Wydrukuj tę stronę

Symbol apostolski

 

05 – Symbol apostolski

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Bądź uwielbiony, nasz Panie i Boże, obecny w Najświętszym Sakramencie. Klękamy przed Tobą, by wraz z Apostołami przeżywać Twoją modlitwę w Ogrójcu. Wpatrujemy się w Ciebie z wiarą, o którą wiele razy pytałeś apostołów i innych uczniów. Dziś pytasz o nią również każdego z nas. Trwając przy Tobie na modlitwie odnawiamy i umacniamy naszą wiarę. Wydarzenia, które miały miejsce w Ogrójcu, każą nam spojrzeć na wszystkie prawdy wiary, gdyż Ty, o Panie, w swojej modlitwie ogarniasz całą historię świata. Bierzesz na siebie grzechy wszystkich ludzi i dokonujesz dzieła zbawienia.

L1: Z Katechizmu Kościoła katolickiego: „Od początku Kościół apostolski wyrażał i przekazywał swoją wiarę w krótkich i normatywnych dla wszystkich formułach. Ale już dość wcześnie Kościół chciał także zebrać to, co istotne dla jego wiary, w organicznych i uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede wszystkim dla kandydatów do chrztu: «Ta synteza wiary nie została ułożona według ludzkich opinii, ale z całego Pisma świętego wybrano to, co najważniejsze, aby podać w całości jedną naukę wiary. Jak ziarno gorczycy zawiera w maleńkim nasionku wiele gałęzi, tak samo streszczenie wiary zamyka w kilku słowach całe poznanie prawdziwej pobożności zawartej w Starym i Nowym Testamencie»” (KKK 186).

L2: Miłosierny Jezu, udziel nam swego Ducha, abyśmy mocniej wierzyli we wszystko, co nam objawiłeś i co przekazuje nam Kościół. Umocnij naszą wiarę w Boga, który jest Ojcem, odnów naszą wiarę w Ciebie, który jesteś Zbawicielem, niech rośnie nasza wiara w Ducha Świętego, który nas uświęca.

Śpiew, np. Duchu Święty, przyjdź.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: Czuwając z Tobą w Ogrójcu, chcemy Cię, Panie Jezu, coraz lepiej poznawać. Pragniemy poznawać Twoją miłość do Ojca. Pragniemy być przy Tobie, gdy bierzesz na siebie grzechy wszystkich ludzi wszystkich czasów i otwierasz przed mieszkańcami ziemi bramy nieba. Dziś chcemy odnowić nasze wyznanie wiary w Boga, który jest Trójcą.

Śpiew, np.: Ojcze, chwała Tobie.

L3: „Pierwsze «wyznanie wiary» składa się przy chrzcie. «Symbol wiary» jest najpierw symbolem chrzcielnym. Ponieważ chrzest jest udzielany «w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (Mt 28,19), prawdy wiary wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich odniesienia do trzech Osób Trójcy Świętej” (KKK 189).

L4: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za chrzcielne wyznanie wiary. Dziękujemy za naszych rodziców i chrzestnych, którzy uwierzyli i nam pomogli uwierzyć. Dziękujemy Ci za dar odnawiania chrzcielnego wyznania wiary, którego dokonujemy w Wigilię Paschalną. Bądź uwielbiony, Panie.

Śpiew, np. Jezu, chwała Tobie.

L3: „Symbol wiary jest podzielony na trzy części: «Pierwsza jest poświęcona pierwszej Osobie Boskiej i przedziwnemu dziełu stworzenia; następna drugiej Osobie Boskiej i tajemnicy Odkupienia ludzi; ostatnia natomiast trzeciej Osobie Boskiej, będącej źródłem i zasadą naszego uświęcenia». Te trzy części są «trzema rozdziałami naszej pieczęci (chrzcielnej)»” (KKK 190).

L4:Dziękujemy Ci, Panie, za chrzcielną pieczęć, którą odcisnąłeś na naszej duszy. Otrzymaliśmy dar udziału w życiu Ojca niebieskiego, w Twoim boskim życiu i w życiu Ducha Świętego.

Śpiew, np. Duchu, chwała Tobie.

