Wydrukuj tę stronę

Modlitwa dorosłych

 

Pobierz: DOC PDF

 

W tej części zamieszczone są różne modlitwy i rozważania do wykorzystania w przygotowaniu „Godziny Wdzięczności” przeżywanej w grupach oraz indywidualnie.

Różaniec

Przypomniane są rozważania różańcowe przygotowane w ubiegłym roku na przeżycie „Różańca do Granic”. Wracamy do nich w duchu wdzięczności za ten wielki dzień modlitwy, przeżywany w stulecie objawień fatimskich, u progu świętowania jubileuszu odzyskania niepodległości. Wierzymy, że wiele dobra stało się w naszej Ojczyźnie dzięki ubiegłorocznej modlitwie różańcowej milionów Polaków.

Wprowadzenie

W dziękczynnej modlitwie za dar odzyskania niepodległości bierzemy do ręki różaniec. Trzymali go w swoich dłoniach ci, którzy w okresie zaborów pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie, modlili się na nim ci, którzy w roku 1920 bronili Polski i Europy przez zalewem bolszewizmu. Różaniec dodawał siły tym, którym przyszło się zmierzyć w trudnym czasem okupacji i prześladowaniami okresu stalinowskiego.

Wspominając świadectwo naszym przodków, zawierzamy Bogu nasze pokolenie i wyzwania, jakie przed nami stoją. Rozważając różańcowe tajemnice prosimy Go, przez wstawiennictwo Maryi, o opiekę nad każdym z nas, nad naszymi rodzinami i parafiami, nad całą naszą Ojczyzną.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu.

Część pierwsza: Tajemnice radosne

Rozważając radosne tajemnice różańca, uwielbiajmy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem. Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, zamieszkał w ludzkiej rodzinie, był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Prośmy Go, naszego Pana i Zbawiciela, przez wstawiennictwo Maryi, Jego Najświętszej Matki, o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Polecajmy Jego miłości małżonków, rodziców i dzieci. Niech Jego obecność w życiu rodzinnym, będzie umocnieniem w słabościach, światłem w ciemności, nadzieją w zwątpieniu, jednością w podziałach.

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Bądź pozdrowiona Dziewico i Matko! Bądź pozdrowiona Niepokalana Maryjo! Pan jest z Tobą! Wybrał Ciebie jako święte naczynie godne nosić Najwyższego. Stałaś się bramą Boga do nas i naszą bramą do nieba. Radujesz się miłością męża, św. Józefa i darem macierzyństwa z Ducha Świętego. Uproś u Boga łaskę miłości dla wszystkich małżonków. Wspieraj ich w codziennym życiu, aby pozostali sobie wierni i dobrze wychowali dzieci.

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona! Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana! Matko Kościoła i Królowo Apostołów! Idziesz do Elżbiety i niesiesz Chrystusa. Jesteś prowadzona przez Ducha Świętego. Bądź z nami, gdy idziemy do świata odrzucającego prawdę o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Bądź z nami, gdy chcemy wspierać rodziny dotknięte alkoholizmem, rozłąką i podziałami.

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa

Witaj, Matko Baranka i Pasterza! Witaj, która nam rodzisz Dawcę życia! Witaj, radości ludzkich pokoleń! Dzięki Tobie Stwórca stał się stworzeniem i wyniósł człowieka do godności dziecka Bożego. Nad Betlejem aniołowie śpiewali: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy, aby w każdej rodzinie Bóg był uwielbiony, a rodzice i dzieci cieszyli się błogosławieństwem pokoju.

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa

O Maryjo, Niepokalanie poczęta! Różo anielskiej czystości! Oddana Bogu bez reszty. Idziesz ze św. Józefem do świątyni, by przedstawić Panu Tego, którego porodziłaś. Prowadź wszystkich małżonków do domu Boga i ucz ich zawierzać ich dzieci najlepszemu Ojcu. Niech niedziela będzie dla każdej rodziny dniem świętym, czasem poświęconym Panu. Prosimy o to przez wstawiennictwo Twego wiernego sługi, św. Jana Pawła II, który z miłością powtarzał słowa: „Jestem cały Twój”.

Tajemnica 5 – Znalezienie Pana Jezusa

O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! Wraz ze św. Józefem doznałaś pociechy, gdy po trzech dniach poszukiwań odnalazłaś Jezusa w świątyni. On wrócił z wami do domu i był wam poddany. Maryjo, zawierzamy Ci dziś wszystkie dzieci. Wyproś dla nich u Boga piękne i szczęśliwe dzieciństwo. Niech wzrastają otoczone miłością, chronione przed złem i czyniące świat lepszym.

