Wydrukuj tę stronę

Modlitwy Niedzieli Miłosierdzia

 

Modlitwy Niedzieli Miłosierdzia

Godz. 4.15

Pobierz: DOC PDF

Śpiew: Alleluja, chwalcie Pana.

P: Panie Jezu, zbliża się ku końcowi czas nocnego czuwania. Niedługo jutrzenka rozjaśni niebo i do Twego sanktuarium zaczną przybywać pielgrzymi z różnych części Polski i spoza jej granic. Naszą modlitwą wypraszaliśmy dla nich potrzebne łaski. Prosiliśmy przede wszystkim o dar zanurzenia w bezmiarze Twego miłosierdzia oraz o pomnożenie wiary.

W ostatniej części naszego czuwania pragniemy wszystko zawierzyć Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Czynimy to w szczególnym dniu. Dniu, który Ty wybrałeś i który nazwałeś dniem Twego miłosierdzia. Pomóż nam jeszcze lepiej zrozumieć tajemnice tego dnia i przyjmij, dobry Jezu, naszą pokorna modlitwę.

Tajemnica Niedziela Miłosierdzia

L8: „W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

Chwila ciszy.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

L9: „Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez cala wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego” (Dz. 699).

Chwila ciszy.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

L10: „Córko moja – patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu miłosierdziu mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Pragną się udzielać duszom, dusz pragnę, córko moja. W święto moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię” (Dz. 206).

Chwila ciszy.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Przyprowadź mi dusze

P: W ciągu ostatnich dziewięciu dni przyprowadzaliśmy Ci, Jezu, zgodnie z Twoim życzeniem różne grupy ludzi. Zanurzaliśmy ich z wiarą w Twoim boskim Sercu, pełnym miłosierdzia. Wzywasz nas, abyśmy także dziś, w święto Twego Miłosierdzia, przebiegali cały świat i sprowadzali do Ciebie dusze. Chcemy więc jeszcze raz wsłuchać się w Twoje słowa, wypowiedziane do św. Faustyny. Po nich pozostaniemy w chwili ciszy, a następnie śpiewem zawierzymy Ci siebie i naszych braci.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L10: Sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L10: Sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi Ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L10: Sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L10: Sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowywała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

P: Wszystkich ludzi, o dobry Jezu, przyprowadzamy do Ciebie, naszą modlitwą i miłością. Wszystkich zanurzamy w Twoim miłosiernym Sercu. Dla wszystkich wypraszamy u Twego Ojca pełnię darów odkupienia, ofiarowując Mu Twoje Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo. Modlimy się słowami, których nas nauczyłeś.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga.

Śpiew: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Zawierzenie świata miłosierdziu Bożemu

P: Włączając się w akt zwierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, którego dokonał bł. Jan Paweł II w tym sanktuarium dziesięć lat temu, a który przez wszystkie te lata był powtarzany ustami biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnic, rodziców i dzieci, przedstawicieli parafii i innych wspólnot, a także indywidualnie przez liczne grono pielgrzymów. Dziękując Bogu za minione lata i zawierzając Mu następne etapy historii świata, a także losy każdego z nas i naszych bliskich dokonajmy dziś, w ten święty dzień, po przeżyciu długich godzin czuwania, tego aktu miłości i zawierzenia. Uczyńmy to najpierw swoimi słowami, w cichej modlitwie, a następnie słowami bł. Jana Pawła II.

Modlitwa w ciszy.

Wszyscy: Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!

Śpiew: Jezu, ufam Tobie /3x.

Modlitwa do Maryi, Matki Miłosierdzia

P: Maryi, Matce Miłosierdzia, zawierzmy owoce naszego czuwania, a także wszystkich pielgrzymów, którzy nawiedzili to sanktuarium lub nawiedzą je w dniu dzisiejszym. Niech za Jej przyczyną Bóg wysłucha ich modlitwy pełnej wiary i miłości.

Wszyscy: Pod Twoją obronę, uciekamy się.

Śpiew: Miłosierna Matko Boża.

Śpiew uwielbienia na zakończenie czuwania

P: Zakończmy nasze czuwanie śpiewem uwielbienia. Niech płynie on z głębi naszego serca jako uwielbienie Bożego Miłosierdzia, jako chwała Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jako wdzięczność za wszystkie otrzymane dary.

Śpiew: Ciebie, Boga, wysławiamy.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Śpiew:    Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie.