Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - Różaniec

 

„PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY”

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Śpiew: „Jezusa ukrytego”.

Chwila ciszy

Wprowadzenie

P: Kościół w obecnym roku liturgicznym w szczególny sposób zawierza działaniu Ducha Świętego swoją misję w świecie. Nasz świat pełen niepokoju, niezgody, sprzeciwiający się prawom boskim i ludzkim wydaje się odchodzić od wiary w Boga. Duch Święty daje rozeznanie obecnej rzeczywistości i w niej ukazuje drogi Boże, z których najważniejszą jest modlitwa prowadząca do przemiany życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Chrystus rozpoczął swoje dzieło zbawcze w Duchu Świętym i rozwój tego dzieła powierzył Duchowi Świętemu. W Nim i przez Niego prowadzi człowieka do zjednoczenia ze sobą i z Ojcem. Pełnia życia chrześcijańskiego rozpoczęta przez chrzest może zaistnieć tylko w Duchu Świętym. Pragnijmy i my spędzić te najbliższe godziny na modlitwie „w mocy Ducha Świętego”. Oby to nasze święte zgromadzenie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, w tym miejscu uświęconym Jego obecnością, Jego łaskami, modlitwami trzech Papieży, modlitwami świętych Siostry Faustyny i Jana Pawła II i wielu innych, których imiona zna tylko Bóg, stało się dla nas osobistym spotkaniem z Jezusem miłosiernym, który uczyni nas ludźmi nadziei i chwały Bożej. Prośmy Ducha Świętego, aby wzbudził w nas modlitwę uwielbienia, dziękczynienia i przebłagania za winy nasze, naszych bliskich i naszego narodu. Oby dzisiejsze rozważania tajemnic chwalebnych różańca, począwszy od pierwszych słów wyznania wiary,  sprawiło w nas wzrost wiary, nadziei i miłości i trwałe przylgnięcie do Jezusa, który za nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał.

Śpiew:  Przybądź, Duchu Święty,Spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień.

O, najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie! W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen.

L11: Modlitwa o przymnożenie wiary

Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie!
Spraw, żeby moja wiara przenika
moje myśli, sądy, słowa i czyny.
       Spraw, aby moja wiara była dobrowolna,
       abym chętnie przyjmował wszelkie wyrzeczenia i obowiązki,
       które ona niesie z sobą i żebym wierzył całym sobą.
Spraw, Panie, żeby moja wiara
opierała się na Twoim słowie
i na świadectwie Ducha Świętego.
       Spraw, Panie, żeby moja wiara była silna,
       otwarta na nowe światło,
       przezwyciężająca trudności, krytyki, wątpliwości.
Sprawdź, Panie, żeby moja wiara była radosna,
dawała pokój; czyniła mnie zdolnym do rozmowy z Bogiem
i promieniował szczęściem obcowania z Bogiem i ludźmi.
       Spraw, Panie, żeby moja wiara była skuteczna,
       niech się w miłości objawia na zewnątrz
       jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi.
Niech mnie umacnia w cierpieniu
i pomaga szukać Ciebie w nadziei.
       Spraw, Panie, żeby moja wiara była pokorna,
       wzbogacona świadectwem Ducha Świętego,
       uległa objawieniu i tradycji,
       posłuszna Magisterium Kościoła Świętego.
Panie, pomnażaj wciąż moją wiarę! Amen.

                                          [Paweł VI]

Chwila ciszy

Śpiew: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, - Dotrzymać pragnę szczerze. - Kościoła słuchać w każdy czas - I w świętej wytrwać wierze. - O Panie, Boże, dzięki Ci, - Żeś mi Kościoła otwarł drzwi. - W nim żyć, umierać pragnę.

2.    W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, - Bóg pod osłoną chleba. - Swym Ciałem karmi duszę mą, - By żyła w Nim dla nieba. - W to wierzyć zawsze mocno chcę, - Bo tego Kościół uczy mnie. - W nim żyć, umierać pragnę.