Część druga: Tajemnice światła

Po trzydziestu latach pobytu w Nazarecie, Jezus opuszcza dom rodzinny i idzie nad Jordan, gdzie rozpoczyna drugi etap realizacji swojej zbawczej misji. Głosi Ewangelię i uzdrawia ludzkie słabości. Wskazuje drogi życia i wzywa do pójścia za Nim. Rozważając tajemnice światła prośmy z wiarą Jezusa, przez wstawiennictwo Maryi, o dar pokoju. To ważna intencja naszej modlitwy. Jesteśmy spragnieni pokoju i zgody, wzajemnego szacunku i współpracy. Prosimy za tymi, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, aby się nawrócili. Prosimy za tymi, którzy angażują wszystkie swoje siły na rzecz pokoju, aby nie osłabli w swoich działaniach. Modlimy się również w intencji tych, którzy cierpią na skutek sporów i walk, aby nie tracili nadziei.

Tajemnica 1 – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Panie Jezu, Ty będąc Bogiem uniżyłeś samego siebie stawszy się do nas podobnym. Ty nie znając grzechu, zanurzyłeś się w wodach oczyszczenia, aby uczynić siebie zapłatą za nasz grzech, również ten, który w sposób bezpośredni uderza w życie innych osób. Daj nam, już tu na ziemi doświadczać królestwa pokoju. Prosimy o opamiętanie dla tych, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, prosimy o zatrzymanie narastającej fali terroryzmu i fanatyzmu religijnego.

Tajemnica 2 – Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie

Panie Jezu, na weselu w Kanie Galilejskiej po raz pierwszy objawiłeś swoją boską moc. Zgromadzeni na wspólnej modlitwie różańcowej, wyznajemy dziś za świętym Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Twoja Opatrzność dała nam życie i wszystko, czego potrzebujemy do jego rozwoju. Twoja opieka towarzyszyła i nadal towarzyszy wszystkim pokoleniom, językom, ludom i narodom. Prosimy Cię, czuwaj nad nami, aby każdy człowiek mógł rodzić się, wzrastać, dojrzewać i odchodzić z tego świata w bezpieczeństwie i pokoju.

Tajemnica 3 – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Panie Jezu, Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Przez Ciebie wszystko się stało, a bez Ciebie nic by się nie stało, co się stało. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie. Spraw prosimy, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prosimy również za tymi, którzy cierpią na skutek sporów i walk, aby nie utracili nadziei.

Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor

Panie Jezu, dzięki Tobie poznajemy jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani Jego dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Prowadzeni przez Ducha Świętego upodabniamy się coraz bardziej do Ciebie, Jednorodzonego Syna Bożego. Prosimy z wiarą, abyśmy dzięki kontemplacji Twojego przemienionego Oblicza, uświęcali się jak Ty jesteś święty, aby cały świat poznał Ciebie, a przez to doświadczył pokoju i zgody, a ludzie stali się pełni wzajemnego szacunku i współpracy.

Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii

Panie Jezu, Ty przez usta Apostoła Narodów uczysz nas, że podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, tak też jest z Tobą i z nami. Zostaliśmy ochrzczeni i napojeni jednym Duchem, by stanowić jedno Ciało. Nasza jedność ma swój korzeń w Eucharystii – bierzemy z tego samego Chleba. Wspólnota Ciała i Krwi Twojej to także współodczuwanie, bliskość w stosunku do drugiego człowieka. Prosimy pomóż nam o tym pamiętać, kiedy karmimy się Chlebem Życia. W tej tajemnicy prosimy za osobami, które angażują swoje siły na rzecz pokoju i jedności na świecie, aby nie osłabli w swoich działaniach.

Część trzecia: Tajemnice bolesne

Wraz z Maryją udajemy się na Golgotę, aby być przy Jezusie, który dla naszego zbawienia podejmuje krzyżową mękę. Od Niej, naszej niebieskiej Matki, uczymy się trwać do końca przy naszym Panu i Zbawicielu. Odmawiając bolesne tajemnice różańca polecamy miłosierdziu Bożemu grzeszników, aby moc miłości Chrystusa, objawiona w Krzyżu, przemieniła ich serca. Modlimy się także za wszystkich dotkniętych cierpieniem, za chorych, bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, smutnych, skrzywdzonych, zagubionych, uchodźców i wszystkich potrzebujących. Niech z Boskiego Serca Jezusa, przebitego włócznią żołnierza, spłynie na nich pociecha i umocnienie. Niech Bóg pomnaża w nas wszystkich chęć niesienia im pomocy.  

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Chryste nasz Królu, gdy przyjąłeś naszą cielesność, nie ominęło Cię to, co w niej bolesne. Opuszczony przez ludzi trwasz na rozmowie z Ojcem, duchowo towarzyszy Ci Matka. Prosimy, naucz nas przeżywać wszystkie trudności w jedności z Tobą. W tej tajemnicy Twojemu miłosierdziu szczególnie polecamy chorych, niepełnosprawnych oraz osoby starsze, prosząc o umocnienie w cierpieniu dla nich i ich opiekunów.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas!

Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa

Chryste nasz Królu, spadła na Ciebie chłosta zbawienna dla nas, a w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. Milczysz, gdy jesteś tak okrutnie torturowany. Twoja godność nas zdumiewa, nie krzyczysz, nie przeklinasz, nie płaczesz, znosisz niesprawiedliwość z pełnym miłości przebaczeniem. Prosimy, naucz nas czynić podobnie, kiedy jesteśmy oskarżani, a nasze cierpienie zdaje się nie mieć granic, naucz nas z serca przebaczać.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas!

Tajemnica 3 – Cierniem ukoronowanie

Chryste nasz Królu, z Sercem otwartym na każdego, z Sercem zranionym, wyśmianym, poniżonym. Okryty płaszczem szkarłatnym, z trzciną w ręku, cierniową koroną na głowie, splątany sznurem na szyi. Królu ubogi dla ubogich, przypominający włóczęgę, żebraka, wygnańca, naucz nas prawdziwej i skutecznej miłości Boga i bliźniego. Naucz nas pomagać najbardziej potrzebującym: bezdomnym, uchodźcom, uzależnionym, bezrobotnym.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas!

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża

Chryste nasz Królu, biorąc krzyż obarczyłeś się naszymi winami, przyjąłeś na swoje barki nasze trudy i słabości. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które cierpią z powodu bratobójczych walk, głodu i niesprawiedliwości. Polecamy Ci grzeszników, aby moc Twojej miłości przemieniła ich serca.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas!

Tajemnica 5 – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Chryste nasz Królu, w Twojej śmierci jest nasze życie. Jak przez grzech jednego Adama wszyscy mamy w nim uczestnictwo, tak przez łaskę zbawienia współkrólować będziemy z Tobą. Otrzymałeś imię ponad wszelkie imię. I my dziś wyznajemy że jesteś naszym Panem – ku chwale Boga Ojca. Daj nam siłę, mimo przeciwności, być Ci wiernymi. Prosimy obdarz zmarłych z naszych rodzin, naszych dobrodziejów, przyjaciół oraz osoby zasłużone dla naszej Ojczyzny nagrodą wiecznej chwały.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas!

Część czwarta: Tajemnice chwalebne

W czwartej, chwalebnej części różańca świętego wpatrujemy się w Chrystusa, który powstaje z martwych, wstępuje do nieba, zsyła od Ojca Ducha Świętego, zabiera swoją Matkę, Maryję do nieba i czyni Ją królową nieba i ziemi. Modlimy się o to, abyśmy wszyscy kroczyli tą drogą, którą szedł Jezus i doszli do domu Ojca, gdzie czeka na naspełnia szczęścia i pokoju. Wielką pomocą w nieustannym rozważaniu słów i czynów Jezusa jest różaniec. Maryja chce, abyśmy Ją czcili również w tytule „Matka Boża Różańcowa”. Ona uczy nas, jak rozważać w sercu tajemnice radosne i światła, bolesne i chwalebne. Dlatego w tej ostatniej części naszej różańcowej modlitwy prosimy gorąco o łaskę umiłowania tej formy medytacji i modlitwy dla wszystkich wierzących, dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Niech Bóg w swoim miłosierdziu rozleje hojnie ten dar w naszym narodzie. Modlitwa na różańcu jest wielką pomocą w wypełnieniu zobowiązania, jakie podjęli w akcie przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla i w akcie pełnego ufności zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Przez modlitwę różańcową wypraszamy ratunek dla świata.

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, z Tobą rozważamy w sercu tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z Tobą rozważamy Jego słowa i czyny, Jego dzieło odkupienia i Jego zwycięstwo nad śmiercią. Dziś, w naszej modlitwie różańcowej, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, za prowadzenie nas do Jezusa i uczenie nas pełnego zaufania wobec Niego. Wzywałaś nas w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec”. Chcemy Twoje polecenie wypełnić, dlatego prosimy o pomoc. Udziel łaski umiłowania modlitwy różańcowej dorosłym, młodzieży i dzieciom. Naucz nas wszystkich takiego rozważania tajemnic Jezusa, jakie Ty przeżywałaś w swoim Niepokalanym Sercu.

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Święta Boża Rodzicielko, Twój Syn wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca jako Pan całego wszechświata. Ty swoją modlitwą i swoim Sercem podążyłaś za Nim. On był z Tobą, a Ty byłaś z Nim. Prosimy Cię, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek w wirze codziennych spraw zapomnieli o Nim, o Jego Ewangelii i o dziedzictwie, które On przygotował dla nas w niebie. Pomóż nam trzymać w ręku różaniec. Gromadź nas na tej niezwykłej modlitwie w naszych kościołach i rodzinach. Pozwól nieustannie doświadczać niezwykłej skuteczności modlitwy różańcowej w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo, napełniona Duchem Świętym i zawsze posłuszna Jego natchnieniom. Chcemy Cię coraz gorliwiej czcić imieniem, którym sama pragniesz być nazywana: „Matka Boża Różańcowa”. Twoim „różańcem”, według słów św. Jana Pawła II, było nieustanne rozważanie w sercu życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania różańca. Broń przez powierzchownym tylko odmawianiem modlitwy. Niech każda chwila modlitwy różańcowej owocuje wylaniem Ducha Świętego. Niech On zstępuje i odnawia oblicze ziemi, tej ziemi.

