Wydrukuj tę stronę

Wola Ojca

 

Wiara prowadząca do modlitwy
3. Wola Ojca

Pobierz: DOC PDF

 

Adoracja ta proponowana jest na pierwszy czwartek kwietnia. Jest przeżywaniem Godziny świętej, ale jest to przeżycie paschalne, gdyż przypada w Oktawie Zmartwychwstania. Jego tematem jest głębsze rozumienie woli Ojca.

Wprowadzenie

Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: Jezusa ukrytego.

Chwila ciszy.

P: Bądź uwielbiony nasz Panie i Zbawicielu, zmartwychwstały Zwycięzco śmierci, szatana i grzechu. Przychodzimy do Ciebie w czasie paschalnej radości. Chcemy wraz z całym Kościołem śpiewać „alleluja”. Zdajemy sobie jednak sprawę, że te radosne chwile były poprzedzone okrutną męką. Najpierw był Ogrójec i Golgota, potem poranek wielkanocny i pusty grób. Dziś chcemy spojrzeć na obydwie tajemnice, jedną bolesną, a drugą chwalebną, jako misterium realizacji planu Ojca, czyli wypełnienia Jego woli. Prosimy Cię, abyś dał nam łaskę głębszego zrozumienia tej wielkiej tajemnicy, której umysł ludzki nie jest w stanie do końca pojąć, ale której człowiek może zaufać i całkowicie się jej powierzyć. Poślij nam, o Panie, swego Ducha, aby ukazał nam wewnętrzną więź, jaka łączy wydarzenia męki z wydarzeniami zmartwychwstania.

Śpiew: Przybądź, Duchu Święty lub inny śpiew.

P: Zmartwychwstały Panie, Ty pragniesz, abyśmy szli do Ciebie we wspólnocie Aniołów i Świętych, wsparci macierzyńską miłością Maryi. Nikt z nas nie jest sam w naszej wędrówce do Ciebie. Nie jesteśmy sami także dziś w naszym świętowaniu Twego zwycięstwa nad śmiercią i refleksji nad tajemnicą zbawczego planu Ojca. Wraz z Tobą są Twoim wybrani. Są dla nas wzorem i orędownikami. Są przyjaciół i towarzyszami drogi. Przyjmij, Panie, nasze wołanie o dar dobrego przeżycia tej świętej godziny, które zanosimy do Ciebie przez ich wstawiennictwo.

L2: Święta Maryjo, Matko Odkupiciela, módl się za nami!
Święci Aniołowie, módlcie się za nami!
Święci Apostołowie,
Święci Męczennicy,
Święci Pasterze,
Święte Dziewice,
Święci Małżonkowie,
Święte Dzieci,
Święci ludzie młodzi,
Wszyscy święci i święte Boże.

Śpiew: Radością serca jest Pan lub Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa albo inny.

Chwila ciszy.

Część I – Modlitwa Jezusa

L1: Z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (3,8-11): „Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich - zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Wielki jest Pan, potężny i pełen łaski lub Jezualbo inny śpiew.

L2: Z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (1,3-10): „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Wielki jest Pan, potężny i pełen łaski lub Jezualbo inny śpiew.

L1: Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (12,1-2): Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

Z pierwszego listu św. Jana Apostoła (3,11): „Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Wielki jest Pan, potężny i pełen łaski lub Jezualbo inny śpiew.

L2: Z Ewangelii według św. Łukasza (22,39-42): „Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Wielki jest Pan, potężny i pełen łaski lub Jezualbo inny śpiew.

L1: Objawiasz nam, Panie, prawdę, że wolą Ojca jest szczęście człowieka, że jest nią wyzwolenie człowieka z grzechów i obdarzenie pełnią życia, że Ojciec pragnie, abyśmy się wzajemnie miłowali i tworzyli wspólnotę ludzi na podobieństwo tej, która łączy Jego z Tobą w Duchu Świętym. Wola Ojca ostatecznie spełniła się w Twoim zmartwychwstaniu i napełnieniu ludzi Duchem Świętym. Jednak ostateczna realizacja odwiecznego planu miłości prowadziła przez Ogrójec i Golgotę. Taką drogę wskazała miłość do człowieka, więc taką wybrał Ojciec. Ty zaś, o Panie, przyjąłeś tę wolę Ojca jako swoją. Wypełniałeś ją, gdy wymagała cierpienia i wypełniasz ją, gdy oznacza radowanie się zwycięstwem. Bądź uwielbiony, Panie, nasz Zbawicielu.

Śpiew: Wielki jest Pan, potężny i pełen łaski lub Jezualbo inny śpiew.

