Wydrukuj tę stronę

Modlitwa dziękczynna

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

za dary, którymi ubogacił nas Bóg przez św. Jana Pawła II

 

Wielkie są dary, jakimi Bóg nas ubogacił przez życie i nauczanie św. Jana Pawła II. Nie zawsze o nich pamiętamy i za nie dziękujemy. Niniejsza modlitwa przypomina o wielu takich darach i pomaga śpiewać pieśń dziękczynną. Zaleca się odmawianie wybranych wezwań w modlitwie indywidualnej, w czasie nabożeństw parafialnych, a przede wszystkim podczas szczególnych celebracji dziękczynnych przeżywanych po kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka.

Wstęp

Ojcze nieskończenie dobry, przyjmij nasze dziękczynienie za wielkie dary, jakimi ubogaciłeś nasze życie przez św. Jana Pawła II. Spraw, abyśmy te dary nieustannie rozwijali i byli w świecie świadkami Twego miłosierdzia.

Po każdym wezwaniu można zaśpiewać aklamację lub pieśń. Może to być np.: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”, „Wielbić Pana chcę”, „Magnificat, magnificat”, „Ojcze, chwała Tobie”, „Chwała Bogu Ojcu”, „Duchu Święty przyjdź”, „ Janie Pawle Drugi, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami”.

Wezwania

Dziękujemy Ci, Boże, za pełniejsze odkrycie i przyjęcie tajemnicy Twego miłosierdzia, które stało się naszym udziałem za przyczyną św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Z Twojej Opatrzności zostali oni, jako jedyni w historii Kościoła, zarówno beatyfikowani, jak i kanonizowani w II Niedzielę Wielkanocy, która od roku 2000 jest nazywaną Niedzielą Miłosierdzia. Napełnij nas swoim Duchem, abyśmy nieśli iskrę miłosierdzia, którą nam przez nich przekazałeś, do naszych rodzin, środowisk pracy i wszędzie, gdzie nas posyłasz.

Dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze za akt zawierzenia świata Twemu miłosierdziu, który przekazał nam św. Jan Paweł II. Jego treść pomaga nam jeszcze bardziej Tobie się powierzyć, całkowicie Ci zaufać i gorliwie upraszać dary Twego miłosierdzia dla nas i całego świata. Pomóż nam stawać się ludźmi zawierzenia, którzy Tobie oddają wszystko i nieustannie doświadczają Twojej ojcowskiej opieki.

Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski, za „wyobraźnię miłosierdzia”, którą z taką gorliwością rozwijał w nas Jan Paweł II. Dzięki niej jesteśmy bardziej zdolni być bliźnim dla cierpiącego człowieka. Z przykładu życia i nauczania Papieża zrodziło się i nadal powstaje wiele dzieł pomocy potrzebującym. Umacniaj nas na tej drodze, abyśmy każdego dnia byli świadkami Twego miłosierdzia przez słowo, czyn i modlitwę.

Dziękujemy Ci, Miłości nieskończona, za papieskie wezwanie „totus Tuus”. Dla św. Jana Pawła II była to prawdziwa reguła życia. Nigdy nie żył dla siebie, lecz zawsze służył Tobie i braciom. Czynił to w pełnym zawierzeniu Maryi, do której kierował słowa „jestem cały Twój”. Wpatrujemy się w jego przykład i staramy się kroczyć tą samą drogą. Dodaj nam sił, abyśmy całkowicie oddani Maryi, dojrzewali w miłowaniu Ciebie i braci.

Dziękujemy Ci, Boże, po trzykroć Święty, za dar tak wielu Świętych i Błogosławionych, których Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy i nauczył nas pamiętać o nich w naszej codzienności. Dziś modlimy się do nich i uczymy się ich naśladować w miłowaniu Ciebie i bliźnich. Przez ich wstawiennictwo prosimy Cię, Ojcze nieskończenie dobry, aby nikt z nas nie zrezygnował z dążenia do świętości, która jest wysoką miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego.