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Niewiasto obleczona w słońce – w takim znaku na niebie ujrzał Cię umiłowany apostoł Baranka, zaś zachwycone dzieci z Fatimy wołały: „Mamy Matkę! Bardzo piękną Panią”. Papież Franciszek komentując to objawienie stwierdza: „Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli (...) jednak, przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi życie bez Boga, bezczeszczące Boga w Jego stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, które w nas mieszka i nas okrywa”. Nasza piękna Matko, prosimy ucz kolejne pokolenia ludzi młodych modlitwy, która szczelniej okryje świat tym Bożym światłem.

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Królowo nieba i ziemi, Tobie Bóg powierzył władzę nad rozdawaniem wszelkich skarbów nieba. Jako najlepsza Matka nieustannie troszczysz się o nas. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników oraz nawrócenie. Prosiłaś także, zgodnie z wolą Syna, o ustanowienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca ku czci Twego Niepokalanego Serca, dla ratowania świata. Przyjmij więc nasze akty dziecięcej miłości, w których pragniemy Ci wynagrodzić za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznajesz od ludzi. Zawierzamy się Twemu Niepokalanemu Sercu i z Tobą idziemy do Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela ludzi. Jego uznajemy za naszego Króla i Pana. Jemu pragniemy służyć każdego dnia i we wszystkich sprawach życia.

 

Modlitwa do świętych i błogosławionych Polaków

Dziękując za błogosławiony dar odzyskania niepodległości i trwając w modlitwie w intencji Ojczyzny wzywajmy wstawiennictwa świętych i błogosławionych Rodaków.

Pierwsze wieki naszej historii

Dziękujemy Bogu za dar świętych i błogosławionych, którzy w pierwszych wiekach naszej historii rozjaśniali życie blaskiem świętości. Oni przynieśli Ewangelię na nasze ziemie i wprowadzali w życie ludzi chrześcijańską mądrość. Są fundamentem wiary dla dalszych pokoleń Polaków. Wielu z nich to męczennicy, wielu żyło na dworach królewskich lub książęcych, wszyscy umiłowali Boga i z miłości ku Niemu podejmowali odważnie zadania, które im zostały powierzone. Prosimy ich, aby wstawiali się za nami i wspierali nas w pójściu do tych, którzy jeszcze nie znają Ewangelii lub też odeszli od Chrystusa. Będziemy ich wspominać według daty ich narodzin dla nieba.

Święty Wojciechu (+997), módl się za nami.
Święci: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie (+1003),
Święty Andrzeju Świeradzie (+1030),
Święty Benedykcie (+1037),
Święty Stanisławie (+ 1079),
Błogosławiony Bogumile (+1204),
Błogosławiony Wincenty Kadłubku (+1223),
Błogosławiony Czesławie (+1242),
Święta Jadwigo Śląska (+1243),
Święty Jacku Odrowążu (+1257),
Błogosławiona Bronisławo (+1259),
Błogosławiony Sadoku z 48 towarzyszami (+1260),
Błogosławiona Salomeo (+1268),
Święta Kingo (+1292),
Błogosławiona Jolanto (+1298).

Miłosierny Boże, bądź uwielbiony w Twoich sługach i służebnicach, którzy przynieśli naszym przodkom Ewangelię i przenikali nią życie Polaków w pierwszych wiekach powstawania państwa polskiego. Spraw, przez ich wstawiennictwo, abyśmy umieli bronić wiary i godności człowieka w dzisiejszym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”).

Okres świetności Rzeczypospolitej

Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, których dał On narodowi polskiemu w kolejnych wiekach jego historii, w okresie świetności Rzeczypospolitej. Byli oni prawdziwym światłem dla swego pokolenia. Umacniali innych swoim przykładem, dodawali męstwa odwagą i wypraszali Boże błogosławieństwo modlitwą. Przez ich wstawiennictwo prośmy, abyśmy umieli dobrze rozpoznawać znaki czasu i umieli być świadkami Chrystusa w każdym miejscu, do którego Bóg nas pośle.

