Wydrukuj tę stronę

Modlitwa do Miłosierdzia Bożego


Czyż można pominąć przy tych słowach Jana Pawła II obietnicę zapisaną w Dzienniczku świętej Siostry Faustyny? Sięgnijmy do niej, gdyż ona daje nadzieję i skłania do radosnego oczekiwania na szczęście w niebie, które przygotował nam Bóg Miłosierny.

Lektor: O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę, wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. Zapisz te słowa, córko moja, mów światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego? Uciekajcie teraz do źródła miłosierdzia Bożego. O, jak wielką widzę liczbę dusz ¾ widzę ¾ które uwielbiły miłosierdzie Boże i śpiewać będą pieśń chwały na wieki.” /848 /

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Pieśń: Wyciągam do Ciebie ręce swe.

Lektor: Jezus powiedział do S. Faustyny: „Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym”/ 83  por. 848 /.

Kapłan: Patrzymy Jezu na Obraz Miłosierdzia Twego. Nie wyglądasz na Króla według ludzkich pragnień i wyobrażeń. A jednak klękamy przed Tobą jak przed Wszechpotężnym Królem. Twoje Serce otwarte dla nas uświadamia nam, że Twoje Królestwo jest wypełniane prawami serca a nie przemocy i zimnego prawa. W Twym Królestwie chcemy być. Niestety nasz wygląd niezbyt pasuje do wspaniałości Twego Królestwa. Przywołujemy Twoją Świętą Ewangelię, w której mówisz o uczcie w Twoim Królestwie i prosimy Cię o ubiór godności chrześcijańskiej, o naprawienie szaty naszego powołania, o zmycie brudu grzechowego szpecącego nasze twarze. Gdy staniemy przed Tobą – Królem Wszechświata – nie wyrzucaj nas z uczty niebieskiej ale okaż nam swoje miłosierdzie i umieść wśród błogosławionych i świętych.

W atmosferze Jezusowych obietnic pozostawionych dla nas w Dzienniczku świętej Siostry Faustyny - dziękując za wszystkie radości, jakie Bóg w swym miłosierdziu ofiarował Najświętszej Maryi Pannie, a przez Jej wstawiennictwo i posługę Jana Pawła II podczas wszystkich pielgrzymek do Ojczyzny ofiarował nam wszystkim - zawierzmy siebie Miłosierdziu Bożemu, posługując się modlitwą zawierzenia wypowiedzianą przez Sługę Bożego Jana Pawła II:

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!”

Rozważana przez nas Radość Wniebowzięcia i Ukoronowania Matki Bożej, niechaj będzie wyrazem wdzięczności wobec Boga za dar osoby Jana Pawła II i gorącą modlitwą o dar głębokiego, duchowego przeżycia Jego beatyfikacji przez wszystkich ludzi.

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Pozostańmy w chwili ciszy.

Zakończenie adoracji

Pieśń eucharystyczna: Jezusa ukrytego.

Modlitwa świętej Siostry Faustyny:

Lektor: „Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia; o Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta Piękności. …. O Stwórco mój i Panie, Ty jeden ponad te dary dajesz mi sam siebie i jednoczysz się ściśle ze swym nędznym stworzeniem. Tu się rozumieją serca nasze bez doboru słów; tu nikt mowy naszej przerwać nie jest w stanie….  Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiam Cię, o Stwórco i Panie całym sercem i duszą moją. A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, jednak jestem spokojna, bo wiem, że Ty wiesz, że ono jest szczere, choć tak nieudolne.../Dz. 1692/

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Zakończenie adoracji ok. 21.37.