Wydrukuj tę stronę

Objawienie Boże

 

02 – Objawienie Boże

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Bądź uwielbiony, nasz Panie i Zbawicielu, w darze Twojej obecności pośród nas. Rozważamy Twoje poczęcie w łonie Maryi, Twoje narodzenie w Betlejem, ukryte życie w Nazarecie, publiczną działalność, a także Twoją mękę i zmartwychwstanie. Klęcząc przed Tobą, Panie, prosimy Cię o pomnożenie naszej wiary w Twoją obecność. Potrzebujemy jej umocnienia, by trwać przed Tobą na adoracji, szczególnie dziś, w pierwszy czwartek miesiąca, gdy wspominamy Twoją modlitwę w Ogrójcu. Panie, dodaj nam wiary. Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, która uwierzyła i w tej wierze wytrwała do końca.

Śpiew, np.: Jeden jest tylko Pan.

L1: Uczysz nas, Jezu, przez św. Pawła Apostoła, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Twoje słowo. Przez wstawiennictwo Maryi udziel nam łaski chętnego i uważnego słuchania Twego słowa.

L2: Ty pragniesz, o Jezu, abyśmy usłyszane słowo przyjęli nie tylko umysłem, lecz także sercem. Przez wstawiennictwo Maryi otwórz nasze serca na prawdę, którą głosisz, abyśmy ją dobrze poznali, szczerze umiłowali i według niej żyli.

L1: Ty, o Panie, nie tylko głosiłeś prawdę, lecz także jesteś Prawdą. Twoje słowo nie tylko rozjaśnia drogi naszego życia, lecz kryje w sobie także Twoją obecność. Przez wstawiennictwo Maryi wprowadź nas w głębię tajemnicy Słowa, które stało się Ciałem.

L2: W swej nieskończonej miłości, o Jezu, dałeś nam swego Ducha, aby nas doprowadził do całej prawdy. Bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie przyjąć Twego słowa ani zrozumieć ukrytej w nim prawdy. Przez wstawiennictwo Maryi, posłusznej Duchowi Świętemu, prowadź nas Jego mocą, abyśmy każdego dnia żyli w świetle Twego słowa.

Śpiew, np.: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: W całym ziemskim życiu, od chwili poczęcia aż po wniebowstąpienie, objawiałeś nam, Panie, Twego Ojca, a także siebie samego i Ducha Świętego. Objawiałeś nam pełen miłości plan Ojca i realizowałeś go dzień po dniu. Dziś, w pierwszy czwartek miesiąca, czuwamy z Tobą na modlitwie w Ogrójcu. Tam gdzie rozpoczyna się godzina Twojej męki, poznajemy jeszcze głębiej Twoją nieskończoną miłość. Wsłuchujemy się w nauczanie Kościoła, wyrażone w Katechizmie i uwielbiamy Cię, nasz Panie i Zbawicielu.

Śpiew, np.: Bóg jest miłością.

L3: „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury” (KKK 51).

Śpiew, np.: Bóg jest miłością.

L4: „Bóg, który zamieszkuje «światłość niedostępną» (1 Tm 6,16), pragnie udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami. Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, do czego nie byliby zdolni sami z siebie” (KKK 52).

Śpiew, np.: Bóg jest miłością.

L3: Bóg objawił się pierwszym rodzicom na początku. Wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobą, 374 przyoblekając ich blaskiem łaski i sprawiedliwości. Po upadku pierworodnym objawiał się ludziom w historii narodu wybranego i przygotowywał swój lud na przyjście Mesjasza (por. KKK 54-64).

Śpiew, np.: Bóg jest miłością.

L4: Panie Jezu! Naród wybrany długo przygotowywał się na Twoje przyjście. Ty przyniosłeś ludziom pełnię objawienia. Każdy dzień Twego pobytu na ziemi objawia nieskończoną mądrość i miłość Ojca. Pozostając w ciszy chcemy Cię prosić, abyś oświecił nasze umysły i rozpalił nasze serca. Objaw nam siebie. Daj, abyśmy Cię lepiej poznali i goręcej umiłowali.