L12: Modlitwa o nadzieję

Boże, nadziejo nasza!
Wzbudzić w nas nadzieję chrześcijańską,
aby była naszą podporą i pociechą.
Nie dopuść na nas klęski załamania się
pod codziennym krzyżem cierpienia.
My cierpiący po łzach spodziewamy się radości,
po ucisku - wyzwolenia, po trwodze - pokoju,
po ciemnościach - blasku światłości,
a za progiem śmierci – zorzy zmartwychwstania
i wiecznego szczęścia.
Ty podczas naszej ziemskiej wędrówki
ratujesz nas od rozpaczy, napełniasz nadzieją,
bo jesteś zawsze z nami.
Obiecałeś, że nie zostawisz nad sierotami
i każde brzemię uczynisz lekkim,
a jarzmo słodkim.
Przez Syna Twego, a naszego Zbawiciela,
w Duchu Świętym
wychwalamy Cię Ojcze i uwielbiamy
teraz i na wieki. Amen.

Chwila ciszy

Śpiew: Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych,
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha,
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

L13: Modlitwa o miłość

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
ponad języki ludzi i aniołów
płonąc dla Ciebie.
       Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
       która o sobie nigdy nie pamięta,
       zło zapomina, dobrem się raduje,
       wlej w nasze serca.
Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
wiara się skończy, a nadzieja spełni.
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
w Twoim królestwie.
       Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
       który miłości darem jest i dawcą
       chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
       teraz i zawsze. Amen.

Śpiew: Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak 'Szeol'. Żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

P: W każdym znanym nam objawieniu Maryjo - Matko Syna Bożego i nasza Matko, pojawiasz się z różańcem w ręku i uczysz, jak ważną dla nas i miłą w oczach Boga jest modlitwa różańcowa. Módl się teraz z nami i za nas, abyśmy i my każdego dnia pobożnie odmawiali różaniec - na chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego, i na uzdrowienie nasze, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.

L14: Czwarta część różańca świętego – tajemnice chwalebne

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario...(3x), Chwała Ojcu...

Tajemnica I
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

Śpiew: Zwycięzca śmierci piekła i szatana - Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana - Naród niewierny trwoży się przestrasza - Na cud Jonasza - Alleluja!

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, - Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; - Patrzcie tak mówi, grób ten próżny został, - Pan z martwych powstał" - Alleluja!

 Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale, - Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. - Ojcu swojemu już uczynił zadość, - Nam niesie radość. - Alleluja!

 Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, - Utwierdza w wierze, aby nie wątpili. - Obcuje z nami, daje nauk wiele - O swym Kościele.  Alleluja!

L15: Z Ewangelii świętego Jana (J 20,1-8)

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.    

P: Zmartwychwstały Panie, Ty Zwycięzca śmierci przez Ducha Świętego prowadzisz nas w głębię Twoich tajemnic. Daj nam teraz łaskę zanurzenia się w Twoim Duchu. Niech On odsłoni przed nami tajemnice pustego grobu i umocni wiarę w to, żeś za każdego z nas umarł, dla każdego zmartwychwstał.

Chwila ciszy

L14: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...(10x) Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć.
       1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska
        Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
       Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
       Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.
2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

L11: Modlitwa Świętego Jana Pawła II

O Chryste, któryś w swym krzyżu przyjął nasz ludzki świat
- świat wczorajszy, dzisiejszy i jutrzejszy: stary świat grzechu
pozwól nam istnieć na nowo w Twym zmartwychwstaniu!
Pozwól mu stawać się nowym przez każde serce człowieka
nawiedzone mocą odkupienia.
Do Twych uwielbionych ran, o Chryste zmartwychwstały,
przyjmij wszystkie bolące rany współczesnego człowieka.
Te o których głośno w społecznych środkach przekazu
i te, które bez rozgłosu bolą w ukryciu sumień.

Śpiew: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć.
       3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
        Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
       Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
       Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona

L12: Jezu Zmartwychwstały, Boże miłosierny,
od Ciebie mam istnienie, życie i rozum.
Wydaję się w Twoje ręce, powierzam się Tobie.
W Tobie cała moja ufność i nadzieja.
W Tobie całe moje oczekiwanie.
Ty jesteś moim zmartwychwstaniem, moim życiem.
Ciebie tylko pragnę, miłuję i uwielbiam.
Przy Tobie będę trwać na zawsze,
w Tobie znajdę moje jedyne szczęście.

