Bóg zwraca się do człowieka

 

Adoracja: Wiara wyznana ustami
1. "Bóg zwraca się do człowieka, a człowiek odpowiada Bogu"

Pobierz: DOC PDF

 

Tematyka zamieszczonych w tej adoracji modlitw i rozważań wprowadza do zagadnień wiary, ukazanych w pierwszej części Katechizmu Kościoła Katolickiego. U początku chrześcijańskiej wiary jest objawienie się Boga. Wiara jest odpowiedzią na to, co mówi i co czyni Bóg.       

Modlitwa o dar słuchania słowa Bożego

Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: Jezusa ukrytego.

P: Przychodzimy dziś do Ciebie, o Panie nieba i ziemi, wszechmocny Stwórco i Zbawco, by błagać o przymnożenie naszej wiary. Nosimy ten bezcenny skarb w kruchych naczyniach naszych serc. Ty pragniesz, aby nasza wiara rosła, stawała się coraz mocniejsza i coraz bardziej przemieniała nasze życie. O ten dar wzrostu wiary oraz o łaskę uważnego słuchania Twego słowa, błagamy Cię przez przyczynę Maryi, Dziewicy Słuchającej, Tej, która całemu Kościołowi przewodzi na drodze wiary, a jako nasza Matka, jest zawsze z nami w naszej ziemskiej wędrówce do Ciebie.

Śpiew aklamacji (po każdym wezwaniu):  Maryjo, Maryjo Królowo Polski, uproś nam wiarę głęboką w Boga.

L1: Uczysz nas, Jezu, przez św. Pawła Apostoła, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Twoje słowo. Przez wstawiennictwo Maryi udziel nam łaski chętnego i uważnego słuchania Twego słowa.

L2: Ty pragniesz, o Jezu, abyśmy usłyszane słowo przyjęli nie tylko umysłem, lecz także sercem. Przez wstawiennictwo Maryi otwórz nasze serca na prawdę, którą głosisz, abyśmy ją dobrze poznali, szczerze umiłowali i według niej żyli.

L3: Ty, o Panie, nie tylko głosiłeś prawdę, lecz także jesteś Prawdą. Twoje słowo nie tylko rozjaśnia drogi naszego życia, lecz kryje w sobie także Twoją obecność. Przez wstawiennictwo Maryi wprowadź nas w głębię tajemnicy Słowa, które stało się Ciałem.

L1: W swej nieskończonej miłości, o Jezu, dałeś nam swego Ducha, aby nas doprowadził do całej prawdy. Bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie przyjąć Twego słowa ani zrozumieć ukrytej w nim prawdy. Przez wstawiennictwo Maryi, posłusznej Duchowi Świętemu, prowadź nas Jego mocą, abyśmy każdego dnia żyli w świetle Twego słowa.

L2: Miłosierny Jezu, Twój sługa Papież Benedykt XVI ogłosił dla nas Rok Wiary, gdyż świat współczesny przeżywa głęboki kryzys wiary i każdy z nas jest zagrożony, aby ulec duchowi tego świata. Przez wstawiennictwo Maryi, której wiara nie osłabła nawet w godzinie Golgoty, broń nas przez powierzchownym tylko przeżywaniem swojej wiary i pomóż nam wypłynąć na głębię.

L3: Twój Kościół, o Panie, wzywa nas w Roku Wiary, abyśmy uważniej słuchali Twego słowa i chętniej go rozważali. Prosimy Cię, przez wstawiennictwo naszej Matki, Maryi, aby każda parafia, każda rodzina i wszyscy członkowie wspólnoty z nowym zapałem zwrócili się ku Twemu słowu, przez modlitwę, słuchanie katechez, rozmowy i indywidualną lekturę.

P: Przyjmij, o Panie, Odwieczne Słowo Ojca, naszą pokorną prośbę o dar słuchania słowa, przez który rodzi się i rozwija nasza wiara. Ty, który uzdrawiałeś głuchych, otwórz nasze uszy, jeśli nie słyszą one dość wyraźnie, że to Ty do nas mówisz w swoim słowie. Przymnóż, o Panie, naszą wiarę. Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Bóg zwraca się do człowieka, a człowiek odpowiada Bogu

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska Panie Twa lub inny śpiew.

P: Bóg wychodzi pierwszy do człowieka i objawia się mu przez wieki na różne sposoby, a ostatnimi czasy objawił się także poprzez Słowo żywe, przez które wszystko zostało stworzone. Jest Ono darem Jego Miłości uosobionej w Jezusie Chrystusie. Przemawia On do nas, gdy czytane jest w Kościele Pismo Święte, objawiając nam prawdę o Ojcu i Jego planie zbawienia człowieka. Dziś, trwając na adoracji, pragniemy jeszcze mocniej uwierzyć, że zwraca się On do każdego z nas osobiście i zaprasza do dialogu, do rozmowy, do bycia razem, do tworzenia wspólnoty miłości.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (51-52): "Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury. Bóg, który zamieszkuje "światłość niedostępną" (1 Tm 6, 16), pragnie udzielać swojego Boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami. Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, do czego nie byliby zdolni sami z siebie.

L2: Z Sermones św. Augustyna:„Wierz, aby zrozumieć i szukaj prawdy, aby uwierzyć”.

Chwila ciszy i śpiew: Będę śpiewał Tobie mocy moja lub inny śpiew.

L3: Dobry Boże, bądź uwielbiony za to, że Ty sam wychodzisz do człowieka i objawiasz mu siebie. Dzięki objawieniu możemy poznać, kim jesteś i jak nas miłujesz. Z tego poznania i doświadczenia miłości rodzi się nasze nawrócenie. Uwielbiamy Cię, Panie, nasz Boże.

