Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Dziękczynienie

 

5.1 - Dziękczynienie

Pobierz: DOCX PDF

 

W ciągu ostatnich lat przeżywaliśmy Godzinę świętą, której tematykę wyznaczały kolejne tajemnice różańca świętego. Po zakończeniu tej duchowej drogi gromadzimy się, by wyrazić dziękczynienie za otrzymane dary.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny. Dokonując wystawienia Najświętszego Sakramentu celebrans może przez chwilę trzymać w rękach uniesioną w górę monstrancję, aby pomóc wszystkim zgromadzonym z jeszcze większą wiarą przywitać Pana, oddać Mu pokłon i trwać przed Nim w chwili milczącej adoracji. Potem kładzie monstrancję w miejscu, w którym Najświętszy Sakrament jest adorowany.

Chwila ciszy.

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza (26,36-38): „Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!».

P: Panie Jezu, nasz Boże i Zbawicielu, także dziś, w kolejny pierwszy czwartek miesiąca wsłuchujemy się w słowa Ewangelii, które mówią, że wziąłeś ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, by byli blisko Ciebie w czasie Twojej modlitwy w Ogrójcu. Wierzymy, że nas również zabierasz ze sobą. Przychodzimy do Ciebie, ale nasza droga ku Tobie staje się także wędrowaniem z Tobą. Idziesz z nami. Pozwalasz nam być sercem blisko Ciebie, gdy idziesz do Ogrójca po zakończeniu Ostatniej Wieczerzy. Wylej na nas swego Ducha, abyśmy jeszcze bardziej byli jedno z Tobą. Prosimy o dar Twego Ducha w cichej modlitwie i wspólnym śpiewie.

Chwila ciszy.

Śpiew: Duchu Święty, przyjdź lub inny śpiew.

Część pierwsza: „Czuwajcie ze Mną”

P: Wzywałeś nas, Panie, abyśmy czuwali z Tobą. Dziś wspominamy nasze czuwania przeżywane w ciągu ostatnich lat, gdy rozważaliśmy w Godzinie świętej kolejne tajemnice różańca. Odkrywaliśmy, że każda z nich jest związana z Twoją Męką, każda objawia Twoją miłość, w każdej jednoczymy się z Maryją, Twoją Najświętszą Matką, która uczy nas wierzyć w Ciebie, ufać Tobie i kochać Ciebie. Przyjmij, najlepszy Jezu, nasze dziękczynienie za łaskę przeżywania Godziny świętej połączonej z rozważaniem tajemnic różańca.

L2: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za łaskę medytacji nad tajemnicami, które Kościół nazwał radosnymi. Rozważaliśmy misterium Twego zwiastowania i poczęcia w łonie Maryi, zbawcze wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie nawiedzin św. Elżbiety przez Twoją Matkę. Wpatrywaliśmy się z wiarą w Ciebie, gdy jako Dziecię objawiłeś się światu w dniu Twoich Narodzin, rozważaliśmy znaczenie Twego ofiarowania w świątyni i trzydziestu lat życia w Nazarecie. Wśród tych radosnych przeżyć były również wydarzenia bolesne jak brak miejsca dla Ciebie w gospodzie i śmierć niewinnych dzieci w Betlejem. Każda chwila modlitwy zbliżała nas do Ciebie. Przyjmij, dobry Jezu, nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew, np.: Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub Chwalę Ciebie, Panie albo Jesteś Królem albo Kłaniam się Tobie lub inny śpiew.

L1: Dziękujemy Ci, nasz Panie i Zbawicielu, za łaskę rozważania w tajemnicach światła Twej publicznej działalności. Prowadzeni przez Twego Ducha, udawaliśmy się nad Jordan, gdzie przyjąłeś chrzest od Jana; do Kany Galilejskiej, gdzie na prośbę Maryi przemieniłeś wodę w wino; do ziemi świętej, która przemierzałeś głosząc królestwo Boże i wzywając do nawrócenia; na górę Tabor, gdzie przemieniłeś się wobec uczniów i pozwoliłeś im usłyszeć głos Ojca; a w końcu do Wieczernika, gdzie zgromadziłeś przy stole Apostołów i przekazałeś im dar Eucharystii. Dziękujemy Ci, nasz Mistrzu i Nauczycielu, za dar tej wspólnej modlitwy.

