Wydrukuj tę stronę

Schemat Adoracji

 

UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA
POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA
2 CZERWCA 2013, GODZ. 17.00
Za zgodność: Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Pobierz: PDF

 

Pieśń: HYMN NA ROK WIARY CREDO, DOMINE

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I ADORACJA

Kapłan lub diakon wystawia Najświętszy Sakrament.

Pieśń: ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE (ADORO TE DEVOTE)

Chwila adoracji w milczeniu, modlitwa osobista.

Czytanie
J 6, 35

Lektor:
W owym czasie Jezus przemówił do ludu: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Modlitwa

Lektor:
O najsłodszy Jezu,
ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi,
wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby,
przedstaw je przed tronem Najwyższego,
przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych serc.
Oświeć nasze umysły,
umacniaj naszą wolę,
odnawiaj naszą stałość i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału,
abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie trudności,
składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego majestatu,
bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym świętym pragnieniom. Amen.
(Pius XII)

Wezwania

Lektor:
R/. Wierna jest Twoja miłość, Panie Jezu.
Wierni: Wierna jest Twoja miłość, Panie Jezu.
1. Obdarz naszego Ojca Świętego Franciszka mądrością, wytrwałością i przezornością. R/.
2. Obdarz Twój Kościół licznymi i świętymi sługami ołtarza. R/.
3. Daj wszystkim ochrzczonym głód i pragnienie Twojego Ciała. R/.
4. Daj grzesznikom pragnienie nawrócenia i przebaczenia. R/.
5. Daj wszystkim ludziom doświadczenie pociechy płynącej z poznania i poczucia Twojej miłości.
R/.

Modlitwa

Lektor:
Boski Odkupicielu,
powszedni Chlebie,
Życie świata,
niech przyjdzie Twoje królestwo.
Panie panujących,
Jezu Eucharystyczny,
Pasterzu ukochany,
zachowaj nas od niebezpieczeństw.
Jezu, dobry Pasterzu,
Jezu, Chlebie życia,
Jezu, nasz jedyny Pokarmie,
Sakramencie miłości, zbaw lud swój.
Radujemy się w Tobie,
o Jezu błogosławiony.
Amen.
(bł. Jan XXIII )

Pieśń: KŁANIAM SIĘ TOBIE, PRZEDWIECZNY BOŻE

Chwila adoracji w milczeniu, modlitwa osobista.