W: Uwielbiamy Cię, Panie, nasz Boże.

L4: Ojcze nasz, dzięki Twojej łasce poznajemy Twą wolę, którą jest nasze powołanie do świętości. Bądź uwielbiony za ten dar możności zjednoczenia się z Tobą przez Jezusa Twego Syna w Duchu Świętym.

W: Uwielbiamy Cię, Panie, nasz Boże.

L5: Boże Ojcze, uwielbiamy Cię za dar Twego Jednorodzonego Syna, przez którego dałeś nam, marnotrawnym synom i córkom, możliwość poznawania tajemnicy o Tobie i powrotu do Twego domu.

W: Uwielbiamy Cię, Panie, nasz Boże.

Śpiew: Wielbić Pana chcę lub inny śpiew.

P. Możemy być przyjaciółmi Jezusa tylko wtedy, gdy pozostajemy w komunii z Nim samym i całym Jego Ciałem, w bujnej winorośli Kościoła, którą On sam ożywia. Tylko w Kościele Pismo Święte jest, dzięki Panu, słowem żywym i aktualnym. Poprzez Słowo nieustannie obecne wśród nas w Kościele, Bóg troszczy się o nas nie pozostawiając swych przybranych dzieci bezradnymi na bezdrożach ziemskiego życia.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (84-85): „Święty depozyt wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu. Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem Rzymu”.

L2: Z pism św. Grzegorza Wielkiego: „Pismo leży w sercu i w dłoniach Kościoła jak list napisany przez Boga do ludzi”.

Chwila ciszy i śpiew: Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp lub inny śpiew.

L3: Boże nasz Panie, uwielbiamy Cię za to ze dałeś nam Kościół Święty, który dla naszego zbawienia strzeże Twej Prawdy objawionej, by była dla nas drogowskazem wskazującym drogę do wiecznej szczęśliwości.

W: Dziękujemy Ci, Panie, nasz Boże.

L4: Ojcze Przedwieczny, dziękujemy Ci za Nauczycielski Urząd Kościoła, który umocniony Duchem Świętym interpretuje dla nas Twoje przesłanie byśmy nie zbłądzili i mieli życie wieczne.

W: Dziękujemy Ci, Panie, nasz Boże.

L5: Panie nasz, dziękujemy Ci za papieża Benedykta XVI i jego poprzedników, którzy przez wieki troszczyli się o Twoją owczarnię by mogła bezpiecznie podążać za Twoim Słowem.

W: Dziękujemy Ci, Panie, nasz Boże.

Śpiew: Alleluja dziękujcie Panu, bo jest dobry,  alleluja na wieki lub inny śpiew.

P: Boże Ojcze, objawiając się nam przez Swego Syna i przemawiając w Pismach oczekujesz od nas nawrócenia czyli posłuszeństwa wiary. Dajesz nam przy tym przewodniczkę i wzór prawdziwie świętego i nieprzejednanego zawierzenia Tobie  – Maryję Matkę Jezusa abyśmy podążając za Nią umieli odpowiedzieć na Twoje wezwania wiarą dojrzałą i osobiście głęboko przeżywaną.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (142-143): Przez swoje Objawienie "Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, by ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej". Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara. Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę. Całą swoją istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu Objawicielowi. Pismo święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu "posłuszeństwem wiary".

L2: Z Ewangelii św. Łukasza (1,38): „ Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

Chwila ciszy i śpiew: Radością serca jest Pan lub inny śpiew.

L3: Boże, prosimy Cię, uzdolnij nas, byśmy często i chętnie sięgali do lektury Pisma Świętego, poprzez które Twój Jednorodzony Syn prowadzi nas do Ciebie.

W: Prosimy Cię, Panie, nasz Boże.

L4: Boże Ojcze, przebacz nam nasze grzechy niedowiarstwa i umocnij nas, byśmy zawsze umieli wybierać Ciebie i żyć według Twego słowa.

W: Prosimy Cię, Panie, nasz Boże.

L5: Boże Ojcze, prosimy Cię, rozpal w nas ogień wiary i spraw byśmy nie tylko chcieli nią żyć, ale także umieli świadczyć słowem i czynem o Twojej ojcowskiej Miłości wobec całego stworzenia jak nam nakazał Twój Jednorodzony Syn słowami: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15).

W: Prosimy Cię, Panie, nasz Boże.

Śpiew: Daj nam, Panie, łaski swej moc, prosimy Cię lub inny śpiew.

P: Zawierzmy Maryi, Pośredniczce łask Bożych, wszystkie rozważane dziś prawdy. Ona jest dla nas wzorem słuchania słowa Bożego, przyjmowania go w sercu i wprowadzania go w życie. Uczyńmy to odmawiając dziesiątek różańca, tajemnicę Zwiastowania. Wsłuchajmy się w opis tego wydarzenia, rozważmy go w ciszy i wyraźmy w modlitwie.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (1,28-33): „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami» Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca»”.

Chwila ciszy, a po niej modlitwa.

L2: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Śpiew: O Pani ufność nasza lub inny śpiew.

Modlitwa na Rok Wiary

P: Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za dar wspólnej modlitwy i adoracji. Przy Tobie rośnie nasza wiara, umacnia się nadzieja, rozpala się miłość. Kończąc naszą wspólną modlitwę, gorąco prosimy Cię o pomnożenie naszej wiary. Spraw, aby nasza wiara stawała się coraz mocniejsza i aby coraz bardziej przemieniała nasze życie. Po tej modlitwie pozostaniemy na dłuższej adoracji w ciszy.

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew na zakończenie: Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Ciebie lub inny śpiew.

Adoracja w ciszy.