Śpiew: Zmartwychwstał Pan, alleluja!

L13:
Mój Boże, umocnij nas na drodze prawości
Przez całe nasze życie i oddalaj od nas to,
Czego moglibyśmy żałować w dniu Twojego przyjścia.
Ulżyj w dźwiganiu naszych grzechów.
Dawaj nam chleb sprawiedliwych.
Oddalaj od nas wszelkie zło.
Przez Twoją miłość zachowaj nas od piekła.

O bardzo mocny! O bardzo miłosierny!
Hojny nasz obrońco!
Najmiłosierniejszy z miłosiernych.
Początek i Koniec wszystkiego!
Ty się litujesz nad biednymi i wydziedziczonymi.
Boże Miłosierdzia!
Nie ma innego Boga tylko Ty Panie!
Chwała Tobie, Zmartwychwstały władco świata.

Tajemnica II
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

Śpiew:        Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!

1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.

2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.

3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przed czerwone wody,
Boże Ocalenia.

4. Panie kapłanów, królów i proroków,
złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże Miłosierdzia.

5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,
w Nim okazałeś głębię Swej miłości,
Boże Odkupienia.

6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi Swej purpurą przywrócił nam życie,
dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże Zmartwychwstania.

7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu,
razem z Twym Synem i Duchem płomiennym,
sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny.

L15:  Z Dziejów Apostolskich (Dz 1,4-11)

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: (…) gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".  Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".

P: Maryja w duchu Bożej miłości posłuszna wezwaniu Syna, przyjęła w apostole Janie nas wszystkich za swoje dzieci, a gdy po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa trwała wraz z apostołami na modlitwie i wraz z nimi doświadczyła Zesłania Ducha Świętego, stała się Matką rodzącego się kościoła. To mistyczne macierzyństwo objawiło się w pełni w tajemnicy Wniebowzięcia. Odtąd nieustannie wpatrujemy się w Jej wzór, prosząc żeby uczyła nas słuchać i zachowywać każde kierowane do nas Słowo Boże. „Błogosławieni bowiem ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je”. Niech to błogosławieństwo, które spoczęło na Maryi stanie się naszym udziałem! Obyśmy jak Maryja stawali się świadkami Boga, który „jest miłością”. [Jan Paweł II Pelplin 1999 r.]

Chwila ciszy

 L14: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...(10x) Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza - Umierając zło zwyciężył, pokój  nam ogłasza.  - On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem. - Chrystus naszym jest pokojem, - naszym pojednaniem.

1.    On jest Słowem nad wiekami, - Pierworodnym pośród stworzeń - Bóg przez Niego dał nam życie - I ukazał nam swą chwałę. - Ref.

2.    To On Głową jest Kościoła, - I początkiem wszystkich rzeczy. - Zechciał Bóg, by cała Pełnia - W Jego ciele zamieszkała. - Ref.

L11: Wpatrywać się w niebo nie znaczy zapominać o ziemi. Niebo, do którego wstąpił Jezus nie oznacza oddalenia, ale jest osłoną i ukryciem obecności, która nigdy nas nie opuszcza, aż do czasu Jego przyjścia w chwale. Obecny czas nakłada na nas obowiązek świadectwa, aby w imię Chrystusa „głoszone było nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”. [według homilii Jana Pawła II]

L12: Módlmy się zatem:

- aby uczcić w tajemnicy Wniebowstąpienia wyniesienie Chrystusa w Jego Boskiej chwale,
- radujmy się wraz z Maryją chwałą niebieską jej Syna,
- dziękujmy Jezusowi, który potwierdził ludziom ich przeznaczenie nieśmiertelności i życia z Bogiem.

Śpiew:

Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2

Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go. x2

L13: Uwielbiamy Cię Panie!

