Wydrukuj tę stronę

Ojciec Wszechmogący

 

09 – Ojciec Wszechmogący

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Bądź uwielbiony, Panie nasz i Zbawicielu, w tajemnicy Twego Bóstwa i tajemnicy Twego człowieczeństwa. Jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. W każdej chwili Twego ziemskiego życia odkrywamy prawdę o Twoim człowieczeństwie i wyznajemy wiarę, że jesteś Synem Bożym. Dziś, w pierwszy czwartek miesiąca, nasze myśli i nasze serca kierują się w stronę Ogrójca. Chcemy być przy Tobie w Twojej modlitwie i Twojej duchowej walce, jaką tam przeżywałeś. Tam również, w Twoich słowach i Twojej postawie, poznajemy Twoje bezgraniczne zaufanie Ojcu niebieskiemu. Pomnóż, Panie, naszą wiarę, abyśmy umieli Mu w pełni zaufać i abyśmy głębiej przeżywali prawdę, że On jest Ojcem wszechmogącym.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Określając Boga imieniem «Ojciec», język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty: że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. Język wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą: nikt nie jest ojcem tak jak Bóg” (KKK 239).

L2: Panie Jezu, prowadź nas do Ojca, ukaż nam Jego święte Oblicze, daj nam poznać Jego ojcowską miłość, naucz powierzać Mu całe nasze życie, dodawaj nam sił, abyśmy powtarzali Twoje słowa: „Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. Prowadź nas mocą Ducha Świętego, abyśmy w tej godzinie świętej trwali przy Tobie w Twojej modlitwie do Ojca.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: Najlepszy Jezu, gdy w Ogrójcu jeden z Twoich uczniów wyciągnął miecz, Ty powiedziałeś do niego: „Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi? (Mt 26,52-54). Wsłuchując się w Twoje słowa, pragniemy dziś jeszcze mocniej uwierzyć, że Ojciec niebieski jest wszechmocny i dla Niego nic nie jest niemożliwe.

L1: „Spośród wszystkich przymiotów Bożych Symbol wiary wymienia tylko wszechmoc Bożą; wyznanie jej ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Wierzymy, że wszechmoc Boża jest powszechna, ponieważ Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi i wszystko może; jest miłująca, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem; jest tajemnicza, ponieważ tylko wiara może ją uznać, gdy «w słabości się doskonali»” (2 Kor 12,9) (KKK 268).

L2: „Pismo święte wielokrotnie wyznaje powszechną moc Boga. Nazywa Go «potężnym Bogiem Jakuba» (Rdz 49,24; Iz 1,24 i in.), «Panem Zastępów», «Panem dzielnym i potężnym w boju» (Ps 24,8-10). Bóg jest wszechmogący «na niebie i na ziemi» (Ps 135,6), ponieważ On sam je stworzył. Dla Niego nic nie jest niemożliwe i rozporządza On swoim dziełem zgodnie ze swoją wolą. Bóg jest Panem wszechświata, którego porządek sam ustalił i który jest Mu całkowicie poddany i uległy. Jest On Władcą historii; rządzi sercami i wydarzeniami według swego upodobania. «Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia?» (Mdr 11,21)” (KKK 269).

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze nasz.

L1: „Bóg jest Ojcem wszechmogącym. Jego ojcostwo i Jego wszechmoc wyjaśniają się wzajemnie. Istotnie, On okazuje swoją ojcowską wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby; przez przybrane synostwo, jakiego nam udziela («Będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący», 2 Kor 6,18); a wreszcie przez swoje nieskończone miłosierdzie ponieważ On najbardziej okazuje swoją wszechmoc, dobrowolnie odpuszczając grzechy. Boża wszechmoc nie jest jednak samowolna: «W Bogu moc i istota, wola i rozum, mądrość i sprawiedliwość są tym samym, tak że nic nie może być w mocy Bożej, co nie mogłoby być w sprawiedliwej woli Bożej czy w mądrym rozumie»” (KKK 270-271).

L2: „Wiara w Boga, Ojca wszechmogącego, może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił jednak swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym uniżeniu i w zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło. Chrystus ukrzyżowany jest więc «mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi» (1 Kor 1, 24-25). W zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa Ojciec «na podstawie działania (swojej) potęgi i siły» okazał «przemożny ogrom mocy względem nas wierzących» (Ef 1,19)” (KKK 272).

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze nasz.

L1: „Jedynie wiara może przylgnąć do tajemniczych dróg wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, by przyciągnąć do niej moc Chrystusa. Najdoskonalszym wzorem tej wiary jest Dziewica Maryja, która uwierzyła, że «dla Boga... nie ma nic niemożliwego» (Łk 1,37), i która mogła uwielbiać Pana: «Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię» (Łk 1 49)” (KKK 273).

L2: „Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli nasz rozum przyjmie myśl o Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystko, co następnie przedstawi nam do wierzenia (Credo): to, co największe, najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury. Gdybyśmy nie wierzyli, że miłość Boża jest wszechmocna, jak moglibyśmy uwierzyć, że Ojciec mógł nas stworzyć, Syn odkupić, a Duch Święty uświęcić?” (KKK 274.278)

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze nasz.

Część II – Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie

P: Z Tobą, Panie Jezu, wpatrujemy się w Ojca niebieskiego. Za Twoim przykładem chcemy pełnić Jego wolę. Twoja miłość do Niego odnawia naszą miłość. Dzięki Twej łasce możemy wyznawać w Credo: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego”. Dziękujemy Ci za ten dar wiary i prosimy, aby ona nieustannie rosła. Prosimy o to, rozważając w różańcu tajemnicę modlitwy w Ogrójcu.

L3: Z Ewangelii według św. Mateusza (26,51-56): „A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?» W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków”.

L4: Uczysz nas, Panie, że Ojciec niebieski wszystko przewidział i zapowiedział, a teraz Jego plan, pełen miłości, realizuje się w Twoim życiu. Przypomina nam o tym Kościół w słowach, które już dziś rozważaliśmy i do których jeszcze raz wracamy: „Wiara w Boga, Ojca wszechmogącego, może być wystawiona na próbę przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił jednak swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym uniżeniu i w zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło”. Pomóż nam, Panie Jezu, dostrzegać obecność Ojca niebieskiego także wtedy, gdy wydaje się On nieobecny i daleki.

Chwila ciszy.

L3: Dziesiątek różańca.

Śpiew, np.: Jezu, ufam Tobie.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Wsparci wstawiennictwem Maryi, Twej Najświętszej Matki, przedstawiamy Ci, Panie Jezu, sprawy Kościoła i świata, problemy naszych rodzin i tych, którzy prosili nas o modlitwę. Ty wszystkich ogarniałeś swoją modlitwą w Ogrójcu, za wszystkich oddałeś życie na krzyżu i wszystkich prowadzisz do Ojca niebieskiego. Przyjmij, Panie, naszą pokorną modlitwę.

L4: Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów:

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

L3: Słowami litanii Loretańskiej prośmy Boga, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę owocnego przeżywania czasu Adwentu:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej,
Matko miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

L5: Przedstawmy Panu prośby naszych braci i sióstr przekazane nam przez Internet. (jeśli czas pozwala następuje odczytanie próśb). Prośmy Ojca niebieskiego, aby przyjął naszą błagalną modlitwę: „Ojcze nasz...”

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc i napełnij je swoją łaską.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.