Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - nieszpory

 

I Nieszpory Niedzieli miłosierdzia

 

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn (Na melodię „Wesoły nam dziś dzień nastał”)

Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.

Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego Krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.

Gdy Noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął,
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.

Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

1 ant. Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu, by namaścić pogrzebane ciało, lecz nie znalazły Pana. Alleluja.

Psalm 110, 1-5. 7

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
         Aż uczynię Twych wrogów *
         podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
        Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
        W blasku świętości *
        z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
        Pan jest po Twojej prawicy, *
        zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
        Chwała Ojcu i Synowi, *
        i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu, by namaścić pogrzebane ciało, lecz nie znalazły Pana. Alleluja.

2 ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, * gdzie Pan był pogrzebany. Alleluja.

Psalm 114

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
         Przybytkiem jego stał się Juda, *
         Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
         Góry skakały jak barany, *
         pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
         Góry, czemu skaczecie jak barany *
          i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
          Który zmienia opokę w jezioro, *
          a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
          Jak była na początku, teraz i zawsze, *
          i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, / gdzie Pan był pogrzebany. Alleluja.

3 ant. Jezus powiedział niewiastom: * Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Alleluja.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)

K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K: Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
W.: Alleluja!
K: bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W.: Alleluja, Alleluja!

K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
W.: Alleluja!
K: Którzy się go boicie, wielcy i mali.
W.: Alleluja, Alleluja!

K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K: Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
W.: Alleluja!
K: Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W: Alleluja (alleluja).

K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K: Bo nadeszły gody Baranka, *
W.: Alleluja!
W: A Jego Małżonka się przystroiła.
W.: Alleluja, Alleluja!

K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K.: Chwała Ojcu i Synowi,
W.: Alleluja!
K.: I Duchowi Świętemu,
W.: Alleluja, Alleluja!

K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K.: Jak była na początku, teraz i zawsze, -
W.: Alleluja!
K.: I na wieki wieków. Amen, .: Alleluja, Alleluja!

Ant. Jezus powiedział niewiastom: / Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Alleluja.

Czytanie                1 P 2,9-10

L1: Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

Responsorium krótkie

K. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K. Radujmy się w nim i weselmy.
W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.

Pieśń Maryi

Ant. Po ośmiu dniach, * mimo drzwi zamkniętych, / Jezus stanął wśród uczniów / i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
         Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
         Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
          Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
          nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
          Strącił władców z tronu, *
          a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
          Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
          pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
         Chwała Ojcu i Synowi, *
         i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Po ośmiu dniach, * mimo drzwi zamkniętych, / Jezus stanął wśród uczniów / i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja.

Prośby

Chrystus powstając z martwych, zniweczył śmierć i przywrócił nam życie. Gorliwie wołajmy do Niego:
K: Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.

K: Ty jesteś kamieniem, który odrzucony przez budujących, stał się głowicą węgła, spraw, abyśmy byli żywymi kamieniami w budowli Kościoła.

K: Ty jesteś wiernym i prawdomównym świadkiem, pierworodnym spośród umarłych, wspomagaj swój Kościół, aby dawał o Tobie nieustanne świadectwo.

K: Ty jesteś jedynym Oblubieńcem Kościoła, który narodził się z Twego boku przebitego na krzyżu, uczyń nas świadkami Twojej miłości.

K: Ty jesteś Pierwszy i Ostatni, byłeś umarły, ale żyjesz, zachowaj ochrzczonych w wierności aż do śmierci, aby zasłużyli na obiecaną nagrodę.

K: Ty jesteś światłością i pochodnią świętego Miasta Bożego;  oświeć naszych zmarłych, aby z Tobą królowali na wieki.

Ojcze nasz.

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo.

Śpiew: „Wesel się, Królowo miła”.

Wesel się, Królowo miła, bo Ten, któregoś zrodziła - Zmartwychwstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. - Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie, - Proś Go za nami w potrzebie, - Byśmy się też tam dostali, - I na wiek wieków śpiewali: Alleluja, alleluja!

***

Ty Światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,
Dałeś mi wzrok, abym mógł
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości,
W którym roztapiasz mój strach.
                        Ref: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
                               Jestem tu, by wyznać to mój Bóg!
                               Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
                              Ponad wszystko cenny dla mnie jest.
Ty czasów Król wywyższony na wieki,
Jaśnieje w niebie Twój tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się Człowiekiem,
By rajem stał się mój dom.
                            I niczym nie odpłacę się
                           za miłość Twą i za Twój krzyż /3x