Śpiew, np.: Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub Chwalę Ciebie, Panie albo Jesteś Królem albo Kłaniam się Tobie lub inny śpiew.

L2: Dziękujemy Ci, Jedyny i Najwyższy Kapłanie, który złożyłeś na Golgocie siebie samego w ofierze za zbawienie świata, za niezwykły dar rozważania w różańcowych tajemnicach Twojej męki i śmierci. Mocą wiary i miłości mogliśmy być z Tobą w czasie Twojej modlitwy w Ogrójcu, podczas Twego biczowania i cierniem ukoronowania, w czasie Twej drogi krzyżowej i Twego bolesnego konania na krzyżu. Poprzez te modlitwy kruszyłeś nasze twarde serca, umacniałeś nas na drodze pokuty i nawrócenia, objawiałeś swoją nieskończoną miłość ku nam. Przyjmij, miłosierny Jezu, nasz śpiew dziękczynienia.

Śpiew, np.: Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub Chwalę Ciebie, Panie albo Jesteś Królem albo Kłaniam się Tobie lub inny śpiew.

L1: Dziękujemy Ci, Panie i Królu wszechświata, za dar rozważania podczas Godziny świętej, chwalebnych tajemnic różańca. Wpatrzeni w Maryję przeżywaliśmy z Nią Twoje zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, a także Jej wniebowzięcie i ukoronowanie na Królową nieba i ziemi. W każdym z tych spotkań ukazywałeś nam ostateczny kierunek życia i umacniałeś naszą nadzieję, że po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki, wprowadzisz nas do królestwa Twego Ojca w niebie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Śpiew, np.: Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub Chwalę Ciebie, Panie albo Jesteś Królem albo Kłaniam się Tobie lub inny śpiew.

L2: Przyjmij, Panie Jezu, dziękczynienie,  które każdy z nas w cichej modlitwie kieruje do Ciebie.

Chwila ciszy.

Część druga: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: Dziękujemy Ci, najlepszy Panie, za dar Godziny świętej, za naszą modlitwę z Tobą w Ogrójcu. Tam właśnie mówiłeś do uczniów: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26,41). Chcemy więc prosić o siły do wytrwania, o nową gorliwość w przeżywaniu Godziny świętej, w przychodzeniu na adorację, w naszej codziennej, domowej modlitwie. Prosimy o ten dar rozważając w dziesiątce różańca tajemnicę Twojej modlitwy w Ogrójcu.

L3: Prowadzi dziesiątek różańca, tajemnicę modlitwy w Ogrójcu.

Śpiew: Jezus, najwyższe Imię lub Chrystus, Chrystus albo inny śpiew.

Część trzecia: „Wstańcie, chodźmy”

P: Umocnieni darem Twojej sakramentalnej obecności i łaską Twojej modlitwy w Ogrójcu, pragniemy Ci, najłaskawszy Panie, zawierzyć sprawy Kościoła i świata, problemy naszych rodzin i nas samych. Do nich nas posyłasz. Im pragniemy zanieść otrzymane od Ciebie dary.

L4: Modlitwa Pawła VI o powołania kapłańskie i zakonne: O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami, i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.

Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się prośba wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi, i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

L5: Prosimy Cię, Panie, o owocne przeżywanie Wielkiego Postu i Świętego Triduum Paschalnego, o dobrą spowiedź i siły do poprawy. O te dary prosimy przez wstawiennictwo Maryi, odnawiając wezwania z litanii do Matki Bożej Miłosierdzia.

L1: Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca,
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia,
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem.

Matko pięknej miłości, módl się na nami.
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

P: Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

L4: (Przedstawmy Bogu intencje, które zostały nam przedstawione przez braci i siostry, głównie drogą internetową):

Następuje odczytanie intencji, jeśli są przewidziane.

L3: W cichej modlitwie polećmy Bogu te intencje i wszystkie, które nosimy w sercu.

Chwila ciszy.

Ojcze nasz.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.