Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - Przeżycie Niedzieli Miłosierdzia

 

Przeżycie Niedzieli Miłosierdzia

Godz. 4.15

 

Śpiew: Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest. - Iż mamy z martwych powstać, - z Panem Bogiem królować. Alleluja

Leżał trzy dni w grobie, - Dał bok przebić sobie, - Bok, ręce, nogi obie, - Na zbawienie tobie. - Alleluja!

Trzy Maryje poszły, - Drogie maści niosły, - Chciały Chrysta pomazać, - Jemu cześć i chwałę dać. - Alleluja!

Gdy na drodze były, tak sobie mówiły: - Jest tam kamień niemały, - A któż nam go odwali? - Alleluja!

Powiedz nam, Maryjo, - Gdzieś Pana widziała? - Widziałam Go po męce, - Trzymał chorągiew w ręce. - Alleluja!

Gdy nad grobem stały, - Rzekł im Anioł biały; - Nie bójcie się, Maryje, - Zmartwychwstał Pan i żyje! - Alleluja!

Jezusa szukacie? - Tu Go nie znajdziecie, - Wstał-ci z martwych, grób pusty, - Oto złożone chusty. - Alleluja!

Łukasz z Kleofasem, - Obaj jednym czasem - Szli do miasteczka Emaus, - Spotkał-ci ich Pan Jezus. - Alleluja!

Bądźmyż więc weseli - Jak w niebie Anieli, - Czegośmy pożądali, - Tegośmy doczekali. - Alleluja!

P: Panie Jezu, zbliża się ku końcowi czas nocnego czuwania. Niedługo jutrzenka rozjaśni niebo i do Twego sanktuarium zaczną przybywać pielgrzymi z różnych części Polski i spoza jej granic. Naszą modlitwą wypraszaliśmy dla nich potrzebne łaski. Prosiliśmy przede wszystkim o dar zanurzenia w bezmiarze Twego miłosierdzia oraz o pomnożenie wiary.
W ostatniej części naszego czuwania pragniemy wszystko zawierzyć Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Czynimy to w szczególnym dniu. Dniu, który Ty wybrałeś i który nazwałeś dniem Twego miłosierdzia. Pomóż nam jeszcze lepiej zrozumieć tajemnice tego dnia i przyjmij, dobry Jezu, naszą pokorna modlitwę.

Tajemnica Niedzieli Miłosierdzia

L9: „W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

Chwila ciszy.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

L10: „Córko moja – patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu miłosierdziu mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Pragną się udzielać duszom, dusz pragnę, córko moja. W święto moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię” (Dz. 206).

Chwila ciszy.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Przyprowadź mi dusze

P: W ciągu ostatnich dziewięciu dni przyprowadzaliśmy Ci, Jezu, zgodnie z Twoim życzeniem różne grupy ludzi. Zanurzaliśmy ich z wiarą w Twoim boskim Sercu, pełnym miłosierdzia. Wzywasz nas, abyśmy także dziś, w święto Twego Miłosierdzia, przebiegali cały świat i sprowadzali do Ciebie dusze. Chcemy więc jeszcze raz wsłuchać się w Twoje słowa, wypowiedziane do św. Faustyny. Po nich pozostaniemy w chwili ciszy, a następnie śpiewem zawierzymy Ci siebie i naszych braci.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L10: Sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L10: Sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi Ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L10: Sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L10: Sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowywała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

L9: Sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

P: Wszystkich ludzi, o dobry Jezu, przyprowadzamy do Ciebie, naszą modlitwą i miłością. Wszystkich zanurzamy w Twoim miłosiernym Sercu. Dla wszystkich wypraszamy u Twego Ojca pełnię darów odkupienia, ofiarowując Mu Twoje Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo. Modlimy się słowami, których nas nauczyłeś.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga.

Śpiew: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Zawierzenie świata miłosierdziu Bożemu

P: Włączając się w akt zwierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, którego dokonał bł. Jan Paweł II w tym sanktuarium dziesięć lat temu, a który przez wszystkie te lata był powtarzany ustami biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnic, rodziców i dzieci, przedstawicieli parafii i innych wspólnot, a także indywidualnie przez liczne grono pielgrzymów. Dziękując Bogu za minione lata i zawierzając Mu następne etapy historii świata, a także losy każdego z nas i naszych bliskich dokonajmy dziś, w ten święty dzień, po przeżyciu długich godzin czuwania, tego aktu miłości i zawierzenia. Uczyńmy to najpierw swoimi słowami, w cichej modlitwie, a następnie słowami bł. Jana Pawła II.

Modlitwa w ciszy.

Wszyscy: Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!

Śpiew: Jezu, ufam Tobie /3x.

Modlitwa do Maryi, Matki Miłosierdzia

P: Maryi, Matce Miłosierdzia, zawierzmy owoce naszego czuwania, a także wszystkich pielgrzymów, którzy nawiedzili to sanktuarium lub nawiedzą je w dniu dzisiejszym. Niech za Jej przyczyną Bóg wysłucha ich modlitwy pełnej wiary i miłości.

Wszyscy: Pod Twoją obronę, uciekamy się.

Śpiew: Weź w swą opiekę nasz Kościół święty, - Panno Najświętsza, Niepokalana! - Niechaj miłością każdy przejęty - Czci w nim Jezusa, - Naszego Pana, - Czci w nim Jezusa, - Naszego Pana.

2.    Niech Serce Twoje Ojca Świętego - Od nieprzyjaciół zasadzki chroni, - Niech się do Pana modli za niego, - Od złej przygody niechaj go broni.

3.    I kraj nasz cały i lud Twój wierny - Tobie, Maryjo, dziś polecamy! - Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, - Którego przez Twe Serce błagamy.

4.    W jedną rodzinę połącz nas w niebie, - W wiecznej świątyni Syna Twojego, - Byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie, - U tronu Boga, Pana naszego!

Śpiew uwielbienia na zakończenie czuwania

P: Zakończmy nasze czuwanie śpiewem uwielbienia. Niech płynie on z głębi naszego serca jako uwielbienie Bożego Miłosierdzia, jako chwała Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jako wdzięczność za wszystkie otrzymane dary.

Śpiew: Ciebie, Boga, wysławiamy.
1. Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

3. Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugam1.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Śpiew:         Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,
                               chwała i cześć Jezusowi,
                               Chwała, niech będzie chwała,
                               Tak, Jemu chwała i cześć.