Wydrukuj tę stronę

Dziewiąte przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
Przykazanie dziewiąte:
„Nie pożądaj żony bliźniego swego”

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na rozpoczęcie: Bądźże pozdrowiona lub inny.
Chwila ciszy

Modlitwa wprowadzenia

P: Panie Jezu, stajemy przed Tobą, obecnym w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiamy Cię za Twoją obecność pośród nas, za to, że uniżyłeś się, stałeś się człowiekiem, umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy my mogli mieć życie w Tobie.
Dziś przychodzimy, aby dziękować Ci za Dekalog, za 10 słów miłości, których zachowywanie jest pewną drogą do Ciebie. Szczególnie chcemy się pochylić nad IX przykazaniem, które mówi: "Nie pożądaj żony bliźniego swego". Pragniemy rozważać od czego chcesz nas uchronić poprzez zachowywanie tego przykazania, co ono nam mówi, czego uczy.
Jezu, prosimy, udziel nam swego Ducha, abyśmy oświeceni Jego światłem, jak najlepiej zgłębili to, co Ty nam chcesz dzisiaj powiedzieć.

Śpiew do Ducha Świętego
Chwila ciszy

L1: Uwielbiamy Cię Jezu, nasz Zbawco, bo Ty powiedziałeś: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".

Chwila ciszy

Tajemnica pożądania

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: (KKK 2514-2515) Święty Jan rozróżnia trzy rodzaje pożądania, czyli pożądliwości: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego (Rdz 3, 11). Wywołuje ono nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka do popełniania grzechów.
(KKK 2516) Już w samym człowieku, ponieważ jest on istotą złożoną z ciała i duszy, istnieje pewne napięcie, toczy się pewna walka między dążeniami "ducha" i "ciała". Walka ta w rzeczywistości należy do dziedzictwa grzechu, jest jego konsekwencją i równocześnie jego potwierdzeniem. Jest częścią codziennego doświadczenia walki duchowej.

Śpiew
Chwila ciszy

L2: Boże, nasz Ojcze dziękujemy Ci za IX Przykazanie, którego zachowywanie chroni przed zniewoleniem własnymi pragnieniami i różnymi pożądaniami.
Uwielbiamy Cię, bo Ty chcesz, abyśmy żyli w wierności, stałości i umiarkowaniu. Bądź uwielbiony Panie, bo Ty pragniesz, abyśmy mieli serca czyste, nieskalane, niewinne jak serce dziecka, które nie zna zła niszczącego życie ludzkie.

Śpiew
Chwila ciszy

L1: Tyle jesteś kimś, ile jesteś miłością,
I tylko to,
Co w twoim życiu obróciło się w miłość,
Zostanie uwiecznione.
Czym jest miłość,
Możesz uczyć się od Jezusa.
To on sam ukochał najbardziej.
On nauczy cię,
Jak centrum siebie samego
Umieścić poza sobą.

Śpiew
Chwila ciszy

L2: "Sercom czystym" jest obiecane widzenie Boga twarzą w twarz i upodobnienie do Niego. Ten, kto ma serce czyste już dzisiaj może widzieć tak, jak widzi Bóg, przyjmować drugiego człowieka jako "bliźniego"; jest zdolny do uznania ciała ludzkiego - swojego własnego i bliźniego - za świątynię Ducha Świętego, przejaw Boskiego piękna.

Śpiew
Chwila ciszy

Dar czystości serca

L1: Z "Wyznań" św. Augustyna: „Mniemałem, że do powściągliwości człowiek jest zdolny o własnych siłach, a ja w sobie tych sił nie dostrzegałem. Głupiec, nie wiedziałem, że - jak napisano - nikt nie może być powściągliwy, jeśli Ty mu tego nie udzielisz. Udzieliłbyś mi na pewno, gdybym z głębi serca wołał do Ciebie i gdybym miał wiarę dostatecznie mocną, by moje troski Tobie powierzyć”.

L2: Jezu, stajemy przed Tobą, aby także prosić Cię o potrzebne siły do walki z pożądliwością ciała, oraz o łaskę nieustannego oczyszczania naszych serc.

L3: Prosimy Cię Jezu, pomóż nam zdobywać cnotę i dar czystości, abyśmy umieli miłować sercem czystym i niepodzielnym.

L2: Daj nam, prosimy, czystość intencji, abyśmy starali się z prostotą rozpoznawać wolę Bożą i pełnić ją we wszystkim

L3: Panie, oczyszczaj nieustannie nasze spojrzenie, wewnętrzne i zewnętrzne, naucz nas czuwać  nad naszymi uczuciami i wyobraźnią, naucz nas wstydliwości i skromności.

Chwila ciszy
Śpiew do Matki Bożej

L1: Jezu, pragniemy ogarnąć swoją modlitwa także tych wszystkich, którzy zostali dotknięci grzechem przeciwko IX przykazaniu. Polecamy Ci wszystkie rodziny cierpiące z powodu zdrady i niewierności. Dotknij ich serca swoją miłością, ulecz wszystkie rany, przyjdź z łaską przebaczenia.

L2: Ps 50 O prawdziwej czci Boga

Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i zawezwał ziemię
od wschodu do zachodu słońca.
Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.
Bóg nasz przybył i nie milczy:
przed Nim ogień trawiący,
wokół Niego szaleje nawałnica.
Wzywa On z góry niebo
i ziemię, by lud swój sądzić.
«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych,
którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę».
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość,
albowiem sam Bóg jest sędzią.
«Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać
i świadczyć przeciw tobie, Izraelu:
Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim.
Nie oskarżam cię o twe ofiary,
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie chcę przyjmować cielca z twego domu
ni kozłów ze stad twoich,
bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach,
tysiąc zwierząt na moich górach.
Znam całe ptactwo powietrzne,
i do Mnie należy to, co się porusza na polu.
Gdybym był głodny, nie musiałbym tobie mówić,
bo mój jest świat i to, co go napełnia.
Czy będę jadł mięso cielców
albo pił krew kozłów?
Złóż Bogu ofiarę dziękczynną
i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu,
wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia:
Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz».
A do grzesznika Bóg mówi:
«Czemu wyliczasz moje przykazania
i masz na ustach moje przymierze
ty, co nienawidzisz karności
i moje słowa rzuciłeś za siebie?
Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz
i trzymasz z cudzołożnikami.
W złym celu otwierasz usta,
a język twój knuje podstępy.
Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu,
znieważasz syna swojej matki.
Ty to czynisz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie?
Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.
Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu,
bym nie porwał, a nie byłoby komu zbawić.
Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje,
a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie».

L1: Oddajemy Ci, Panie, intencje wszystkich małżeństw i rodzin, które mimo trudności mężnie trwają w wierności złożonym zobowiązaniom. Przez ręce naszej Niepokalanej Matki, Maryi, rozważając drugą Tajemnicę Światła, cud w Kanie Galilejskiej prosimy w ich intencjach.

Dziesiątek różańca
Śpiew do Matki Bożej

P: Dziękujemy Ci Panie za ten czas trwania tu, przed Tobą. Za każde słowo skierowane do nas podczas tej adoracji, za łaskę zgłębiania Twojej nauki, pochylenia się nad Twoim świętym słowem. Pragniemy prosić Cię Jezu, abyś umocnił i pomnożył naszą wiarę, by nasze życie stawało się jak najbardziej podobnym do Twojego.

Modlitwa o pomnożenie wiary

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew
Adoracja w ciszy.