Wydrukuj tę stronę

Pierwsza niedziela marca

Modlitwa o dar nowego papieża

Pomoce do celebracji Eucharystii

Pobierz: DOC PDF

 

W konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis Ojciec Święty Jan Paweł II pisze, że czas, w którym na stolicy piotrowej nie ma Papieża, określony słowami „Sede vacante”, jednoczy cały Kościół na modlitwie. Jest to „szczególny czas Kościoła”. Pierwsza niedziela marca wydaje się być najlepszą okazją, by podjąć refleksję nad tą tajemnicą i zgromadzić wszystkich wierzących na modlitwie.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Od kilku tygodni Kościół jest na ustach bardzo wielu osób. Piszą o nim gazety, wypowiadają się dziennikarze, ludzie rozmawiają na ten temat przy różnych okazjach, a w Internecie wyrażają różne opinie. Jesteśmy zalewani różnymi informacjami i nowinkami, nie zawsze prawdziwymi i obiektywnymi, ale nic nie może nam przysłonić naszego pierwszego i najważniejszego zadania, jakim jest modlitwa. Dlatego podejmujemy ją z wielką wiarą codziennie, a w dzisiejszej Eucharystii, a także po jej zakończeniu, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, nasza modlitwa staje się szczególnie żarliwa i pełna miłości. Chcemy ją rozpocząć z czystym sercem, dlatego wyrażamy przed Bogiem naszą skruchę i prosimy o przebaczenie grzechów.

Myśli do homilii

1. Bóg w różny sposób przemawia do człowieka. Do Mojżesza przemówił w krzaku gorejącym, do Izraelitów przemawiał przez wiele znaków i słów na pustyni i w całej ich historii, do całego świata przemówił przez swego Syna Jezusa Chrystusa. Wsłuchujemy się w głos Boga nie tylko wtedy, gdy w kościele jest czytane Pismo Święte lub głoszona homilia. Bóg przemawia także przez znaki czasu, także takie, o których mówi dzisiejsza Ewangelia. Piłat kazał zabić niektórych mieszkańców Galilei, a na ludzi w Siloe zwaliła się wieża i zginęli pod jej gruzami. W ocenie Chrystusa to nie tylko bolesne wydarzenia, a tym bardziej - powiedzielibyśmy dzisiaj – sensacja dziennikarska. W obydwu przypadkach ocena Chrystusa jest taka sama. Jest to nieszczęście, które niesie ze sobą przestrogę: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”.

2. Dni i tygodnie, które teraz przeżywamy, niosą ze sobą wydarzania, o których mówi nie tylko Kościół, ale także cały świat. Możemy je więc zaliczyć do znaków czasu, przez które Bóg chce nam coś powiedzieć. Chcemy słuchać Boga bardziej niż dziennikarzy, szczególnie tych, którzy szukają tylko sensacji. Jest to dla nas wszystkich wielka lekcja o tym, że między nami, a Ojcem Świętym jest więź bliższa niż zazwyczaj nam się to wydaje. Jest to relacja tak żywa, jak między głową ciała i poszczególnymi członkami.

3. W sposób niezwykle przejmujący wyraził tę prawdę Ojciec Święty Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej poświęconej tematowi wakatu Stolicy Piotrowej i zasadom wyboru nowego Papieża (Universi Dominici Gregis). Papież pisze w niej: „Podczas Sede vacante, a przede wszystkim w okresie, w którym przebiega wybór Następcy Piotra, Kościół jednoczy się w szczególny sposób z Pasterzami, a specjalnie z Kardynałami elektorami Biskupa Rzymskiego i prosi Boga o nowego Papieża jako dar Jego dobroci i Opatrzności. Za przykładem bowiem pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, o której jest mowa w Dziejach Apostolskich (por. 1,14), Kościół powszechny duchowo złączony z Maryją, Matką Jezusa, powinien trwać jednomyślnie na modlitwie; w ten sposób wybór nowego Papieża będzie wydarzeniem bliskim Ludowi Bożemu i w pewnym sensie działaniem całego Kościoła, a nie dotyczącym jedynie Kolegium elektorów” (84).