Błogosławiona Doroto z Mątowów (+1394), módl się za nami.
Święta Jadwigo, królowo (+1399),
Błogosławiony Jakubie Strzemię (+1409),
Święty Janie z Kęt (+1473),
Święty Szymonie z Lipnicy (+1482),
Święty Kazimierzu, królewiczu (+1484),
Święty Janie z Dukli (+1484),
Święty Stanisławie Kazimierczyku (+1489),
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, (+1505),
Święty Stanisławie Kostko (+1568),
Błogosławiona Regino Protmann (+1613),
Święty Melchiorze Grodziecki (+1619),
Święty Janie Sarkandrze (+1620),
Święty Jozafacie Kuncewiczu (+1623),
Błogosławiona Zofio Czeska (+1650),
Święty Andrzeju Bobolo (+1657),
Błogosławiony Rafale Chyliński (+1741),

Bądź uwielbiony, Ojcze niebieski, który w każdym wieku dajesz nam świadków wiary. Dziękujemy Ci za naszych rodaków, którzy dali piękne świadectwo wiary i miłości w wieku czternastym i w następnych stuleciach. Przez ich wstawiennictwo prosimy, abyśmy nie dali się zwieść pokusom tego świata, lecz zawsze wiernie trwali przy Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”).

Czasy zaborów i odzyskania niepodległości

Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, którzy prowadzili święte życie i pełnili swoją służbę w trudnym okresie zaborów, a także tych, którzy głosili Ewangelię w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i aż do naszych dni. Dziękujmy im za heroiczną miłość Boga i bliźniego oraz prośmy o wstawiennictwo w intencji całej Ojczyzny.

Święty Klemensie Dworzaku (+1820), módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski (+1871),

Błogosławiona Mario Ludwiko Merkert (+1872),

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z 12 towarzyszami (+1874),

Błogosławiony Auguście Czartoryski (+1893),

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński (+1895),

Błogosławiona Angelo Truszkowska (+1899),

Błogosławiona Mario od Jezusa Dobrego Pasterza (+1902),

Błogosławiona Marto Wiecka (+1904),

Błogosławiona Małgorzato Szewczyk (+1905),

Święty Rafale Kalinowski (+1907)

Błogosławiona Marcelino Darowska (+1911),

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu (+1912),

Błogosławiony Janie Beyzymie (+1912),

Błogosławiona Celino Borzęcka (+1913),

Błogosławiona Karolino Kózkówna (+1914),

Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna (+1916),

Błogosławiony Honoracie Koźmiński (+1916),

Święty Bracie Albercie Chmielowski (+1916),

Święty Zygmuncie Gorazdowski (+1920),

Błogosławiona Anielo Salawo (+1922),

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska (+1922),

Święty Józefie Bilczewski (+1923),

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze (+1924),

Błogosławiona Kolumbo Gabriel (+1924),

Błogosławiony Jerzy Matulewiczu (+1927),

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski (+1931),

Błogosławiona Mario Karłowska (+1935),

Święta Faustyno Kowalska (+1938),

Święty Urszulo Ledóchowska (+1939),

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska (+1940),

Święty Maksymilianie Mario Kolbe (+1941),

Błogosławiona Sancjo Szymkowiak (+1942),

Błogosławiona Mario Stella i jej 10 towarzyszek (+1943),

Błogosławiony Michale Kozalu (+1943),

Błogosławieni męczennicy II wojny światowej (+1939-1945)

Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski (+1945),

Błogosławiona Bolesławo Lament (+1946),

Błogosławiony Janie Balicki (+1948),

Błogosławiony Władysławie Findyszu (+1964),

Błogosławiony Władysławie Bukowiński (+1974),

Błogosławiony Michale Sopoćko (+1975),

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko (+1984),

Błogosławieni Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowski (+1991).

Błogosławiona Hanno Chrzanowska (+1973)

Święty Janie Pawle II (+2005)

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, który sprawiasz, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska, gdzie ciemność ogarnia umysły ludzi, tam posyłasz ludzi jaśniejących szczególnym blaskiem prawdy, gdzie zwycięża nienawiść, tam miłość okazuje się jeszcze potężniejsza. Spraw, abyśmy umocnieni świadectwem życia i wstawiennictwem naszych świętych patronów, nie lękali się tego świata, lecz odważnie nieśli mu Ewangelię o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Akty zawierzenia

Zawierzenie Ojczyzny na Jasnej Górze (św. Jan Paweł II)

Modlitwa odmówiona w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w dniu 4 czerwca 1997 roku.

Królowo Polski, wspominając z wdzięcznością Twą macierzyńską opiekę, zawierzam Ci moją Ojczyznę, dokonujące się w niej przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne. Niech pragnienie dobra wspólnego przezwycięża egoizm i podziały. Niech wszyscy spełniający posługę władzy, widząc w Tobie pokorną Służebnicę Pana, uczą się służyć i rozpoznawać potrzeby rodaków, jak Ty to uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, tak aby Polska mogła stać się królestwem miłości, prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Aby wielbione w niej było Imię Twego Syna.

Wierna Córo Ojca Przedwiecznego, Świątynio Miłości ogarniającej niebo i ziemię, Tobie zawierzam całą posługę Kościoła w świecie, który tak bardzo potrzebuje miłości. Bogarodzico, Matko Jednorodzonego Syna, który dał nam nowe przykazanie miłości jako zasadę życia, uproś nam, abyśmy stali się budowniczymi solidarnego świata, w którym wojnę zwycięży pokój, a cywilizację śmierci zastąpi umiłowanie życia [...].

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, przyjmij naszą ufność, umocnij ją w naszych sercach i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Zawierzenie Kościoła w Wadowicach (św. Jan Paweł II)

Akt dokonany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 16 czerwca 1999 roku.

Sub tuum praesidium ...

Pod Twoją obronę, Maryjo, uciekamy się. Twojej opiece zawierzamy dzieje Kościoła krakowskiego i całej Ojczyzny. Twojej matczynej miłości oddajemy los każdego z nas z osobna, naszych rodzin, naszych parafii i całego narodu. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Wypraszaj nam, Maryjo, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy na Twój wzór i pod Twoim przewodnictwem nieśli w nowe tysiąclecie świadectwo miłości Ojca, odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Syna oraz uświęcającego działania Ducha Świętego. Bądź z nami nieustannie, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Matko nasza! Amen.

Zawierzenie narodu w Kalwarii Zebrzydowskiej (św. Jan Paweł II)

Akt dokonany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 roku.

Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.

Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.

Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Dnia 19 listopada 2016 roku, w wigilię uroczystości Chrystusa Króla,  przy udziale licznej rzeszy wiernych, pod przewodnictwem biskupów, z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej, dokonany został Jubileuszowy akt przyjęcia Chrystusa Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Odnowienie tego aktu może być częścią Modlitwy Wdzięczności przeżywanej w tym roku.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

 Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

-        W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

-        W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

-        W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

-        W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

-        W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

-        W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

-        W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

-        W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

-        Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-        Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-        Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-        Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-        Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

-        Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-        Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-        Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-        Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-        Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

(Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. W setną rocznicę objawień fatimskich Episkopat Polski, dnia 6 czerwca 2017 roku, ponowił ten akt w Zakopanem, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, (polscy biskupi,) duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano­wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

(Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!)

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Śpiew: Weź w swą opiekę lub inny.

 

 

 

Modlitwy za Ojczyznę i rządzących

Poniższe modlitwy zaczerpnięte są z „Podręcznika Nabożeństw Archidiecezji Krakowskiej”.

Dziękczynienie za dar Ojczyzny

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:

Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców! (lub inna aklamacja).

-        za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat;

-        za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć;

-        za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi;

-        za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać;

-        za piękno polskiego języka;

-        za ojczystą ziemię, która nas żywi;

-        za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy;

-        za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem;

-        za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny;

-        za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu;

-        za wszystkich polskich Świętych i Błogosławionych;

-        za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione;

-        za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość;

-        za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię;

Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie i spraw, abyśmy idąc przez ziemską Ojczyznę doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę (ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosław Ojczyźnie naszej

Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam mocy i łaski, abyśmy wspierali ją modlitwą i pracą, i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń. Spraw, aby w Ojczyźnie naszej panowały sprawiedliwość, miłość i społeczne szczęście.

Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i za wstawiennictwem świętych patronów naszych, ochraniaj Ojczyznę naszą od wszelkich przeciwności i zasłaniaj ją bezpiecznie od zasadzek nieprzyjacielskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Moje miejsce w Ojczyźnie

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na nią błogosławieństwo swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.

Wezwania w intencji Ojczyzny (wg tekstów kard. S. Wyszyńskiego)

Panie Jezu Chryste, jako człowiek przyszedłeś na świat i żyłeś w konkretnej ojczyźnie. Nie był nią jakikolwiek kraj, lecz ziemia, którą Bóg dał w dziedzictwo swojemu ludowi. Swoją ziemską ojczyznę darzyłeś głęboką miłością: wyznawałeś, że na pierwszym miejscu jesteś posłany „do domu Izraela”, w obronie ducha narodu piętnowałeś jego wady, bolałeś nad przyszłym losem miast galilejskich, gorszym od losu Sodomy; zapłakałeś na widok Jerozolimy, która miała być zburzona. Dokonałeś dzieła zbawienia nas wszystkich na swej umiłowanej ziemi. Dziś pragniemy wznieść do Ciebie nasze modlitwy w intencji ziemi, na której nam wyznaczyłeś czas i drogę pielgrzymowania do niebiańskiej ojczyzny. Dlatego wołamy:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi!

