Wydrukuj tę stronę

Bóg stworzył świat

 

14 – Uwielbienie Boga w stworzeniu świata

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, nasz Zbawicielu. Ty w Wielki Czwartek, po zakończeniu Ostatniej Wieczerzy, poszedłeś z Apostołami do Ogrójca. To było przejście do stołu uczty do miejsca duchowej walki i pojmania. Rozpoczynał się dla Ciebie czas męki i na ziemię spłynęły pierwsze krople krwi. Ich przyczyną nie było biczowanie ani cierniem koronowanie. Krew spływała z Twego oblicza przenikniętego bólem i trwogą, doświadczonego walką wewnętrzną. Chciałeś, aby apostołowie byli z Tobą w tym szczególnym czasie wchodzenia w mękę. Również nas zapraszasz, abyśmy trwali przy Tobie. Dziś, w pierwszy czwartek miesiąca, czynimy to przeżywając godzinę świętą. Napełnij i nas swoim Duchem, aby nas oświecał i umacniał, aby nas prowadził do Ciebie i jednoczył z Tobą.

Śpiew, np.: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub Duchu Święty, przyjdź.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (22,39-44): „Potem [Jezus] wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: Każde spotkanie z ludzkim grzechem było dla Ciebie, Panie, bolesne. Ból stawał się jeszcze większy, gdy w Ogrójcu brałeś na siebie całe zło świata, wszystkie niesprawiedliwości i krzywdy ludzi, każde okrucieństwo i nienawiść poszczególnych osób i narodów. Chciałeś pokonać zło dobrem, uleczyć nienawiść miłością, oczyścić ludzkie dusze z brudu grzechu strumieniami miłosierdzia. Trwamy przy Tobie w Twojej modlitwie, poznając coraz pełniej, kim jesteś, aby tym bardziej Cię uwielbiać i tym mocniej Ci zaufać. Dziś pragniemy odnowić naszą wiarę w to, że jesteś Stwórcą świata, że wszystko otrzymaliśmy od Ciebie, że każde stworzenie bierze początek w miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chcemy Cię wielbić za dzieło stworzenia. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę.

Śpiew (po każdym czytaniu), np.: Laudate omnes gentes lub Chwała Bogu Ojcu.

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Bóg sam stworzył świat widzialny w całym jego bogactwie, jego różnorodności i porządku. Pismo święte przedstawia symbolicznie dzieło Stwórcy jako ciąg sześciu dni Boskiej "pracy", która kończy się "odpoczynkiem" siódmego dnia (Rdz 1, 1-2, 4). Na temat stworzenia Pismo święte naucza prawd objawionych przez Boga dla naszego zbawienia; pozwalają one "poznawać najgłębszą naturę całego stworzenia, jego wartość i przeznaczenie do chwały Bożej" (337). Nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy. Świat zaczął się wtedy, gdy został wydobyty z nicości słowem Boga; wszystkie istniejące byty, cała natura, cała historia ludzka zakorzeniają się w tym pierwotnym wydarzeniu; ono jest początkiem, który tworzy świat i zapoczątkowuje czas” (338).

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość. O każdym z dzieł "sześciu dni" jest powiedziane: "A widział Bóg, że było dobre". "Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że są stworzone, mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek". Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga. Z tego powodu człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i ich środowiska” (339).

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Współzależność stworzeń jest chciana przez Boga. Słońce i księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel: niezmierna rozmaitość i różnorodność stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza sobie samemu. Istnieją one tylko we wzajemnej zależności od siebie, by uzupełniać się, służąc jedne drugim” (340). „Piękno wszechświata: Porządek i harmonia świata stworzonego wynikają z różnorodności bytów oraz związków, jakie istnieją między nimi. Człowiek odkrywa je stopniowo jako prawa natury. Budzą one podziw uczonych. Piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy. Powinno ono budzić szacunek i zachęcać do poddania Bogu rozumu i woli człowieka” (341). „Człowiek jest szczytem dzieła stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od stworzenia innych stworzeń” (343).

L1: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, w pięknie dzieła stworzenia. Uwielbiamy Cię w każdym bycie, który powoływałeś do istnienia. Wszystko jest stworzone w Tobie, Panie, i w Tobie istnieje. W dziele stworzenia poznajemy Twoją mądrość i potęgę. Jesteś wszechmocny i ogarniasz wszystko. Z miłości do nas uniżyłeś się i stałeś się człowiekiem. Chcesz do końca wypełnić wolę Ojca, aby ratować ludzi z niewoli grzechu. Prosisz Ojca, aby oddalił od Ciebie kielich męki, jeśli taka jest Jego wola. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej nieskończonej miłości.

L2: Przepraszamy, Panie, za grzechy ludzi, którzy nie uznają Ciebie za Stwórcę świata, a siebie nie uznają za stworzenia. Uważają, że są panami tej ziemi i mogą ją urządzać według własnych upodobań. Przepraszamy za naszą niewdzięczność, która rani Twoje boskie Serce. Przepraszamy za tych, którzy niszczą przyrodę i zanieczyszczają środowisko naturalne. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę zanoszoną w ciszy naszych serc.

Chwila ciszy.

Śpiew: Laudate omnes gentes lub Chwała Bogu Ojcu.

