Propozycja Adoracji

 

Szczególna adoracja Roku Wiary
Niedziela, 2 czerwca 2013 roku

Adoracja w katedrze na Wawelu
w jedności z Ojcem Świętym

Pobierz: DOC PDF

 

Wprowadzenie

Śpiew: Upadnij na kolana lub inny.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Chwila ciszy.

P: Panie nasz i Zbawicielu. Zostaliśmy wezwani słowami pieśni, aby upaść przed Tobą na kolana. Często spełniamy ten akt czci. Pragniemy, aby płynął z serca i wyrażał uznanie Twej wielkości. Nie wystarcza nam w pośpiechu wykonane przyklęknięcie. Ty jesteś godzien, aby upaść przed Tobą na kolana. Dziś czynimy to w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, z biskupami i kapłanami, z wiernymi, którzy we wszystkich częściach świata padają przed Tobą, wyznając wiarę, że jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Przyjmij, wszechmocny i miłosierny Jezu, nasz hołd uwielbienia.

Śpiew: Twoja cześć, chwała lub Jezus, najwyższe Imię albo inny.

Od „Traditio Symboli” na początku Roku Wiary…

P: Uwierzyliśmy, o Panie, że jesteś pośród nas obecny. Uwierzyliśmy, że w czasie Mszy Świętej dokonała się cudowna przemiana i w świętej Hostii nie ma już chleba, tylko Ty sam, o Panie. Na początku Roku Wiary, biskupi i kapłani przekazali na nowo prawdy objawione zawarte w Symbolu wiary. Na zakończenie tego szczególnego Roku będziemy wezwani, aby tę odnowioną i pogłębioną wiarę wyznać wobec kapłana. Dlatego w dzisiejszej adoracji pragniemy najpierw spojrzeć wstecz, a minione miesiące tego roku, aby w dłuższej chwili cichej modlitwy, opowiedzieć Ci, o Panie, o naszej pracy nad wiarą, o naszym zwycięstwach i porażkach, o podjętym trudzie odnowienia i pogłębiania wiary. Przyjmij, Jezu, naszą modlitwę.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Wierzę w Ciebie, Boże żywy albo Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz lub Wielki jest Pan, potężny i pełen łaski lub inny śpiew.

L1: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za łaskę wiary. Jest ona dla nas skarbem, który chcemy strzec i rozwijać. Ty uczyłeś nas, że największe skarby ukrywa się w sercu. Tam też złożyłeś skarb wiary, który nam dałeś w czasie chrztu świętego. Tam, w sercu, ma być coraz czytelniej wypisywany. Nasze serce powinno być prawdą o Ojcu, który nas stworzył, o Tobie, któryś nas odkupił, o Duchu Świętym, który nas uświęca. Chcemy jeszcze raz, wpatrując się w Ciebie, wsłuchać się w te wezwania, które do nas kierujesz przez swój Kościół.

L2: Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (10,9-10): „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia”.

Śpiew aklamacji: Credo, Domine, Credo – Wierzę, Panie mój, wierzę (mel. poniżej) lub Pan jest mocą swojego ludu albo Chwała niech będzie zawsze i wszędzie, Twemu Sercu, o mój Jezu albo inny.

 

L2: Z listu apostolskiego Ojca Świętego Benedykta XVI Porta fidei (10): „Serce wskazuje, że pierwszy akt, którym dochodzi się do wiary jest darem Boga i działaniem łaski, która przekształca osobę aż do głębi jej serca. W tym względzie szczególnie wymowny jest przykład Lidii. Św. Łukasz opowiada, że  Paweł, kiedy był w Filippi, udał się w szabat, by głosić Ewangelię niektórym kobietom; była wśród nich Lidia a «Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła» (Dz 16, 14). Ważny jest sens zawarty w tym wyrażeniu.  Św. Łukasz uczy, że znajomość treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następnie to serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym”.

Śpiew aklamacji.

L1: Z katechez św. Piotra Chryzologa: „Macie przyjąć Symbol, to jest umowę życia, zasadę zbawienia i nierozerwalną więź wiary między wami i Bogiem. Przygotujcie serca, a nie kartkę, wyostrzcie zmysły, nie przyrząd do pisania. Tego, co usłyszycie, nie zapisujcie atramentem, lecz przez posługę ducha. Nie można bowiem ulotnym kartkom i łamliwym narzędziom powierzać odwiecznego niebieskiego sekretu, lecz trzeba go umieścić w skrzyni duszy, w wewnętrznej bibliotece ducha”.

Śpiew aklamacji.

L2: Z napomnień św. Ambrożego i św. Augustyna: „Ten Symbol jest pieczęcią duchową, jest medytacją naszego serca i jest jego jak gdyby zawsze obecną obroną. Jest niewątpliwie skarbem, którego strzeżemy w naszym sercu”. „Otrzymujecie formułę wiary, zwaną Symbolem. Kiedy już ją przyjmiecie, opieczętujcie nią serce i po cichu powtarzajcie ją codziennie. Zanim zaśniecie, zanim wyjdziecie, uzbrójcie się w wasz Symbol”.

Śpiew aklamacji.

