i tylko to, czego On chciał" (KKK 106).

L2: Duchu Święty, przyjdź, i udziel nam daru rozumienia tego, co przekazali nam autorzy biblijni.

Śpiew, np. Duchu Święty, przyjdź.

 

Część I – „Czuwajcie ze Mną” 

P: Panie Jezu, pomóż nam z coraz większą uwagą rozważać teksty Pisma Świętego. One nas prowadzą do Ciebie. Dzięki Nim poznajemy, kim jesteś, czego nauczałeś i co czyniłeś. Poznajemy odwieczny plan Ojca niebieskiego i moc Ducha Świętego. Słowo Pisma objawia nam prawdę, że dzieło zbawienia, przygotowane w Starym Testamencie i realizowane przez Ciebie od początku Twego życia na ziemi, zostaje dopełnione w czasie Twej męki i zmartwychwstania. Wszystkie teksty biblijne mówią o Tobie, Jezu, wskazują na Ciebie, bo Ty jesteś jedynym Słowem Ojca. Ty jesteś jedynym Panem. Przed Tobą klękamy i Ciebie wielbimy. 

Śpiew, np.: Jeden jest tylko Pan. 

L3: „Przez wszystkie słowa Pisma świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się cały: «Pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi, że to samo Słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich świętych pisarzy. To Słowo, które było na początku u Boga, nie potrzebuje sylab, ponieważ nie jest zależne od czasu»” (KKK 102). „W Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: Słowo Boże. «W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę»” (KKK 104) 

L4: „Ewangelia w poczwórnej formie zajmuje w Kościele wyjątkowe miejsce; świadczy o tym cześć, jaką otacza ją liturgia, i nieporównany wpływ, jaki zawsze wywierała na świętych: «Nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza i wspanialsza niż tekst Ewangelii. Rozważajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel, Jezus Chrystus, nauczał przez swoje słowa i co wypełniał przez swoje czyny». «W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii; w niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens»” (KKK 127). „Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego” (KKK 131). 

L3: Panie Jezu! Umocnieni nauką Kościoła z całą miłością naszego serca wsłuchujemy się w biblijny opis tego, co przeżywałeś w Ogrójcu. Po usłyszeniu tego fragmentu Ewangelii chcemy pozostać w ciszy przed Tobą. Przemawiaj do nas, Panie, przez swoje słowo. 

L4: Z Ewangelii według św. Mateusza (26,36-45): „Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»  I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników»”. 

Modlitwa w ciszy. 

Śpiew, np.: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.

 

Część II – Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie 

P: Wzywasz nas, Panie, do modlitwy. Uczysz nas, że jest ona konieczna dla naszego życia, a także dla naszej walki z pokusą. Mówisz: „Czuwajcie i módlcie się!” Chcemy trwać na modlitwie i pragniemy, aby nasza modlitwa była przeniknięta mądrością zaczerpniętą z Pisma Świętego. Ono ukazuje nam ludzi modlitwy. W Nim spotykamy Ciebie, gdy trwasz na modlitwie i uczysz nas modlitwy. Dziś szczególnie rozważamy Twoją modlitwę w Ogrójcu. 

L1: Ucz nas, Panie, rozpoczynać i kończyć dzień od modlitwy. Niech nasza modlitwa poranna i wieczorna będzie pełna wiary i miłości. Ty wiele razy wychodziłeś na miejsce modlitwy, gdy dzień się zaczynał i gdy dzień się kończył. Bądź z nami w naszej modlitwie.  

L2: Ucz nas, Panie, modlitwy przed dokonywaniem ważnych wyborów. Ty spędziłeś całą noc na modlitwie przed wyborem Apostołów. Wzbudź w nas pragnienie takiej modlitwy i dodaj nam sił, abyśmy na niej trwali. 

L1: Ucz nas, Panie, modlitwy walki, gdy trzeba zaprzeć samego siebie, przełamać lęk i inne przeciwności. Dodawaj nam sił, abyśmy umieli powtarzać Twoją modlitwę z Ogrójca: „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się spełni”. 

