Wydrukuj tę stronę

Broń nas od pokus i od Złego

 

Wiara prowadząca do modlitwy
10. Broń nas od pokus i od Złego

Pobierz: DOC PDF

 

Wprowadzenie

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Śpiew: Kłaniam się Tobie

Chwila ciszy.

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza: (4,1-11): „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.

P: W chwili kuszenia Jezusa przez złego diabeł udaje istotę zatroskaną. Chce pomóc Jezusowi swoimi radami. Najpierw chce, aby przerwał post – boi się wyrzeczeń, bo wie, że to najlepsza broń (w połączeniu z modlitwą). Zły zdaje sobie sprawę, że postem i modlitwą można uwalniać ludzi od działania najbardziej złych duchów (por. Mk 9,29). Następnie szatan chce, by Jezus przemienił kamień w chleb. Ale pierwszy cud przemiany (wody w wino) będzie dopiero później, w Kanie, dla dobra innych ludzi i na prośbę Maryi. Zły zaś chciał, aby Jezus skoncentrował się na swoich potrzebach i chciał Go pobudzić do cudotwórczego zadziałania mocą dla spełnienia własnych potrzeb. U początku naszego czuwania módlmy się o łaskę siły w zwalczaniu pokus. Módlmy się dziesiątkiem różańca.

L1: Prowadzi dziesiątek różańca.

Śpiew: Panie, przebacz nam

Chwila ciszy.

Część I – Modlitwa Jezusa

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Ostatnia prośba do naszego Ojca jest również zawarta w modlitwie Jezusa: "Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od Złego" (J 17,15). Dotyczy ona każdego z nas osobiście, ale zawsze właśnie "my" modlimy się w komunii z całym Kościołem i o wybawienie całej rodziny ludzkiej. Modlitwa Pańska ciągle otwiera nas na ekonomię zbawienia. Nasza współzależność w dramacie grzechu i śmierci staje się solidarnością w Ciele Chrystusa, w "komunii świętych" (KKK 2850).

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę – Szatana, Złego, anioła, który sprzeciwił się Bogu. Diabeł (dia-bolos) jest tym, który przeciwstawia się zamysłowi Boga i Jego "dziełu zbawienia" wypełnionemu w Chrystusie” (KKK 2851).

Śpiew aklamacji: Jezus, najwyższe Imię

L2: Bądź uwielbiony, Jezu, w Twojej nauce, dzięki której możemy uczyć się, jak unikać pokus i przeciwstawiać się złu. Bądź uwielbiony, Panie.

Śpiew aklamacji.

L3: Bądź uwielbiony, nasz Mistrzu, w darze sakramentu pokuty i pojednania, dzięki któremu możemy podnosić się z naszych upadków, z naszych uległości pokusom. Bądź uwielbiony, Jezu.

Śpiew aklamacji.

P: Pozostańmy w ciszy, prosząc Pana Jezusa, by chronił nas od złego i od ulegania pokusom.

Modlitwa w ciszy.

Śpiew aklamacji.

Część II – Nasza modlitwa

P: Pragniemy Cię, Jezu, naśladować w każdej chwili naszego życia. Także w momencie pokus chcemy starać się walczyć, oddalać ją tak, jak Ty – z pełną mocą chcemy się przeciwstawiać złu. Daj nam Jezu łaskę wsłuchiwania się zawsze w Twoje Słowo i nauczanie Kościoła, aby one przeniknęły do naszych umysłów i serc.

L4: „I nastąpiła walka na niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
ale nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca,
bo oskarżyciel braci naszych został strącony,
ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka
i dzięki słowu swojego świadectwa
i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.
Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!
Biada ziemi i biada morzu -
bo zstąpił do was diabeł,
pałając wielkim gniewem,
świadom, że mało ma czasu»” (Ap 12,7-12).

L5: „Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem” (Ef 6,10-20).

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca

L5: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: "Od początku był on zabójcą... kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8,44), Szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię (Ap 12,9). Właśnie przez niego grzech i śmierć weszły na świat, ale również po jego ostatecznej klęsce całe stworzenie będzie uwolnione od grzechu i śmierci. "Wiemy, że każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego" (1J 5,18-19): Pan, który zgładził wasz grzech i przebaczył wasze winy, jest gotowy strzec i chronić was przed zakusami diabła, walczącego z wami, aby nieprzyjaciel - źródło wszelkich przewinień - nie zaskoczył was. Kto powierza się Bogu, nie obawia się Szatana. "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)” (KKK 2852).