Ty zniżyłeś się do nas, aby nas podnieść.
Ty się upokorzyłeś, aby nas uczcić.
Ty się stałeś ubogim, aby nas ubogacić.
Ty się narodziłeś, aby nas odrodzić.
Ty chrzest przyjąłeś, aby nas oczyścić.
Ty pościłeś, aby nas nasycić.
Byłeś ukrzyżowany i tak nas ocaliłeś. 
Złożono Cię do grobu, a nas ze śmierci obudziłeś.
Zmartwychwstałeś w chwale i dałeś nam radość i nadzieją.
Wstąpiłeś do nieba i na tam ze sobą porwałeś.
Jesteś tam na tronie chwały i nas tam wyniosłeś.
Zesłałaś nam Ducha Świętego i nad Nim uświęciłeś.
Bądź błogosławiony, który przychodzisz do nas jaśniejący dobrocią!

Śpiew: To On, nasz Pan i Król  odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się, Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos, i drży na Jego głos
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go,  jak wielki jest Bóg,
Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg

2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On, początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem, Barankiem jest i lwem
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go,  jak wielki jest Bóg,
Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg

Tajemnica III
Zesłanie Ducha Świętego

 

Śpiew: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.
O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

L15:  Z Dziejów Apostolskich (Dz 2,1-4)

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

P: Kiedy modląc się wypowiadamy słowa „Ojcze nasz”, to mówimy je razem z Jezusem w Duchu Świętym, bo tylko tak modli się Jezus. Od chwili chrztu w naszych sercach przebywa Duch Święty i to On pobudza nas do modlitwy, a nawet więcej, sam modli się w nas. Trzeba o tym pamiętać, aby poznać godność naszej modlitwy. Rozważając tajemnicę Zesłania Ducha Świętego otwieramy nasze serca i umysły, i prosimy go o łaskę poznania jak wielkimi są odpowiedzialność i obowiązek, aby modlić się naprawdę i nie ustawać. [wg K. Rahner]

Chwila ciszy

L14: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...(10x) Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa (3x).

L11: W Tobie Duchu Święty, miłość jest modlitwą. Przyjdź i wyrażaj Twoją miłość w naszym sercu porywem modlitwy. Przekonaj nas o konieczności modlitwy według polecenia Jezusowego danego uczniom w ogrojcu: „czuwajcie i módlcie się”. Wzbudź w nas upodobanie w modlitwie i jej pragnienie tak, jak wzbudzasz w nas upodobanie w miłości i jej pragnienie. Daj nam odwagę do przerywania naszego działania i do porzucania naszych trosk, abyśmy się oddawali Temu, który jest jedynie konieczny i modlitwie do Niego. Naucz nas modlić się, rozmawiać z Bogiem albo trwać blisko Niego w milczeniu. Podtrzymuj w naszej modlitwie poryw ducha i serca, wyzwalając je od każdej innej troski i pociągaj je ku Bogu. Gdy nie możemy się modlić, pomagaj nam trwać w naszej ofierze, aby stała się ofiarą jeszcze bardziej szczerą naszej biedy, naszego ubóstwa. Ponieważ nasza modlitwa powinna być wyrazem naszej miłości, nie pozwalaj nam zbytnio myśleć o nas samych i spraw, abyśmy modlili się za cały kościół i świat cały. Uczyń z naszej modlitwy zapomnienie o nas samych przez spojrzenie, którym zanurzamy się w Panu. Przyjdź i módl się w nas, Duchu Święty, i Twoją Boską modlitwą nadaj wartość naszej nędznej modlitwie ludzkiej.

[J.Galot]

Śpiew:

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Przybądź Duchu Święty
Duchu Bożej miłości
Przybądź Duchu uwielbienia
Przybądź Duchu przebaczenia
       Veni Sancte Spiritus
Przybądź Duchu światło nasze
Przybądź Duchu źródło nasze
Przybądź Duchu radości
Przybądź Duchu Święty
       Veni Sancte Spiritus
Dawco mądrości i rozumu
Dawco rady i męstwa
Dawco umiejętności i pobożności
Dawco bojaźni Bożej
Dawco wiary i nadziei
Dawco miłości
Dawco miłosierdzia
       Przybądź Duchu Święty
       Veni Sancte Spiritus

