Wydrukuj tę stronę

Bóg stworzył aniołów

 

13 – Bóg stworzył aniołów

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Wyznajemy, Panie, wraz z całym Kościołem, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Wierzymy, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie w swoim bóstwie i swoim człowieczeństwie. Pragniemy dziś, w pierwszy czwartek miesiąca, prowadzeni naszą wiarą, czuwać przy Tobie w Twojej modlitwie w Ogrójcu. Udałeś się tam, prowadzony przez Ducha Świętego. Przeżyłeś walkę wewnętrzną, aby pokonać bunt ludzkiej natury i do końca wypełnić wolę Ojca. Napełnij i nas swoim Duchem, aby nas oświecał i umacniał, aby nas prowadził do Ciebie i jednoczył z Tobą.

Śpiew, np.: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub Duchu Święty, przyjdź.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (22,39-43): „Potem [Jezus] wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go”.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: W czasie Twej modlitwy w Ogrójcu, o Panie, ukazał Ci się anioł z nieba. Jego zadaniem było umocnienie Cię, jako człowieka, w niezwykłej walce duchowej, jaką prowadziłeś. Poprzez to wydarzenie objawiasz nam również prawdę o aniołach. Byli oni obecni w historii Starego Testamentu, byli aktywni w Twoim ziemskim życiu, są zawsze z Twoim Kościołem, doświadczamy ich obecności także dzisiaj w naszej modlitwie i całym życiu. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, w pięknie i wspaniałości aniołów, których stworzyłeś, a także we wszystkim, co oni z Twego polecenia czynili i czynią. Z uwagą wsłuchujemy się w naukę Pisma Świętego, wyjaśnianą przez Kościół, aby umocniła się nasza współpraca z niebieskimi przyjaciółmi, którzy są zawsze z nami.

Śpiew (po każdym czytaniu), np.:
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi. Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała i cześć.

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji” (328).

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Święty Augustyn mówi na ich temat: «Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? – Duch. pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem». W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują «oblicze Ojca... który jest w niebie» (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, «by słuchać głosu Jego słowa» (Ps 103, 20). Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały” (329-330).

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim...» (Mt 25, 31). Należą do Niego, ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego: «Bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone» (Kol 1, 16). W jeszcze większym stopniu należą do Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia: «Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?» (Hbr 1, 14)” (331).

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Aniołowie są obecni od chwili stworzenia w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: zamykają raj ziemski, chronią Lota, ratują Hagar i jej dziecko, powstrzymują rękę Abrahama, pośredniczą w przekazywaniu Prawa, prowadzą lud Boży, zwiastują narodziny i powołania, towarzyszą prorokom. Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa” (332).

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest otoczone adoracją i służbą aniołów. Gdy Bóg «wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży» (Hbr 1, 6). Ich śpiew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać w uwielbieniu Kościoła: «Chwała Bogu...» (Łk 2,14). Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie, służą Mu na pustyni, umacniają Go w agonii i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół, jak kiedyś Izraela. Aniołowie także «ewangelizują», głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia i Zmartwychwstania Chrystusa. Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, który zapowiadają, służąc Mu podczas sądu” (333).

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „W taki sam sposób całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów. W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga; przywołuje ich obecność (w «Pokornie Cię prosimy...» z Kanonu rzymskiego, w «Niech aniołowie zawiodą cię do raju...», w liturgii pogrzebowej lub w «Hymnie cherubinów» w liturgii bizantyjskiej) oraz czci szczególnie pamięć niektórych aniołów (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów)” (334-335).

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. «Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia». Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu” (336).

L1: Wraz z aniołami uwielbiajmy Jezusa, Baranka Bożego, Odkupiciela człowieka. W cichej modlitwie dziękujmy Mu za aniołów, podziwiajmy ich piękno, wielkość i moc, rozważajmy ich niezwykłe dzieła, opisane w Piśmie Świętym. Uczmy się od nich śpiewać nową pieśń, pieśń niebiańską, pieśń tych, którzy kochają całym sercem.

Chwila ciszy.

Śpiew: Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń.

Część II – Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie

P: Panie Jezu, modlący się w Ogrójcu, umacniany przez anioła. Przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie przez wstawiennictwo świętych Aniołów. Wzywamy ich pomocy w naszym codziennym życiu, w walce z pokusą, w pokonaniu naszych słabości. Jednoczymy się z nimi w celebracji Eucharystii śpiewając razem z nimi: „Święty, Święty, Święty”. Dziś prosimy ich pomoc słowami litanii.

L3 :

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Michale, obrońco ludu Bożego,
Święty Gabrielu, który zwiastowałeś Wcielenie Słowa Bożego,
Święty Rafale, opiekunie chorych i podróżujących,
Święci Aniołowie, którzy otaczacie w niebie tron Boski, módlcie się za nami.
Święci Aniołowie, którzy śpiewacie nieustannie Bogu: Święty, Święty, Święty,
Święci Aniołowie, którzy Boskie rzeczy ludziom ogłaszacie,
Święci Aniołowie, którzy zawsze wpatrujecie się w oblicze Boga,
Święci Aniołowie, którzy cieszycie się z jednego pokutującego grzesznika,
Święci Aniołowie, którzy zwiastowaliście wese­le ludziom przy narodzeniu Chrystusa Pana,
Święci Aniołowie, którzy służyliście na pustyni Chrystusowi Panu,
Święci Aniołowie, którzy zanieśliście Łazarza na łono Abrahama,
Święci Aniołowie, którzy siedzieliście przy Gro­bie Pańskim w bieli,
Święci Aniołowie, którzy pokazywaliście się ucz­niom przy wniebowstąpieniu Pańskim,
Święci Aniołowie, którzy przyjdziecie ze znakiem Krzyża na sąd przed Chrystusem Panem,
Święci Aniołowie, którzy zgromadzicie wybra­nych na końcu świata,
Święci Aniołowie, którzy odłączycie dobrych od złych,
Święci Aniołowie, którzy zanosicie do Boga mo­dlitwy ludzi,
Święci Aniołowie, którzy jesteście przy umiera­jących,
Święci Aniołowie, którzy czynicie cuda mocą Boską,
Święci Aniołowie, którzy wybawialiście ludzi z niebezpieczeństw,
Święci Aniołowie, którzy pocieszaliście męczen­ników w cierpieniu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

L3: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

W: Aby cię strzegli na wszystkich drogach two­ich.

P: Módlmy się: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obo­wiązki aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P: Pozostając w cichej modlitwie łączmy się z aniołami, którzy uwielbiają Chrystusa i śpiewają Mu nową pieśń. Prośmy ich o dar wzrostu w modlitwie i łaskę wiernego wypełniania woli Ojca. 

Modlitwa w ciszy.

Śpiew: Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Panie Jezu, dziękując Ci za dar obecności przy Tobie i za łaskę wspólnego śpiewu z aniołami, którzy uczą nas wielbić Cię i służyć Tobie, pragniemy z wiarą polecać ci sprawy naszych braci i sióstr.

L4: Zawierzamy Ci, Panie Jezu, biskupów i prezbiterów. Im powierzyłeś szczególne zadania. Mają głosić Twoje słowo, sprawować Twoje sakramenty i prowadzić Twój Kościół. Napełnij ich swoim Duchem, aby wszystkie powierzone im zadania wypełniali z pokorą i miłością. Niech gorliwie naśladują Ciebie, Jedynego i Najwyższego Kapłana, który złożył Ojcu przedwiecznemu nieskalaną ofiarę pojednania. Prosimy Cię także o nowe powołania do kapłaństwa. Pomóż tym, których na tę drogę wezwałeś, usłyszeć Twój głos i z radością pójść za Tobą.

L3: Zawierzamy Ci, Panie Jezu, naszą Ojczyznę przeżywającą czas wyborów prezydenckich. Przebacz tym, którzy poniżają przeciwników, głoszą kłamstwa, lekceważą ludzi. Daj Polakom łaskę rozeznania, aby wybrali tego kandydata, który najlepiej poprowadzi sprawy narodu, ciesząc się Twoim błogosławieństwem.

L4: Prosimy Cię, Panie, o ustanie pandemii koronawirusa, o uzdrowienie chorych, o siły dla personelu medycznego i wszystkich, którzy walczą z rozwojem choroby. Prosimy o pokonanie skutków pandemii w sferze gospodarczej i politycznej, a także w sferze modlitewnej i religijnej.

L3: Błogosław młodzieży i dzieciom, którzy zakończyli rok szkolny i rozpoczęli wakacje. Pomóż im dobrze wykorzystać czas odpoczynku. Niech wielbią Ciebie podziwiając wspaniałe dzieło stworzenia. Niech trwają przy Tobie modląc się każdego dnia i uczestnicząc w każdą niedzielę w Eucharystii. Niech ci, którzy udają się na rekolekcje, pielgrzymki i dni skupienia, doświadczą hojności Twoich darów.

L5: (Jeśli czas pozwoli). Polecamy Ci, miłosierny Jezu, intencje naszych braci i sióstr, przekazane nam przez Internet. (odczytanie intencji).

L6: Dołączmy do tych intencji nasze sprawy osobiste i rodzinne, wspólnotowe i narodowe. Módlmy się w ciszy, a potem przedstawiajmy wszystkie sprawy Jezusowi odmawiając dziesiątek różańca, tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.

Modlitwa w ciszy.

L6: Prowadzi dziesiątek różańca.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc i napełnij je swoją łaską.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.