Część II – Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie

P: Wezwałeś nas, Panie, do modlitwy. Mówiłeś: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Bez modlitwy przegrywamy duchową walkę. Zapominamy, że obdarzyłeś nas życiem i że istniejemy dzięki Tobie. Często zapominamy wdzięczności za Twoje niezliczone dobrodziejstwa. Dziś pragniemy dziękować. Pragniemy Cię także trwać w uwielbieniu za dzieło stworzenia. Łączymy się w tej pieśni z całym Kościołem, powtarzamy słowa Twoich świętych, przekazali nam piękne teksty modlitw.

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (344): „Istnieje solidarność między wszystkimi stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego samego Stwórcę i wszystkie są skierowane ku Jego chwale (powtarzamy za św. Franciszkiem z Asyżu):

Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz,
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy...
Panie, bądź pochwalony  
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna
I pokorna, i cenna, i czysta...
Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę – matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła...
Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu
I składajcie Mu dzięki,
I służcie Mu
Z wielką pokorą..

L4: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Stworzenie zostało powołane do istnienia ze względu na Szabat, a więc kult i adorację Boga. Kult jest wpisany w porządek "Nic nie może być stawiane ponad służbę Bożą" – mówi Reguła św. Benedykta, wskazując w ten sposób na poprawny porządek ludzkich zajęć” (347). „Szabat znajduje się w centrum prawa Izraela. Zachowywanie przykazań jest odpowiedzią na mądrość i wolę Boga wyrażoną w dziele stworzenia” (348). „Dla nas jednak zajaśniał nowy dzień: dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Siódmy dzień kończy pierwsze stworzenie. Ósmy dzień zaczyna nowe stworzenie. W ten sposób dzieło stworzenia dochodzi do punktu kulminacyjnego w jeszcze większym dziele Odkupienia. Pierwsze stworzenie odnajduje swój sens i swój szczyt w nowym stworzeniu w Chrystusie, którego blask przekracza pierwsze stworzenie” (349).

L3: Wraz ze św. Franciszkiem i wszystkimi świętymi wielbimy Cię, Panie w dziele stworzenia i dziele odkupienia. Pomóż nam trwać w tej modlitwie, aby nieustannie wznosił się z ziemi ku niebu hymn uwielbienia.

Śpiew: Laudate omnes gentes lub Chwała Bogu Ojcu.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Panie Jezu, dziękujemy Ci za umocnienie naszej wiary w Twoje bóstwo, w Twoją nieskończoną moc, dzięki której stworzyłeś świat i obdarzyłeś życiem człowieka. Odnowieni łaską Twego Ducha z troską przedstawiamy Ci prośby za naszych braci i siostry. Tak wielu z nich cierpi głód i samotność, niesie krzyż choroby i niesprawiedliwości, stało się ofiarami wojen i prześladowań. Przyjmij, Panie, naszą pokorną modlitwę.

L: Zawierzamy Ci, Panie Jezu, biskupów i prezbiterów. Im powierzyłeś szczególne zadania. Mają głosić Twoje słowo, sprawować Twoje sakramenty i prowadzić Twój Kościół. Napełnij ich swoim Duchem, aby wszystkie powierzone im zadania wypełniali z pokorą i miłością. Niech gorliwie naśladują Ciebie, Jedynego i Najwyższego Kapłana, który złożył Ojcu przedwiecznemu nieskalaną ofiarę pojednania. Dodaj im siły w chwilach trudności, aby pozostali Ci wierni do końca. Prosimy Cię także o nowe powołania do kapłaństwa. Pomóż tym, których na tę drogę wezwałeś, usłyszeć Twój głos i z radością pójść za Tobą.

L: Zawierzamy Ci, Panie Jezu, naszą Ojczyznę, która w tym dniach przeżywa rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Dziękujemy Ci za tych, którzy oddali życie w obronie wolności, godności człowieka, suwerenności kraju. Dziękujemy Ci za tych, którzy dziś służą krajowi swoją pracą i modlitwą, swoim cierpieniem i poświęceniem, swoimi talentami i charyzmatami. Pomnażaj dobro, jakie przez ich posługę staje się codziennie naszym udziałem. Polecamy Ci również tych, którzy działają na szkodę innych nie uznając praw ustanowionych przez Ciebie. Udziel im, Panie, łaski nawrócenia.

L: Prosimy Cię, Panie, o ustanie pandemii koronawirusa, o uzdrowienie chorych, o siły dla personelu medycznego i wszystkich, którzy walczą z rozwojem choroby. Prosimy o pokonanie skutków pandemii w sferze gospodarczej i politycznej, a także w sferze modlitewnej i religijnej.

L: Błogosław wszystkim, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny. Daj mądrość nauczycielom i wychowawcom, gorliwość w nauce dzieciom i młodzieży, siły i cierpliwość rodzicom. Niech dzięki Twej łasce zdobywanie wiedzy przez uczniów łączy się z ich duchowym rozwojem.

L: (Jeśli czas pozwoli). Polecamy Ci, miłosierny Jezu, intencje naszych braci i sióstr, przekazane nam przez Internet. (odczytanie intencji).

L: Dołączmy do tych intencji nasze sprawy osobiste i rodzinne, wspólnotowe i narodowe. Módlmy się w ciszy, a potem przedstawiajmy wszystkie sprawy Jezusowi odmawiając dziesiątek różańca, tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.

Modlitwa w ciszy.

L: Prowadzi dziesiątek różańca.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc i napełnij je miłością.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.