-        by Polska żyła po Bożemu na zagonach darowanych nam przez Ojca naro­dów, by żyła w łasce uświęcającej, wierna Kościołowi, Ewangelii i krzyżowi;

-        by Polska była matką dla wszystkich dzieci swoich, choćby rozproszonych po różnych kontynentach;

-        by Polska stała się opiekunką świętości ogniska domowego, wierności i jedności małżeńskiej;

-        by Polska pielęgnowała budzące się do życia nowe pokolenia, broniąc ich prawa do bytu w łonie narodu;

-        by Polska wychowywała swoją młodzież w duchu szczytnych tradycji narodu i tysiącletniej kultury chrześcijańskiej;

-        by Polska była sprawiedliwa i pełna miłości dla wszystkich dzieci swoich, zarówno pracujących w kraju, jak i tych, co żyją w rozproszeniu;

-        by Polska rozdzielała chleb wszystkim swoim dzieciom tak, by w jej granicach nie było głodnych, bezdomnych i bezrobotnych;

-        by Polska była przykładem wierności swej ziemi i duchem pokoju dla wszystkich ludów;

-        by Polska kierowała się zawsze duchem Chrystusowej sprawiedliwości i miłości społecznej;

-        by Polska zachowała w rodzinie narodów należne jej miejsce i prawa;

Wszechmocny, wieczny Boże, który przez wieki naród polski ota­czałeś swą przemożną opieką i ożywiałeś łaską swoją, stajemy dziś przed Tobą i prosimy Cię: napełnij nas mocą Ducha Twojego. Obdarz pokojem i jed­nością, udziel ducha miłości, prawdy, wzajemnego zrozumienia i rozwagi, abyśmy przezwyciężając wszelkie trudności zdołali oca­lić nasze wspólne dobro, Ojczyznę umiłowaną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Królowej Polski (z listu biskupów – 1980)

Wszechmogący i miłosierny Boże, który dałeś narodowi polskiemu w Naj­świętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, przyjmij, prosimy Cię, nasze modlitwy, które zanosimy dziś do Ciebie. Pozwól, że przedstawimy Ci je za pośrednictwem Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski.

Matko, tyle już razy w dziejach doświadczyliśmy Twojej pomocy. Z tym większą ufnością błagamy Cię, abyś orędowała za naszą Ojczyzną przed Obliczem Boga, Ojca ludów i narodów. Stajemy przed Tobą świadomi powagi chwili, wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw, które przeżywa nasza Ojczyzna.

Przychodzimy do Ciebie pełni niepokoju, a jednocześnie niezachwianej wiary, że Ty jesteś pośród nas i otaczasz swoją macierzyńską opieką. To Ty, Matko, budzisz w nas poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę, za naród, za jego dobro i przyszłe losy. Ty wlewasz w serca ludzi odwagę w obronie godności i praw człowieka pracującego. Ponawiamy dziś nasze bezgraniczne zawierzenie Tobie. W Twoje dłonie składamy nasze dalsze losy. Z ufnością wołamy do Ciebie o ratunek:

Bądź z nami w każdy czas, Królowo naszego narodu!

-        ześlij nam światło, ukaż drogę wyjścia z niebezpieczeństw;

-        daj nam jedność, ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy przezwyciężając wszystkie trudności i różnice poglądów zdołali ocalić wspólne dobro Ojczyzny;

-        udziel nam ducha pokoju i rozwagi, aby nigdy nie doszło do rozlewu krwi i wojny;

-        obroń nas, abyśmy nie utracili wolności, nabytej za tak wielką cenę krwi ojców naszych;

-        udziel nam łaski głębokiej, rzetelnej odnowy ducha narodu, aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, włączając się w wielkie dzieło społecznego odrodzenia Ojczyzny;

Bogarodzico, Matko Chrystusowa, która wiernie wytrwałaś pod krzyżem swojego Syna, pośpiesz na pomoc i nam, Jego dzieciom. Wysłuchaj nas i pro­wadź drogą sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen.

O łaski dla sprawujących władzę (św. Klemens Rzymski, papież)

Daj, Panie, rządzącym zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco nieba, Królu wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność, i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. Amen.

Aby sprawujący władzę służyli człowiekowi

Panie, Ty dajesz nam jako wzór świętego Tomasza Morusa, męczennika, który oddał życie za prawdę dając w ten sposób świadectwo prymatu prawdy nad władzą. Spraw, prosimy Cię, za wstawiennictwem tego patrona rządzących i polityków, by ci, którzy sprawują w społeczeństwie jakąkolwiek władzę, za swój cel uznawali służbę człowiekowi, sprawiedliwości i prawdzie.

Obdarz ich darami Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji. Strzeż ich od pokusy wszelkiej nieuczciwości. Daj, by nie sprzeniewierzali się pokładanemu w nich zaufaniu. Niech nie szukają zaspokojenia prywatnych interesów, ale kierują się wspólnym dobrem, pełniąc swoją funkcję sprawiedliwie, w poczuciu godności i równości wszystkich ludzi, dla pożytku tych, których reprezentują. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności (ks. F. Blachnicki)

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy, zawsze byliśmy wolni. Ty jesteś Źródłem Światła i Życia dla nas – ponieważ jako pierwsza z ludzi przyjęłaś światłość świata – Jezusa i poszłaś za Nim, oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż.

Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie, opanowany pychą i miłością własną.

Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą w jedynym Świetle, jakim jest Jezus, który wie, kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre.

Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężenia egoizmu w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła, dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia. Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen.