4. Zwróćmy uwagę na dwa fragmenty tej wypowiedzi. Nowy Papież jest tu ukazany „jako dar dobroci i Opatrzności Bożej”, a na wybór nowego Papieża mają wpływ nie tylko kardynałowie, zebrani na konklawe, lecz także cały Kościół zjednoczony w modlitwie i wsparty wstawiennictwem Maryi. Taka jest bowiem skuteczność modlitwy. Pojawiło się wiele inicjatyw modlitewnych, m.in. otoczenie codzienną modlitwa jednego z kardynałów. Zachęcamy do modlitwy indywidualnej oraz w rodzinach. W kościele będziemy się modlić podczas Mszy Świętych, a także po ich zakończeniu. Gdy w Kościele dokonują się ważne wydarzenia, liturgia zaprasza nas do odmawiania litanii do Wszystkich Świętych. Kardynałowie rozpoczną konklawe śpiewając wezwania tej litanii. My również w kolejnych dniach oczekiwania na wybór Papieża, będziemy wzywać wstawiennictwa Świętych. Inne wyróżnione modlitwy to różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu. Bierzmy chętnie do ręki różaniec i przychodźmy również na adorację. Krótką adorację przeżyjemy także dziś po Mszy Świętej.

Modlitwa powszechna

Wstęp: Wsparci wstawiennictwem Niepokalanej Matki Kościoła, zjednoczeni z wszystkimi Świętymi, którzy orędują za nami w niebie, prośmy Boga o potrzebne łaski.

1. Najlepszy Ojcze, Ty dałeś poznać swoje imię Mojżeszowi, a pełnię objawienia przekazałeś nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, spraw, aby wszyscy ochrzczeni przyjęli z wiarą dar objawienia i coraz lepiej poznawali Ciebie.

2. Miłosierny Boże, Ty ubogaciłeś Kościół wieloletnią posługą Benedykta XVI na stolicy piotrowej, spraw, aby zasiane przez niego ziarno prawdy i miłości, wydawało obfite owoce w życiu ludzi, a on sam cieszył się zawsze Twoim błogosławieństwem.

3. Wszechmogący Boże, Ty posłałeś Kościół do świata, który często zamyka się na Ewangelię i prześladuje Twoich uczniów, spraw, aby wierzący w Ciebie, umocnieni świadectwem bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI, nie zrażali się trudnościami, lecz z szacunkiem i miłością nieśli ludziom dobra nowinę.

4. Ojcze, bogaty w miłosierdzie, Ty wzywasz wszystkich do porzucenia krętych dróg grzechu i wejścia na drogę życia w zjednoczeniu z Tobą, spraw, aby każdy syn marnotrawny powrócił do Ciebie i doznał radości pojednania.

5. Boże, Panie życia i śmierci, Ty czekasz na swoje dzieci w domu pełnym szczęścia i pokoju, spraw, aby nasi bliscy zmarli (szczególnie N.), oczyszczeni z wszelkiej skazy radowali się pełnym udział w Twoim boskim życiu.

6. Ojcze nieskończenie dobry, Ty dajesz nam łaskę uczestnictwa w niedzielnej celebracji Eucharystii, spraw, abyśmy zjednoczeni z całym Kościołem, gorliwie trwali na modlitwie o dar nowego Papieża.

Modlitwa. Wszechmogący, wieczny Boże, od Ciebie podchodzą nasze dobre pragnienia i zdolność do działania, przyjmij naszą modlitwę i pozwól nam cieszyć się otrzymaniem darów, o które Cię z wiarą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Adoracja po Mszy Świętej

Wprowadzeniem do adoracji była wygłoszona homilia. W czasie jej przeżywania nie potrzeba więc wielu słów. Główna część adoracji powinna być przeżywana w ciszy. Gadatliwość nie została pochwalona przez Chrystusa.