L12: Duchu przemożny, przybądź,
Który umysły ludzkie stwarzasz i ciągle ożywiasz,
Prawdziwy z Boga Boże,
Ojcu równy, Synowi równy, pełen blasku,
Dusze nasze oświeć
Światłością swą, aby już zawsze – z dala
Od wszelkich błędów, mgieł
Słuchały woli Boga, pełniły wolę Boga,
Ufając jej, nieufne
Wobec swej własnej mocy – kochały, lękały się Ojca,
Niczego nie szukając
Oprócz Niego – On źródłem wszelkiego dobra. (Andrzej Krzycki)

Śpiew: O Ty, co mieszkasz sam - W moim seru - Na dnie! :
       Niech Twój usłyszę głos - W moim sercu na dnie! :/

2.    O Ty, co mieszkasz sam - W moim sercu - Na dnie! :/
       Daj Twą radością żyć - W moim sercu - Na dnie! :/

3.    O Ty, co mieszkasz sam - W moim sercu - Na dnie! :/
       Daj, bym się w Tobie skrył, - W moim sercu - Na dnie! :/

Tajemnica IV
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Śpiew: Gwiazdo Zaranna, obleczona w słońce - módl się za nami.
Chwały Ikono, Dziewico posłuszna
Gwiazdo Przewodnia, Służebnico Pańska
Matko żyjących, początku Kościoła
Bogurodzico, Córo Swego Syna
Znaku Nadziei, Mieszkanie Mądrości
Matko Maryjo, godności kobiety
Wierna Niewiasto stojąca pod krzyżem
Głosie wolności, Królowo pokoju
Królowo świata, Matko Miłosierdzia
Matko Miłości, Pani Wniebowzięta.

L15: Z Księgi Judyty (Jdt 15,9-10)
«Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy!»

P: Chrystus, gdy zasiadł po prawicy Ojca swojej Matce Maryi jako pierwszej z istot stworzonych otworzył bramę swego Królestwa. Ta, która wydała na świat Syna Bożego - Słowo Przedwieczne doznaje doskonałego uwielbienia co do duszy i ciała w łonie Trójcy Przenajświętszej. Radujmy się z wiecznej chwały Matki Chrystusa i Matki naszej, i zwracają my się do niej z dziecięcą prostotą i ufnością prosząc:

„Maryjo, stajemy tutaj przed Tobą i zawierzamy Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, kościół i cały świat. Proś za nami Twego Syna, aby udzielił nam Ducha Świętego. Ducha prawdy, który jest źródłem życia. Niech On otworzy nasze serca na sprawiedliwość i miłość, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa - światłość świata i Jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen. [Według Jana Pawła II]

Chwila ciszy

L14: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...(10x) Chwała Ojcu... O mój Jezu...

L11: Maryjo wniebowzięta
O Ty, cała dobra i pełna miłosierdzia!
Kto drugi po Twoim Synu
Troszczy się tak jak Ty o rodzaj ludzki?
Kto nas broni bez przerwy w naszych udręczeniach?
Kto nas wyzwala od pokus, które nas napastują?
Kto zadaje sobie tyle trudu żeby wstawiać się za grzesznikami?
Kto staje w ich obronie, gdy wszystko wydaje się stracone?
Dzięki wolności i potędze,
Które Twoim macierzyństwem nabyłaś u Syna
Ocalasz nas przez Twoje prośby i Twe wstawiennictwo.
I dlatego widzimy, że człowiek udręczony
Chroni się u Ciebie,
A uciśniony Twojej przyzywa pomocy (   Św. German)

Śpiew: O Pani ufność nasza W  modlitwy Twej obronie.
Chroń nas  / 2x Królowo Pokoju.

L12: Święta Maryjo, Matko Boża, Matko wierzących,
Tyś jest najświętsza, najbardziej błogosławiona wśród ludzi.
Pełna doskonałości na ziemi zostałaś wzięta do nieba
I obok Syna Twego uwielbiona, Matko wierzących
Proś za nami grzesznymi, abyśmy dopełnili się w dobrem.
Proś dla nas o śmierć szczęśliwą
I o dziedzictwo dzieci Bożych w niebie,
Które obiecał nam i przygotował Jezus
Błogosławiony Owoc Twojego łona.
Abyśmy Twego i naszego Boga,
Który tak wielkie rzeczy uczynił Tobie,
Z Tobą wielbili, chwalili i kosztowali na wieki. Amen.