L2: Pozostańmy w dłuższej chwili ciszy. Uwielbiajmy w sercu nieskończoną miłość Ojca i Jego niezwykły plan stworzenia i zbawienia człowieka. Uwielbiajmy Chrystusa, który wolę Ojca wypełniał jako dziecko i młody człowiek, jako Nauczyciel ludzi, jako Kapłan, składający ofiarę, a także jako zmartwychwstały Zwycięzca grzechu, śmierci i szatana. Uwielbiajmy Ducha Świętego, który jako Ogień miłości był obecny we wszystkich wydarzeniach życia Jezusa. Jego mocą Jezus do końca wypełnił wolę Ojca i objawił nam ukryty przed światem odwieczny plan Ojca.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

Część II – Nasza modlitwa

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za objawienie nam odwiecznego planu Ojca i wypełnienie do końca Jego świętej woli. Twoich słów chcemy słuchać i od Ciebie pragniemy uczyć się rozumienia tego, czego pragnie nasz niebieski Ojciec. Pomóż nam spojrzeć na nasze życie, naszą modlitwę i nasze rozumienie słów „wola Boża”.

L3: Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (5,16-18): „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

L4: Czas wielkanocny, który nam dajesz, Panie Jezu, jest szczególnym czasem dziękczynienia i uwielbienia. Uczysz nas przez swego Apostoła, św. Pawła, że powinniśmy w każdym położeniu dziękować, gdyż taka jest wola Ojca. Gdy ją wypełniamy i potrafimy dziękować za niezliczone dary, gdy czynimy to także wtedy, gdy przeżywamy trudne godziny cierpienia i porażek, doświadczamy ze szczególną mocą Twojej łaski. Pozwól nam, miłosierny Jezu, włączyć się w Twoją pieśń uwielbienia, jaką zanosisz do Twego niebieskiego Ojca. Wraz z całym Kościołem pragniemy śpiewać radosne alleluja.

Śpiew: Alleluja, alleluja, alleluja. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach

L3: Dziękujemy Ci, Zbawicielu świata, za Twoją nieskończoną miłość objawioną w modlitwie w Ogrójcu, w Twoim pojmaniu, przeżyciu sądu, biczowaniu, cierniem koronowaniu, bolesnej drodze krzyżowej i okrutnej męce na krzyżu. Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie i naucz nas wraz z Tobą wielbić naszego Ojca w niebie.

Śpiew: Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony lub inny śpiew.

L4: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za Twoją miłość objawioną w Twoim pogrzebie i zstąpieniu do otchłani, by otworzyć niebo dla tych, którzy już zakończyli swoje życie i wyprowadzać z grobu grzechów tych, którzy pozostają w niewoli zła i nałogów. Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie i naucz nas wraz z Tobą wielbić naszego Ojca w niebie.

Śpiew: Zwycięzca śmierci.

L3: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją nieskończoną miłość objawioną w zmartwychwstaniu. Miłość jest mocniejsza niż śmierć, ona zwycięża wszystko. Taką miłość przynosisz uczniom, do których przychodzisz po zmartwychwstaniu. Wlewasz w ich serca Ducha Świętego. Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie i naucz nas wraz z Tobą wielbić naszego Ojca w niebie.

Śpiew:  Oto jest dzień, który dał nam Pan!

L4: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją nieskończoną miłość objawioną w założeniu Kościoła, Twojej umiłowanej Oblubienicy, Twego Mistycznego Ciała, w którym dla każdego z nas przewidziałeś swoje miejsce i który posyłasz do świata, aby niósł ludziom dobrą nowinę. Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie i naucz nas wraz z Tobą wielbić naszego Ojca w niebie.

Śpiew: Godzien jesteś, godzien jesteś

L3: W cichej modlitwie zanośmy do Boga pieśń dziękczynienia i uwielbienia.

Chwila ciszy.

Część III - Modlitwa wstawiennicza

P: Klęcząc przed Tobą, najlepszy Panie, ogarniamy myślą i modlitwą naszych braci i siostry, znanych i nieznanych, wszystkich, którzy polecają się naszej modlitwie i wszystkich, którzy Ty postawiłeś na naszej drodze życia. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o pomoc dla rodzin, szczególnie tych, które przeżywają trudności, o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, o umocnienie dla chorych i cierpiących, o nawrócenie dla tych, którzy odeszli od Ciebie, o szczęśliwą śmierć dla tych, którzy odchodzą już z tego świata. Przyjmij, Panie, naszą błagalną modlitwę, zanoszoną w ciszy naszych serc, za naszych braci będących w potrzebie.

Chwila ciszy.

P: W Roku Wiary prosimy o pomnożenie naszej wiary.

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

 Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

 Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

 P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Śpiew, np.: Ja wiem w Kogo ja wierzę lub Panie, umocnij wiarę naszą.