P: Bądź uwielbiony, Panie, za dar Eucharystii, którą przeżyliśmy. Ubogaciłeś nas swoim słowem, dałeś udział w swej zbawczej ofierze i zaprosiłeś do Twego stołu uczty. Przemienieni mocą Eucharystii z nową gorliwością chcemy trwać na modlitwie i podejmować dzieła apostolskie. Dziś szczególnie prosimy za księży kardynałów, którzy zbiorą się na konklawe, aby wybrać następcę Benedykta XVI. Cały Kościół jednoczy się w tej modlitwie. Chcemy ją wyrazić najpierw w ciszy naszych serc, jako osobistą prośbę każdego z nas, a następnie jako wspólne wołanie za przyczyną świętych.

Dłuższa chwila modlitwy w ciszy (przynajmniej 5 minut).

P: Nasze osobiste modlitwy zbierzmy razem we wspólnym wołaniu do naszego Boga, za przyczyną naszych Świętych Patronów.

L (lektor): Święta Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie Kościoła – módl się za nami.
Święty Piotrze, na którym Chrystus zbudował Kościół – módl się za nami.
Święci Apostołowie, ustanowieni przez Chrystusa fundamentem Kościoła – módlcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, wierni słudzy Chrystusowego Kościoła – módlcie się za nami.

P: Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj na swoich Świętych, których wstawiennictwu polecamy Kościół pielgrzymujący, zjednoczony w modlitwie o dar nowego papieża. Wskaż tego, którego wybrałeś, i prowadź go mocą swego Ducha. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Wezwania za przyczyną Świętych

Jak już było wspomniane w homilii, Kościół wzywa wstawiennictwa Świętych we wspólnej modlitwie, gdy przeżywa ważne wydarzenia. Tak będą kardynałowie rozpoczynać konklawe. Oprócz modlitwy, odmawianej dziś w czasie adoracji, można w czasie trwania konklawe lub w szczególnych grupach modlitewnych odmawiać także inne modlitwy.

Propozycja 1

Wzywajmy wstawiennictwa świętych Kościoła prosząc o dar światła i mądrości dla kardynałów zgromadzonych na konklawe.

Święci Apostołowie, módlcie się za nami.
Święci męczennicy,
Święci pasterze,
Święte dziewice,
Święci rodzice,
… (inni święci Kościoła)
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Wejrzyj, najlepszy Ojcze, na kardynałów, którzy na modlitwie i rozważaniu Twego zbawczego planu wobec Kościoła, dokonują wyboru Ojca Świętego. Udziel im światła Ducha Świętego, aby wiernie wypełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Propozycja 2

Prośmy o dar nowego następcy św. Piotra za przyczyną tych, którzy w historii tę posługę pełnili.

Św. Piotrze, módl się za nami.
Św. Leonie Wielki,
Św. Grzegorzu Wielki,
Św. Celestynie,
Św. Piusie Piąty,
Św. Piusie Dziesiąty,
Bł. Janie Pawle II,
…. (inni święci Papieże)
Wszyscy Święci Papieże, módlcie się za nami.

Wszechmogący Boże, Ty dajesz ludziom dary i powierzasz im zadania, prosimy Cię przez wstawiennictwo tych, którym w ciągu wieków powierzałeś zadanie kierowania Twoim Kościołem na ziemi, abyś dał nam Papieża, który poprowadzi Twój lud w obecnym etapie dziejów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Propozycja 3 (szczególnie na spotkania z dziećmi)

Przez przyczynę świętych dzieci i świętych ludzi młodych prośmy z wiarą naszego Ojca w niebie, aby dał Kościołowi Papieża, który wiernie wypełni Jego wolę.

Bł. Hiacynto z Fatimy (9 lat),
Bł. Franciszku z Fatimy (10 lat),
Św. Mario Goretti (13 lat),
Św. Lauro Vicuña (13 lat),
Św. Dominiku Savio (15 lat),
Św. Stanisławie Kostko (15 lat),
Bł. Karolino Kózkówna (16 lat),
…(inne święte dzieci i ludzie młodzi),
Wszystkie święte dzieci i wszyscy święci ludzie młodzi, módlcie się za nami.

Panie Jezu, Ty z miłością przyjmowałeś dzieci i udzielałeś im swego błogosławieństwa. Wejrzyj na ich czyste dziecięce serca i prostotę ich modlitwy i daj nam Papieża, który będzie kochał dzieci, młodzież i wszystkich ludzi oraz poprowadzi Twój Kościół właściwą drogą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.