Modlitwa o wewnętrzną wolność

Pismo Święte uczy nas o potrójnej pożądliwości, która dotyka człowieka stając się przyczyną wielu jego złych myśli i czynów. Prośmy pokornie dobrego Boga, aby okazał nam swoje miłosierdzie i zachował nas od pożądliwości ciała, oczu i pychy tego życia.

Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie!

-        Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości ciała. Ta zabójcza siła niszczy w nich zdolność pięknej i bezinteresownej miłości. Domaga się zaspokojenia przyjemności cielesnych bez żadnych ograniczeń. Zaślepia umysł i osłabia wolę, przez co człowiek nie umie nad sobą zapanować. Ulecz, o Panie, wszystkich, którzy ulegają pożądliwości ciała. Ukaż im właściwe znaczenie płci, którą ich obdarzyłeś. Uzdolnij ich na nowo do pięknej miłości, wolnej od egoizmu i zdolnej do dawania siebie innym.

-        Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości oczu. Przez tę chorobę duszy stają się chciwi i zachłanni. Chcą mieć wszystko dla siebie i zapominają o innych. Często posuwają się do oszukiwania i wykorzystywania braci, a także do korupcji i łamania prawa. Wejrzyj, o Panie, na ich zaślepienie i zniewolenie. Ukaż im właściwe znaczenie dóbr materialnych i pomóż otworzyć się na dobra duchowe. Jeśli na skutek swojej pożądliwości uczynili komuś krzywdę, daj im siłę do naprawy popełnionego zła. Doprowadź ich do pełnej wolności w posiadaniu dóbr tego świata, aby ich życie nabrało nowego piękna i radości.

-        Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi, którzy ulegają pożądliwości pychy. Idąc tą drogą wynoszą się nad innych i chcą ich sobie podporządkować. Wszystkim narzucają własną wolę i nie potrafią uważnie wysłuchać racji innych ludzi. Zamknięci w poczuciu własnej wielkości stali się niewolnikami pychy i zarozumiałości. Ty, o Panie, pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz. Wyprowadź ich z więzienia własnego świata i ukaż im prawdziwą wielkość, objawioną w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Pomóż im pokonać chorą ambicję, próżność i upartość. Niech wyzwoleni z pożądliwości śpiewają Tobie pieśń wdzięczności i uwielbienia.

Miłosierny Boże, Ty posłałeś swego Syna, aby wyzwolił człowieka z grzechu i napełnił ludzkie serca darem Ducha Świętego. Odnów w nas cuda swojej łaski, abyśmy nie ulegali pożądliwości ciała, oczu i pychy, lecz zjednoczeni z Tobą, cieszyli się darem wolności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

W intencji pracowników i pracodawców

Powołani do przemiany świata przez pracę rąk naszych, wzywajmy wstawiennictwa naszych świętych patronów. Są oni wzorem dobrego wypełniania powierzonych sobie obowiązków i orędownikami u Boga we wszystkich sprawach.

Święci patronowie, módlcie się za nami!

-          Święty Józefie, pracujący w swoim warsztacie z samym Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, pomóż nam dostrzegać obecność Boga w naszej codziennej pracy;

-          Święty Pawle, który własnymi rękami pracowałeś na utrzymanie swoje i braci, wstawiaj się za tymi, którzy przez swoją pracę troszczą się o utrzymanie swoich rodzin, aby nikomu nie brakowało chleba i ludzkiej życzliwości;

-          Święty Benedykcie, który upowszechniłeś w chrześcijaństwie zasadę „módl się i pracuj”, wypraszaj wszystkim uczniom Chrystusa umiejętność harmonijnego łączenia codziennej modlitwy z wykonywaną pracą;

-          Święty Wincenty à Paulo, pracujący na galerach jako niewolnik, lecz zawsze zachowujący miłość w sercu i pomagający współtowarzyszom niedoli, wypraszaj Bożą pomoc wszystkim, którzy są wykorzystywani i źle traktowani w zakładach pracy, aby nie zwątpili i zaznali poprawy swojej sytuacji;

-          Błogosławiona Anielo Salawo, spełniająca w ciągu całego życia prace służebne, umacniaj swoim wstawiennictwem wszystkich, którzy codziennie wykonują zwykłe prace domowe, aby umieli czynili to cierpliwie i z miłością;

-          ...

-          Wszyscy Święci i Święte Boże, wypraszajcie u Boga dla pracujących dar gorliwego i sumiennego wypełniania obowiązków, a dla bezrobotnych i pozbawionych środków do życia łaskę rozwiązania ich trudnej sytuacji;

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swoich świętych objawiasz nam wielkość i piękno powołania człowieka do świętości i do przemiany świata przez trud codziennej pracy. Spraw, przez ich wstawiennictwo, aby mieszkańcy ziemi wykorzystywali otrzymane od Ciebie talenty i zdolności w służbie dobra i prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.