Modlitwa w ciszy.

Śpiew, np.: Bóg jest miłością.

Część II – Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie

P: Ty, Panie, jesteś Bogiem. Ty jesteś wszechmocny. Ty kierujesz losami świata i człowieka. Ty jesteś Zbawicielem i Odkupicielem. Trwamy przy Tobie w pokornej adoracji, rozważając tajemnicę Twego Wcielenia. Wsłuchujemy się również w Twoje słowa, wypowiedziane w Ogrójcu: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Czuwamy przy Tobie i do Ciebie kierujemy naszą modlitwę.

L1: Modlimy się, miłosierny Jezu, o łaskę przyjęcia Twego objawienia. W nim jest prawda i w nim jest życie. W nim jest światło i w nim jest mądrość. Twoje słowa i Twoje czyny to wielki dar dla każdego z nas. Wzbudź w nas pragnienie coraz głębszego poznawania wszystkiego, co nam przekazałeś przez słowa i czyny.

L2: Modlimy się, najlepszy Panie, o serce pełne wiary i miłości. Przemień serca ociężałe i senne, zatwardziałe i obojętne, na serca wrażliwe i kochające. Daj nam łaskę gorliwości w przeżywaniu wszystkich wydarzeń roku liturgicznego, od adwentowego oczekiwania, przez radość Twego narodzenia, ból Twojej męki, moc Twego zmartwychwstania i chwałę Twego wiecznego królowania.

L1: Modlimy się, Panie nasz i Zbawicielu, przez wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki. Z Nią rozważamy tajemnice różańca świętego i z Nią przyzywamy Twego miłosierdzia dla nas i całego świata. Przyjmij naszą modlitwę, wyrażoną w ciszy, a następnie w dziesiątku różańca, tajemnicy Twego Narodzenia.

Modlitwa w ciszy.

L2: Dziesiątka różańca.

Śpiew, np.: Dzisiaj w Betlejem.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Z umocnioną wiarą, jako dzieci Ojca niebieskiego, zjednoczeni z Jego Synem, Jezusem Chrystusa, przeniknięci obecnością Ducha Świętego, módlmy się w intencji Kościoła i świata.

L3: Módlmy się za biskupów, a szczególnie za naszego biskupa N. Niech z mocą głoszą słowo Boże, z wiarą sprawują sakramenty święte i gorliwie spełniają posługę miłości. Ciebie prosimy.

L4: Módlmy się za prezbiterów. Niech Bóg pomnaża ich radość z pełnionej służby, umacnia ich siły w chwilach trudnych, prowadzi ich bezpiecznie w doświadczeniach i czyni ich prawdziwymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Ciebie prosimy.

L3: Módlmy się o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Niech miłosierny Bóg posyła pracowników na swoje żniwo i sprawi, aby przez świętość życia i gorliwą służbę pociągali wiernych świeckich do pełnego zjednoczenia z Jezusem. Ciebie prosimy.

L4: Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla różnorodnych dzieł duszpasterskich podejmowanych w tym okresie (wymienić niektóre dzieła...). Ciebie prosimy.

L5: Módlmy się w intencjach przedstawionych nam przez naszych braci i siostry (odczytanie intencji).

Polećmy te intencje Bogu przez Maryję: „Pod Twoją obronę”.

P: W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat. Złóżmy w miłosiernym Sercu Jezusa małżonków i rodziców, chorych i cierpiących, prześladowanych i uchodźców, skrzywdzonych i poniżonych, zagubionych i samotnych .... Każdego z nich Jezus ogarniał swoją modlitwę w Ogrójcu i na krzyżu. Niech moc Jego miłości będzie pociechą i umocnieniem dla nas wszystkich. Módlmy się w ciszy.

Chwila ciszy.

P: Ojcze nasz.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.