L4: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Zwycięstwo nad władcą tego świata (J 14,30) dokonało się raz na zawsze w Godzinie, w której Jezus dobrowolnie wydał się za nas na śmierć, aby dać nam swoje Życie. Sąd nad tym światem dokonuje się teraz i władca tego świata "zostanie precz wyrzucony" (J 12,31; Ap 12,11). I rozgniewał się Smok na Niewiastę, ale nie ma władzy nad nią: Nowa Ewa, łaski pełna za sprawą Ducha Świętego, jest zachowana od grzechu i zniszczenia śmierci (Niepokalane Poczęcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi, Matki Bożej, zawsze Dziewicy). I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa"(Ap 12,17). Dlatego Duch i Kościół wołają: Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 17.20), ponieważ Jego przyjście wybawi nas od Złego”.

L5: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Prosząc o wybawienie od Złego, modlimy się również o uwolnienie od wszelkiego zła, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, którego on jest sprawcą lub podżegaczem. W tej ostatniej prośbie Kościół zanosi przed Boga Ojca niedolę całego świata. Prosząc o wybawienie od zła przygniatającego ludzkość, błaga o cenny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa. Modląc się w ten sposób, Kościół uprzedza w pokornej wierze rekapitulację wszystkich i wszystkiego w Tym, który "ma klucze śmierci i Otchłani" (Ap 1,18), we Wszechmogącym, Który jest, Który był i Który przychodzi (Ap 1,8)” (KKK 2854).

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Zbawiciel, On porusza góry

P: Módlmy się o łaskę głębokiego przeżywania prośby z Modlitwy Pańskiej: „i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Prośmy o to słowami Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa.

L1: Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie

Część III - Modlitwa wstawiennicza

P: Dziękujemy Ci, dobry Jezu, za prośbę o uwolnienie od pokus w modlitwie „Ojcze nasz”. Dziękujemy Ci za łaskę coraz lepszej możliwości przezwyciężania pokus dzięki Twej pomocy i łasce. Uwielbiając Cię w Najświętszym Sakramencie, pragniemy prosić za naszych braci i siostry.

L6: Klęcząc przed Tobą, najlepszy Jezu, ogarniamy myślą i modlitwą naszych braci i siostry, znanych i nieznanych, wszystkich, którzy polecają się naszej modlitwie i wszystkich, których Ty postawiłeś na naszej drodze życia. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o pomoc dla rodzin, szczególnie tych, które przeżywają trudności, o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, o umocnienie dla chorych i cierpiących, o nawrócenie dla tych, którzy odeszli od Ciebie, o szczęśliwą śmierć dla tych, którzy odchodzą już z tego świata.

Chwila ciszy.

L5: „Nie popaść w pokuszenie zakłada decyzję serca: Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje... Nikt nie może dwom panom służyć (Mt 6,21.24). Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy (Ga 5,25). W tym przyzwoleniu na Ducha Świętego Ojciec udziela nam sił. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać (1 Kor 10,13)” (KKK 2848). Daj nam, Panie, poruszenie serca, które pozwoli nam najwłaściwiej rozeznawać dobro i zło. Obdarz nas łaską wierności prawdzie i obdarz nas siłą do walki z pokusami.

L6: „Taka walka i takie zwycięstwo są jednak możliwe tylko dzięki modlitwie. Dzięki swojej modlitwie Jezus jest zwycięzcą kusiciela, od pierwszego kuszenia aż do ostatniej walki w chwili agonii. W tej prośbie do naszego Ojca Chrystus jednoczy nas ze swoją walką i swoją agonią. Usilnie przypomina nam, byśmy w jedności z Nim zachowywali czujność serca. Czujność jest gotowością serca i Jezus prosi Ojca, by zachował nas w Jego imieniu (J 17,11). Duch Święty bez przerwy pobudza nas do tej czujności. Prośba ta ukazuje cały swój dramatyzm w odniesieniu do ostatecznego kuszenia w naszej walce na ziemi; jest to prośba o wytrwanie aż do końca. Przyjdę jak złodziej. Błogosławiony, który czuwa! (Ap 16,15)” (KKK 2849). Obdarz nas, Panie, łaską modlitwy, byśmy nigdy nie zaniechali okazji do rozmowy z Tobą, na chociażby najkrótszej modlitwie.

Śpiew:  Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub inny śpiew.

P: Zawierzmy Bogu, przez Maryję, wszystkie intencje, które przedstawiliśmy Panu.

Pod Twoją obronę.

P: Ubogaceni darem modlitwy Chrystusa i umocnieni świadectwem braci i sióstr trwajmy dalej na adoracji w ciszy.