Dziękujemy Ci, Ojcze bogaty w miłosierdzie, za wielką rzeszę ludzi modlących się do Ciebie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Dziękujemy Ci za powstające ku jego czci kościoły, za parafie, szkoły i instytucje, które obrały go sobie za Patrona, za liczne modlitwy i nowenny, które ubogacają nasze spotkania z Tobą. W zjednoczeniu z Janem Pawłem II prosimy Cię, dobry Boże: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Dziękujemy Ci, dobry Ojcze, za wszelkie formy służby rodzinie, jaką nieustannie podejmował Ojciec Święty Jan Paweł II. Jego słowa i jego modlitwa nadal wspierają małżonków i rodziców, dzieci i ludzi młodych, a także starszych i odchodzących z tego świata. Wspieraj małżeństwa przeżywające trudne chwile i błogosław wszystkim rodzinom, aby były prawdziwymi wspólnotami życia i miłości.

Dziękujemy Ci, miłosierny Ojcze, za Światowe Dni Młodzieży, które gromadzą ludzi młodych ze wszystkich kontynentów, z licznych narodów i języków. To wielki dar i wielkie zadanie, przekazane nam przez św. Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, abyś dał młodym entuzjazm wiary i odwagę świadczenia o Chrystusie w swoim środowisku. Błogosław wszystkim, którzy przygotowują Światowe Dni Młodych. Spraw, aby wydały one dobre owoce w życiu całego Kościoła.

Dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które służy ludziom młodym i przyczynia się do tego, aby skarby mądrości i świętości Jana Pawła II, ubogacały jak najszersze grono osób. Wspieraj wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju tego dzieła i spraw, aby przyczyniało się to uczynienia trzeciego tysiąclecia erą ludzi świętych.

Dziękujemy Ci, Boże, za Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i jego sanktuarium, które dzięki Twemu błogosławieństwu i życzliwości tak wielu osób, rozwija się i już pełni swoją służbę wobec pielgrzymów. Czuwaj nadal nad jego rozwojem i spraw, aby było ono miejscem odnowy duchowej, zbliżenia ludzi do Ciebie i uwrażliwienia ich na potrzeby braci.

Dziękujemy Ci, Mądrości Przedwieczna, za wszystkie ośrodki naukowe, instytuty i centra myśli, których celem jest badanie nauczania Papieża przełomu tysiącleci i troska o to, aby ten skarbiec duchowy nieustannie ubogacał życie Kościoła i świata. Dodawaj siły wszystkim pracującym w tych instytucjach, aby swoje zadania dobrze wypełniali.

Dziękujemy Ci, Rządco i Panie narodów, za inspiracje, jakie czerpie z duchowości i świętego życia Jana Pawła II wielu ludzi kultury i sztuki, liczni twórcy poezji i muzyki, obrońcy życia i godności człowieka, a także niejeden polityk i biznesmen. Spraw, wszechmocny Boże, abyśmy wszyscy służyli sobie nawzajem tymi darami, jakie od Ciebie otrzymaliśmy i dobrze wypełniali własne powołanie.

Dziękujemy Ci, Stwórco wszechświata, za liczne ścieżki i trasy, które przemierzał Jan Paweł II i które jako „szlaki papieskie” pomagają dziś licznym osobom głębiej odkrywać piękno stworzonego przez Ciebie świata, a także wznosić swe serca ku Tobie, który jesteś ostatecznym celem ludzkiej wędrówki. Dodawaj siły dzieciom, młodzieży i ludziom dorosłym, aby umieli od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nich nie wymagali.

Inne wezwania.

Modlitwa końcowa

Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios bramy. Ciebie wielbi ziemia cała. Przyjmij nasz dziękczynny śpiew, który zanosimy do Ciebie, Ojcze, przez Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.