L3: „W Credo nazwano artykułami te prawdy, w które szczególnie i w sposób odrębny mamy wierzyć. Według starożytnej tradycji, o której świadczy już św. Ambroży, wymienia się zazwyczaj dwanaście artykułów «Wyznania wiary», symbolizujących poprzez liczbę Apostołów całość wiary apostolskiej” (KKK 191). Symbol Apostolski został nazwany w ten sposób, ponieważ słusznie jest uważany za wierne streszczenie wiary Apostołów. Jest to starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z faktu, że "jest on symbolem, którego strzeże Kościół rzymski, Kościół, gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów, i dokąd przyniósł wyrażenie wspólnej wiary" (KKK 194)

L4: Panie Jezu, idąc do Ogrójca, zabrałeś ze sobą Apostołów. Oni słuchali Twoich nauk, widzieli Twoje cuda, dojrzewali w wierze. My również pragniemy dojrzewać w wierze, aby być Twoimi świadkami w świecie. Dziękujemy Ci za dar wiary, przekazany przez Apostołów. Wierzymy, że w Ogrójcu modlisz się do swego Ojca niebieskiego i że jesteś napełniony Duchem Świętym. W cichej modlitwie chcemy jeszcze bardziej zjednoczyć się z Tobą.

Modlitwa w ciszy.

Śpiew, np. Ojcze, chwała Tobie… Jezu, … Duchu, … Trójco ….

Część II – Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie

P: Mówiłeś, Panie, w Ogrójcu: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie!” Broń nas przed pokusą osłabienia wiary i zaniku gorliwości w modlitwie. Pomóż nam lepiej zrozumieć, że wiara daje życie, a odmawianie z wiarą „Credo”, jednoczy z Tobą. Przypomina nam o tym Katechizm Kościoła Katolickiego.

L1: „Przyjmijmy Symbol naszej wiary, która daje życie. Odmawiać z wiarą Credo, to znaczy wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy. Symbol ten jest pieczęcią duchową, jest rozważaniem naszego serca i zawsze obecną obroną; z całą pewnością jest skarbem naszej duszy” (KKK 197).

L2: Rozważając w różańcu tajemnicę Twojej modlitwy w Ogrójcu, prosimy Cię, przez wstawiennictwo Maryi, Twej Najświętszej Matki, o umocnienie w wierze, o umiłowanie modlitwy, o wielkopostne nawrócenie.

L1: Dziesiątką różańca.

Śpiew, np.: Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Panie Jezu! Po modlitwie w Ogrójcu powiedziałeś do Apostołów: „Wstańcie, chodźmy!”. Szedłeś, by oddać życie za ludzi, by przez swoją mękę wyrwać ich z niewoli grzechu. My w naszym czuwaniu kierujemy nasze myśli ku braciom i siostrom. Zawierzamy Ci, Panie, sprawy Kościoła i świata, problemy naszych rodzin i wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę.

L3: Przeżywamy czterdziestodniowe przygotowanie do Świąt Paschalnych. Codziennie Kościół prosi o potrzebne łaski do dobrego przeżywania tego świętego czasu. Pragniemy przywołać modlitwy mszalne z kolejnych niedziel Wielkiego Postu, był pełniej włączyć się w modlitwę Kościoła.

Modlitwa z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa z drugiej niedzieli Wielkiego Postu: Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu: Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu: Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

L4: Prosimy Cię o światło Ducha Świętego dla kapłanów, którzy głoszą rekolekcje i dla uczestników tych duchowych ćwiczeń. Prosimy Cię, Panie, o łaskę nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Daj nam, a także naszym braciom i siostrom dar żalu za grzechy, łaskę dobrej spowiedzi i siłę do prawdziwej poprawy.

L3: Wielu naszych braci i sióstr prosiło nas o modlitwę. Przeżywają trudne chwile i potrzebują pomocy (jeśli czas pozwala następuje odczytanie intencji). Módlmy się również w intencjach, które nosimy w sercu. Przedstawmy je Bogu w cichej modlitwie.

Modlitwa w ciszy.

Wszystkie intencje przedstawiamy Bogu przez Maryję, odmawiając wezwania z Litanii do Matki Bożej Bolesnej.

L4: Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko z sercem mieczem przeszytym, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko na cierpienie Jezusa patrząca, módl się za nami.
Matko w cierpieniu z Synem zjednoczona, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.

P: Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: „Matko Najświętsza, do Serca Twego”.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.