                                                                  Bp J. M. Sailer

 

Tajemnica V
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

Śpiew: Uwielbiaj duszo moja (Magnificat)

1.    Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego, *
       Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego. *
       Bóg mój, Zbawienie moje, jedyna otucha, *
       bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

2.    Bo mile przyjąć raczył Swej sługi pokorę, *
       Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. *
       Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, *
       Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

3.    Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, *
       Którego moc przedziwna, święte Imię Jego. *
       Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, *
       Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

4.    Na cały świat pokazał moc Swych ramion świętych, *
       Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. *
       Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, *
       Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

5.    Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, *
       Bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył. *
       Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, *
       Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

6.    Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym *
       Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. *
       Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu *
       Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

7.    Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, *
       Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

L11: Z Ewangelii świętego Łukasza (Łk 1,46-49)
Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię –

P: Z rozważania błogosławionego Jana XXIII

Ukoronowanie Maryi. To jest synteza całego Różańca, który zamyka się w radości i chwale. Wielkie posłannictwo, które zapowiedział anioł Maryi swym zwiastowaniem, na podobieństwo ognistego prądu przebiegło przez poszczególne tajemnice. Odwieczny plan Boga dotyczący naszego zbawienia, przedstawiony w tylu obrazach doprowadził nas aż dotąd i łączy nas teraz z Bogiem w światłości niebios. Chwała Maryi – matki Jezusa i naszej Matki – rozbłyskuje w świetle Trójcy Przenajświętszej i odbija się blaskiem oślepiającym w świętym Kościele, triumfującym w niebie, cierpiącym w czasie oczekiwania przepojonego już jednak pewnością zbawienia w czyśćcu i walczącym na ziemi.

O Maryjo, Ty modlisz się z nami, Ty modlisz się za nas. My  o tym wiemy, my to czujemy. Jakaż to radosna rzeczywistość! Jaka wzniosłość chwały w tej niebieskiej i ludzkiej zgodności uczuć, głosów, życia – zrodzonej przez Różaniec. Złagodzenie ludzkich smutków, przedsmak nadziemskiego pokoju, nadzieja życia wiecznego.

Chwila ciszy

L13: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...(10x) Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

L11: Maryjo matko nasza, Królowo nasza!
Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić
wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.
Chorym przynieś, Matko uzdrowienie.
Tym, którzy się dobrze mają -
wdzięczność i miłość Bożą.
Skłóconym daj pojednanie,
a tym co żyją w zgodzie -
wytrwałość w niej i stałość.
Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.
Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku.
Tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze,
a tym co są szczęśliwi, daj, niech im się dobrze wiedzie,
a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.
Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem
i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.
Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśni dziękczynienia
na chwałę twego Syna, który jest Bogiem
razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym
teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.

                                                                              Piotr z Argos

Śpiew: Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd,
weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć.
   Ref: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.

2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl,
Matko Boga, Matko moja wznieś je przed Pana tron.

3. Gdy klęczę przed Tobą,  widzę Twą radosną twarz,
Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

L12: Módlmy się za naszą Ojczyznę słowami księdza Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: „Matko o twarzy jak polska ziemia"

Ref.   Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej,
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami.
Do serca swego jak Syna nas przygarnij,
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami.

Próżno niejeden wróg wkładał zbroję,
By dzieci Twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im.
Ty choć bez zbroi i bez oręża
Zawsze zwyciężasz, by wskazać, że pokój daje Syn.

Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić,
Pokój zakłócić, odebrać nadzieję - wiary znak.
Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie,
Ten nie zrozumie, dlaczego przy Tobie trwamy tak.

Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza.
W serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas.
Matko, błagamy, w czas niespokojny
Broń nas od wojny, wierzymy - zwyciężysz jeszcze raz.

P: Zawierzmy jeszcze raz intencje z jakimi przyszliśmy tutaj Jezusowi Miłosiernemu przez ręce Jego Matki i wstawiennictwo świętej Siostry Faustyny i Świętego Jana Pawła II odmawiając „Pod Twoją obronę…”

Śpiew: Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.