L2: Przyjmij naszą modlitwę, wyrażoną w ciszy, a następnie w dziesiątku różańca, tajemnicy Twojej modlitwy w Ogrójcu. 

Modlitwa w ciszy. 

L2: Dziesiątką różańca. 

Śpiew, np.: Wszystko Tobie oddać pragnę.

 

Część III – „Wstańcie, chodźmy” 

P: Panie Jezu! Po modlitwie w Ogrójcu powiedziałeś do Apostołów: „Wstańcie, chodźmy!”. Szedłeś, by oddać życie za ludzi, by przez swoją mękę wyrwać ich z niewoli grzechu. My w naszym czuwaniu kierujemy nasze myśli ku braciom i siostrom. Zawierzamy Ci, Panie, sprawy Kościoła i świata, problemy naszych rodzin i wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. 

L3: Modlitwa w intencjach Ojca Świętego: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty powierzyłeś Ojcu Świętemu N. troskę o cały Kościół niosący światu orędzie Ewangelii i pielgrzymujący przez doczesność do życia wiecznego. Z wiarą polecamy Ci wszystkie intencje, które Papież nosi w swoim sercu, a szczególnie te, które poleca modlitwie całego Kościoła. Niech moc Twej miłości odnawia oblicze ziemi. 

L4: Modlitwa za rodziny: Ojcze, daj wszystkim rodzinom małżonków mężnych i mądrych, którzy byliby źródłem rodziny wolnej i zjednoczonej. Ojcze, daj rodzicom, by mieli dom, gdzie mogliby żyć ze swoją rodziną w pokoju. Ojcze, daj dzieciom, by były znakiem ufności i nadziei a młodym odwagę stałego i wiernego zaangażowania. Ojcze, daj wszystkim możliwość zarabiania na chleb własnymi rękoma, zasmakowania pokoju ducha i żywego podtrzymywania pochodni wiary, nawet w czasach ciemności. Ojcze, daj nam wszystkim, byśmy widzieli rozkwit Twojego Kościoła, coraz bardziej wiernego i wiarygodnego, miasta sprawiedliwego i humanitarnego, świata, który kocha prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie. 

L3: Modlitwa o pokój: Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. 

L4: Modlitwa o rozeznanie powołania: Boże mądrości i rady, Ty patrzysz w serca wszystkich ludzi i dla każdego przygotowałeś miejsce na tym świecie. Dałeś nam talenty i zdolności, abyśmy je rozwijali realizując swoje powołanie i służąc z miłością innym ludziom. 
Wejrzyj na wszystkich, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej. Pomóż im wybrać to, co Ty dla nich zamierzyłeś i do czego przysposobiłeś ich jeszcze w łonie matki. Wezwanym do życia małżeńskiego daj spotkać tę osobę, z którą przeżyją szczęśliwe życie. Powołanych do kapłaństwa lub życia konsekrowanego namaść swoim Duchem, aby wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Tych, którzy muszą zdecydować o kierunku studiów i wyborze zawodu, napełnij swoim światłem, aby nie zabrakło im mądrości i dalekowzroczności. 

Boże, nasz Ojcze, naucz nas wszystkich wiernie wypełniać Twoją wolę, w której objawia się Twoja nieskończona mądrość i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

L5: Módlmy się w intencjach przedstawionych nam przez naszych braci i siostry (odczytanie intencji). 

Polećmy te intencje Bogu przez Maryję: „Pod Twoją obronę”. 

P: W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat. Złóżmy w miłosiernym Sercu Jezusa pracodawców i pracowników, lekarzy i nauczycieli, chorych i cierpiących, prześladowanych i uchodźców, skrzywdzonych i poniżonych, zagubionych i samotnych .... Każdego z nich Jezus ogarniał swoją modlitwę w Ogrójcu i na krzyżu. Niech moc Jego miłości będzie pociechą i umocnieniem dla nas wszystkich. Módlmy się w ciszy. 

Chwila ciszy. 

P: Ojcze nasz. 

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś. 

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny. 

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.