Wydrukuj tę stronę

Dziesiąte przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
12. „Dziesiąte przykazanie
Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest

Pobierz: DOC PDF

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Śpiew na rozpoczęcie: Bądźże pozdrowiona

P: Panie Jezu, przychodzimy dziękować Ci, że gromadzisz nas razem we wspólnocie, do której przychodzisz. Możemy w modlitwie wspólnotowej powierzać Ci wszystkie nasze troski. Pragniemy też słuchać, dziś szczególnie tego, co przekazuje nam dziesiąte przykazanie. Mówisz nam w nim, że zazdrość jako wada główna jest smutkiem, którego przyczyną staje się pragnienie przywłaszczenia sobie nadmiernego dobra przez drugiego człowieka. Uczysz nas, że to grzech śmiertelny i forma smutku, która odrzuca miłość i sprzeciwia się pokorze. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że nas pouczasz; że dajesz nam Swoje Słowo; że dajesz nam w przypowieściach, przykazaniach i błogosławieństwach sposób życia z miłością, sprawiedliwością i w świetle prawdy. Prosimy Cię, umocnij nasze serca i spraw, byśmy umieli właściwie rozeznać Twoją naukę, a także kierować się nią w codziennym życiu.

Chwila ciszy.

Śpiew: Panie, daj nam Twego Ducha (lub inny)

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania dziewiątego, które odnosi się do pożądliwości ciała. Zabrania ono pożądania dóbr drugiego człowieka, które jest źródłem kradzieży, grabieży i oszustwa, zakazanych przez siódme przykazanie. "Pożądliwość oczu" prowadzi do przemocy i niesprawiedliwości zakazanych przez piąte przykazanie. Zachłanność ma swe źródło - podobnie jak nierząd - w bałwochwalstwie zakazanym w trzech pierwszych przepisach Prawa. Dziesiąte przykazanie zwraca uwagę na intencję serca; wraz z dziewiątym przykazaniem streszcza ono wszystkie przykazania Prawa” (KKK 2534).

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Pożądanie zmysłowe skłania nas do pragnienia rzeczy przyjemnych, których nie posiadamy, czyli do pragnienia jedzenia, gdy jesteśmy głodni, czy ogrzania się, gdy jest nam zimno. Pragnienia te same w sobie są dobre, często jednak nie zachowują rozumnej miary i skłaniają nas do niesłusznego pożądania czegoś, co jest własnością drugiej osoby lub jej się należy” (KKK 2535).

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Dziesiąte przykazanie zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich; zabrania nieumiarkowanej zachłanności, zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw i ich potęgi. Zakazuje także pragnienia popełniania niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu w jego dobrach doczesnych” (KKK 2536).

L4: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Dziesiąte przykazanie żąda usunięcia zazdrości z serca ludzkiego. Gdy prorok Natan chciał skłonić króla Dawida do skruchy, opowiedział mu historię o biedaku mającym tylko jedną owieczkę, którą traktował jak własną córkę, i o bogaczu, który, mimo iż miał wiele bydła, zazdrościł tamtemu i w końcu zabrał mu jego owieczkę. Zazdrość może prowadzić do najgorszych występków. To przez zawiść diabła śmierć weszła na świat (Mdr 2,24): Walczymy ze sobą nawzajem i to właśnie zazdrość podburza jednych przeciw drugim... Jeżeli wszyscy będą z taką zawziętością rozszarpywać Ciało Chrystusa, do czego dojdziemy? Osłabiamy Ciało Chrystusa... Głosimy, iż jesteśmy członkami tego samego organizmu, a pożeramy się nawzajem niczym dzikie zwierzęta” (KKK 2538).

Chwila ciszy.

Śpiew: Uwielbiać mego Pana chcę

Modlitwa uwielbienia

P: Uwielbiajmy Pana, który poucza nas w swoim dziesiątym przykazaniu, byśmy zawsze pragnęli Twego Ducha, aby nas uświęcał i obdarzał łaską sprawiedliwego stawania w prawdzie w każdej sytuacji.

Śpiew: Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

L1: Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że nakazywałeś uczniom, by przedkładali Cię nad wszystko i nad wszystkich.

L2: Uwielbiamy Cię, Jezu, za to, że proponujesz swoim uczniom "wyrzeczenie się wszystkiego, co posiadają" (Łk 14,33) – ze względu na Ciebie i Ewangelię.

L1: Uwielbiamy Cię, Jezu, w Twoim ukazaniu nam bogacza znajdującego swoją pociechę w obfitości dóbr (zob. Łk 6,24). Uwielbiamy Cię w powierzeniu się Opatrzności Ojca niebieskiego, która wyzwala z niepokoju o jutro, dziękując, że poprzez ufność pokładaną w Bogu przez ubogich, przygotowujesz im wieczne szczęście: oni będą widzieć Boga.

P: Bądź uwielbiony, Panie, za to, że  jesteś z nami i pragniesz, byśmy poznali prawdę o nas samych i naszych słabościach, które dzięki Twojej łasce możemy pokonywać, dążąc do zjednoczenia z Tobą i żyjąc według słów Tego, który jest Prawdą, Drogą i Życiem. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: Będę śpiewał Tobie mocy moja

P: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy (Ps 23, 1-6).

Chwila ciszy.

Śpiew: Ty jesteś Bogiem

Modlitwa prośby

P: Zanośmy pokorne prośby do naszego Pana, abyśmy zawsze pozostali wierni nakazom płynącym z dziesiątego przykazania i zawsze byli wierni prawdzie.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa

L3: Prosimy Cię, Jedyny Boże, byśmy nigdy nie odrzucili Twego przymierza z nami i nie zeszli na drogę zakłamania, sprzeniewierzając się Tobie.

L4: Prosimy Cię, Panie, otwórz nasze serca na Twoje wołanie, byśmy zawsze pragnęli szczęścia, którym jest widzenie Boga.

L3: Prosimy Cię, Panie, nie dozwól, by zawładnął nami ojciec kłamstwa, kierując nasze życie na bezdroża zazdrości i chęci przywłaszczenia sobie cudzej własności.

L4: Prosimy Cię, Ojcze nasz, spraw byśmy byli wiernymi świadkami prawdy i dzięki niej, a także łasce z wysoka potrafili umartwiać swoje pożądania i odnosić zwycięstwa nad pokusami posiadania.

P: Panie nasz i Boże, przyjmij nasze błagania i strzeż nas od wszystkiego, co sprzeciwia się prawdzie, abyśmy podążając drogą prawdy, mogli Cię wielbić teraz i na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Kto się w opiekę

P: Trwając przed naszym Panem w postawie dziękczynienia za dar dziesiątego przykazania, pragniemy Go również przeprosić za wszelkie grzechy popełnione przeciw temu przekazaniu. Niech znakiem naszej skruchy i przeproszenia będą słowa koronki do Miłosierdzia Bożego.

Lektorzy: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Śpiew: Święty Boże

Modlitwa o pomnożenie wiary

L2: Panie Jezu, Synu Boga żywego, w chwilach takich rozterek wewnętrznych przyjdź z pomocą. Wraz z apostołami wołamy do Ciebie: Przymnóż nam wiary.

Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Spraw w swej łaskawości, abyśmy we wszystkich przejawach codziennego życia mogli dostrzec choćby małą cząstkę cichego działania Twojej dobrotliwej dłoni.

Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Wielbić Pana chcę

Adoracja w ciszy.