Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - modlitwa

 

Prośba o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia

 

P: Ostatnią część naszego czuwania przeżyjemy wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Będzie to modlitwa o owocne przeżycie Niedzieli Miłosierdzia dla wszystkich wierzących w Chrystusa, a szczególnie dla tych, którzy fizycznie i duchowo będą pielgrzymować do sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Śpiew na wystawienie, np. „Kłaniam się Tobie”.

P: Panie Jezu, miłosierny Zbawicielu. Ty pragniesz, aby wszyscy wierzący w Ciebie z głębi serca uczcili Twoje miłosierdzie w tym szczególnym dniu, który wieńczy Oktawę Twego Zmartwychwstania, w Niedzielę Miłosierdzia. W tym roku świętowanie tego dnia będzie wyglądać inaczej niż zwykle. Nie będzie wielu pielgrzymów, którzy przybędą do sanktuarium Bożego Miłosierdzia fizycznie, ale nie zabraknie tych, którzy będą pielgrzymowali duchowo. Również udział w celebracji Eucharystii w parafiach będzie miał podobny charakter. Jednak strumienie Twego Miłosierdzia, o Panie, które w tym dniu spływają na świat w sposób szczególnie obfity, dotrą do każdego i każdy, kto chce, może je przyjąć. Ty wyjaśniałeś św. Faustynie: „Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest - ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz 1578). Pragniemy, aby nasza modlitwa była pełna ufności.

Przyprowadź mi dusze

 

L1: Pan Jezus mówił do św. Faustyny: „Córko moja – patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu miłosierdziu mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Pragną się udzielać duszom, dusz pragnę, córko moja. W święto moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię” (Dz. 206).

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L2: W ciągu ostatnich dziewięciu dni przyprowadzaliśmy Ci, Jezu, zgodnie z Twoim życzeniem różne grupy ludzi. Zanurzaliśmy ich z wiarą w Twoim boskim Sercu, pełnym miłosierdzia. Wzywasz nas, abyśmy także dziś, w święto Twego Miłosierdzia, przebiegali cały świat i sprowadzali do Ciebie wszystkich, których ukochałeś, za których cierpiałeś, którym chcesz ofiarować niebo. Niech znakiem naszej modlitwy będą zapalone lampiony, które będziemy składać przed tabernakulum.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.

L2: Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

W czasie śpiewu wyznaczona osoba przynosi – z głębi kościoła, „ze świata” -  zapalony lampion i umieszcza go na stopniu przed ołtarzem. Tak czyni po każdej modlitwie.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

L2: Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

L2: Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

L2: Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi Ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

L2: Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

L2: Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca...”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

L2: Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowywała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

L2: Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L1: Sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

L2: Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

P: Wszystkich ludzi, o dobry Jezu, przyprowadzamy do Ciebie naszą modlitwą i miłością. Wszystkich zanurzamy w Twoim miłosiernym Sercu. Dla wszystkich wypraszamy u Twego Ojca pełnię darów odkupienia, ofiarowując Mu Twoje Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo. Modlimy się słowami koronki, w której prosimy Ojca o miłosierdzie dla nas i całego świata.

L3 i L4: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Błogosławieństwo i modlitwa do Matki Najświętszej

 

Jeżeli czas pozwoli, pozostajemy jeszcze przez chwilę w cichej modlitwie. Potem następuje końcowa modlitwa, błogosławieństwo i śpiew do Matki Najświętszej.

P: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar czuwania i prosimy, abyś pobłogosławił nas, tu zgromadzonych, tych którzy się łączą z nami duchowo, a także wszystkich, którzy oczekują na Twoją łaskę. O ten dar prosimy z pokorą wzywając wstawiennictwa Twej Najświętszej Matki.

Śpiew na błogosławieństwo, np. „Przed tak wielkim”.

Modlitwa.

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo i śpiew uwielbienia.

Śpiew: „Weź w swą opiekę”

1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty, - Panno Najświętsza, Niepokalana! - Niechaj miłością każdy przejęty - Czci w nim Jezusa, - Naszego Pana, - Czci w nim Jezusa, - Naszego Pana.

2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego - Od nieprzyjaciół zasadzki chroni, - Niech się do Pana modli za niego, - Od złej przygody niechaj go broni.

3. I kraj nasz cały i lud Twój wierny - Tobie, Maryjo, dziś polecamy! - Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, - Którego przez Twe Serce błagamy.

4. W jedną rodzinę połącz nas w niebie, - W wiecznej świątyni Syna Twojego, - Byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie, - U tronu Boga, Pana naszego!