P: Panie Jezu, Ty najlepiej znasz nasze serca. Ty wiesz, czym ono bije i za czym tęskni, co go cieszy, a co powoduje jego smutek, kiedy się rozpala płomieniem miłości, a kiedy staje się zimne i obojętne. Dziś pragniemy wejrzeć uważniej w nasze serce. Usłyszane słowa św. Pawła i Ojców Kościoła rodzą w nas pytanie, jak mocno odcisnęła się w naszym sercu wiara, jak ono przeżywa prawdę, że Ojciec niebieski uczynił nas swoimi dziećmi, że Ty pozostałeś na zawsze z nami, że Twój Duch prowadzi cały Kościół i każdego z nas. Pomóż nam, Panie, lepiej poznać tajemnice naszego serca.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew aklamacji.

… do „Redditio Symboli” na zakończenie Roku Wiary

P: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystko, co już się stało naszym udziałem w Roku Wiary. Rozpoczęliśmy go w październiku, miesiącu modlitwy różańcowej. Wiara prowadziła nas drogami Adwentu do Twego żłóbka w Betlejem. Mocą tej wiary podjęliśmy wielkopostny wysiłek nawrócenia, by dobrze przeżyć święte Triduum Paschalne. Dzięki wierze czas wielkanocny, uwieńczony zesłaniem Ducha Świętego, był dla nas ważnym i wielkim wydarzeniem. Z wielką wiarą i zaangażowaniem serca przeżywaliśmy kilka dni temu uroczystość Twego Najświętszego Ciała i Krwi, w czasie której szliśmy w eucharystycznej procesji na nasze ulice i place. Przed nami dalsze dni, tygodnie i miesiące tej wędrówki życia. Prosimy Cię, abyś naszą wiarę nieustannie umacniał.

L3: O mocną wiarę dla dzieci. Prosimy Cię, Panie.

O mocną wiarę dla młodzieży.
O mocną wiarę dla małżonków.
O mocną wiarę dla rodziców.
O mocną wiarę dla chorych.
O mocną wiarę dla skrzywdzonych.
O mocną wiarę dla wątpiących.
O mocną wiarę dla wszystkich.

L4: Aby wiara kształtowała naszą modlitwę. Prosimy Cię, Panie.

Aby wiara rodziła w nas nadzieję.
Aby wiara rozpalała naszą miłość.
Aby wiara dawała siły do przebaczenia.
Aby wiara umacniała nas w trudnych chwilach.
Aby wiara jednoczyła nas z Tobą.
Aby nasza wiara nieustannie rosła.

P: Z umocnioną wiarą przedstawiamy Ci, Jezu, intencje modlitewne, które przekazał nam Ojciec Święty Franciszek. Zaprosił on dziś cały Kościół na wspólną adorację. Razem z nim uwielbiamy Ciebie i razem z nim prosimy o Twoje błogosławieństwo. Zawierzamy również jego samego Twojemu miłosiernemu Sercu:

L3: Obdarz naszego Ojca Świętego Franciszka mądrością, wytrwałością i przezornością. W: Prosimy Cię, Panie.

Obdarz Twój Kościół licznymi i świętymi sługami ołtarza.
Daj wszystkim ochrzczonym głód i pragnienie Twojego Ciała.
Daj grzesznikom pragnienie nawrócenia i przebaczenia.
Daj wszystkim ludziom doświadczenie pociechy płynącej z poznania i poczucia Twojej miłości.

L4: O najsłodszy Jezu,
ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi,
wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby,
przedstaw je przed tronem Najwyższego,
przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych serc.
Oświeć nasze umysły,
umacniaj naszą wolę,
odnawiaj naszą stałość i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału,
abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie trudności,
składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego majestatu,
bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym świętym pragnieniom. Amen.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub Pobłogosław Jezu, drogi lub inny.

L5: Pierwsza intencja polecona wszystkim przez Ojca Świętego: „Za Kościół na świecie, który dziś jednoczy się w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan uczyni go zawsze posłusznym swojemu Słowu, aby stawał przed światem „jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27). Niech w Kościele, poprzez wierne nauczanie, rozbrzmiewa Słowo, które zbawia i przynosi miłosierdzie oraz sprawia, że w odnowionej więzi miłości tenże Kościół może nadać pełny sens cierpieniu i smutkowi oraz przywrócić radość i spokój”. Prośmy o to w cichej modlitwie.

Chwila ciszy.

L6: Druga intencja polecona nam dzisiaj przez Papieża: „Za tych wszystkich, którzy w różnych miejscach świata doświadczają cierpień związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa oraz za ofiary wojen, handlu ludźmi, przemytu narkotyków i pracy niewolniczej. Pomyślmy o dzieciach i kobietach doświadczających wielorakich form przemocy. Niech ich milczący krzyk o pomoc znajdzie Kościół czuwający, aby mając wzrok utkwiony w Chrystusie ukrzyżowanym, nie zapomniał o tych braciach i siostrach, którzy wpadli w ręce przemocy. Pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy doświadczają niepewności ekonomicznej, a przede wszystkim o bezrobotnych, o osobach starszych, o emigrantach i bezdomnych, o więźniach i o tych wszystkich, którzy doświadczając zepchnięcia na margines społeczeństwa. Modlitwa Kościoła i jego aktywna działalność niech staną się dla tych ludzi pocieszeniem i wsparciem w nadziei oraz siłą i wytrwałością w obronie godności ludzkiej”. Módlmy się w ciszy tych intencjach.

Chwila ciszy.

P: Polecajmy również Jezusowi intencje, które dotyczą szczególnie naszej archidiecezji, naszych parafii, rodzin i każdego z nas. Prośmy słowami litanii do Najświętszego Serca Jezusa.

Śpiew litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem lub inny.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Śpiew: Kochajmy Pana lub inny.