Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - Nieszpory

 

I Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania

 

Śpiew nieszporów będzie poprzedzony uczczeniem Chrystusa, który jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana, przychodzi do swego Kościoła. Wyróżnionym znakiem Jego obecności pośród nas jest Paschał. Zostaną więc odśpiewane wybrane fragmenty wielkanocnego orędzia Kościoła, które słyszeliśmy w Wigilię Paschalną, a wszyscy, witając Chrystusa, będą powtarzać śpiew: „Radosna Światłości”.

Procesja wejścia ze śpiewem ku czci Chrystusa Światłości

W bazylice światła zostają pogaszone. Nieco światła pozostaje tylko w prezbiterium. Wyraźnie powinno być widać palący się paschał. Gdy procesja wyrusza z zakrystii,  schola zaczyna śpiew. Po dojściu do ołtarza, celebrans otrzymuje świecę zapaloną od paschału. Od tej świecy zapalają swoje świece inni posługujący w prezbiterium, a także wyznaczone osoby. Po kolejnym śpiewach zapalają się stopniowo światła w bazylice.

Schola:       Radosna Światłości, - Prawdziwa, Jedyna Mądrości, - Jezu Chryste, Panie nasz!

Wszyscy: Radosna Światłości, - Prawdziwa, Jedyna Mądrości, - Jezu Chryste, Panie nasz!

Kapłan: „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie: weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo”.

Wszyscy: Radosna Światłości (2x)

Kapłan: „Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu”.

Wszyscy: Radosna Światłości (2x)

Kapłan: „A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga”.

Wszyscy: Radosna Światłości (2x)

Kapłan: „W tę noc pełną łaski, przyjmij, Ojcze święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarowując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju”.

Wszyscy: Radosna Światłości (2x)

Kapłan: „Prosimy Cię, przeto, Panie, niech ta świeca, poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie. Przyjęta przez Ciebie, jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały”.

Wszyscy: Radosna Światłości (2x)

W czasie ostatniego śpiewu celebrans oddaje świecę, a osoby, które trzymały swoje świece, kładą je przed paschałem.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Nieszpory

Hymn (Na melodię „Wesoły nam dziś dzień nastał”)
Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.

Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego Krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.

Gdy Noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął,
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.

Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

1 ant. Maria Magdalena i druga Maria  przyszły do grobu, by namaścić pogrzebane ciało, lecz nie znalazły Pana. Alleluja.

Psalm 110, 1-5. 7

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
W blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu, by namaścić pogrzebane ciało, lecz nie znalazły Pana. Alleluja.

2 ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, * gdzie Pan był pogrzebany. Alleluja.

Psalm 114

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, / gdzie Pan był pogrzebany. Alleluja.

3 ant. Jezus powiedział niewiastom: * Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Alleluja.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, * (W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, * (W. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, * (W. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, * (W. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, * (W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * (W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

Ant. Jezus powiedział niewiastom: / Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Alleluja.

Czytanie  1 P 2,9-10

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

Responsorium krótkie

K. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K. Radujmy się w nim i weselmy.
W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.

Pieśń Maryi

Ant. Po ośmiu dniach, * mimo drzwi zamkniętych, / Jezus stanął wśród uczniów / i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Po ośmiu dniach, * mimo drzwi zamkniętych, / Jezus stanął wśród uczniów / i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja.

Prośby

Chrystus powstając z martwych, zniweczył śmierć i przywrócił nam życie. Gorliwie wołajmy do Niego:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

Ty jesteś kamieniem, który odrzucony przez budujących, stał się głowicą węgła, spraw, abyśmy byli żywymi kamieniami w budowli Kościoła.

Ty jesteś wiernym i prawdomównym świadkiem, pierworodnym spośród umarłych, wspomagaj swój Kościół, aby dawał o Tobie nieustanne świadectwo.

Ty jesteś jedynym Oblubieńcem Kościoła, który narodził się z Twego boku przebitego na krzyżu, uczyń nas świadkami Twojej miłości.

Ty jesteś Pierwszy i Ostatni, byłeś umarły, ale żyjesz, zachowaj ochrzczonych w wierności aż do śmierci, aby zasłużyli na obiecaną nagrodę.

Ty jesteś światłością i pochodnią świętego Miasta Bożego;  oświeć naszych zmarłych, aby z Tobą królowali na wieki.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo.

Śpiew: Wesel się, Królowo miła.

Wesel się, Królowo miła, bo Ten, któregoś zrodziła - Zmartwychwstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. - Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie, - Proś Go za nami w potrzebie, - Byśmy się też tam dostali, - I na wiek wieków śpiewali: Alleluja, alleluja!