Wydrukuj tę stronę

Czytania mszalne

 

Czytania mszalne

Pobierz: DOC PDF

 

Pierwsze czytanie (Ap 1, 1-4; 2, 1-5a)

Początek Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, i wysławszy swojego anioła, oznajmił przezeń za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: „Łaska wam i pokój od tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem.

Usłyszałem Pana mówiącego do mnie: Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który dzierży w prawicy swej siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: «Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich uznał za kłamców. Ty masz wytrwałość: i zniosłeś wiele dla imienia mego – niezmordowany.

Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij»”.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny (Ps 1,1-2.3.4 i 6)

Refren: Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie;
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Refren: Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia.

Śpiew przed Ewangelią (J 8,12b)
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia (Łk 18,35-43)
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.

Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”

Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa powszechna

Wstęp: Do Boga, który jest pośród nas obecny, zanieśmy nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie rosło w nim zdumienie wobec wielkości tajemnicy Eucharystii, którą Chrystus powierzył swojej Oblubienicy.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby wykorzystywali swoje talenty i pozycję społeczną dla służenia ludziom.

3. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby powrócili do pierwotnej miłości i na nowo odkryli piękno modlitwy.

4. Módlmy się za ludzi młodych, którzy przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, aby usłyszeli wezwanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”.

5. Módlmy się za ludzi chorych, samotnych i zagubionych, aby nie pozostali bez pomocy w ich trudnościach, lecz znaleźli wsparcie u ludzi dobrej woli.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby Duch Święty otwarł nasze oczy na obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i nauczył nas autentycznej adoracji.

Modlitwa: Boże, po trzykroć Święty, ulituj się nad nami grzesznymi i racz przyjąć nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.