Wydrukuj tę stronę

Święć się imię Twoje

 

Wiara prowadząca do modlitwy
5. Święć się imię Twoje

Pobierz: DOC PDF

 

Wprowadzenie

Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: Bądźże pozdrowiona.

Chwila ciszy.

P: Przychodzimy do Ciebie, Panie, w kolejnym tygodniu okresu wielkanocnego. Kościół uczy nas przeżywać ten czas jak jeden dzień, dzień wypełniony jedną tajemnicą, dzień rozjaśniony prawdą o Twoim zmartwychwstaniu. Codziennie śpiewamy radosne alleluja. Każdego dnia liturgia ukazuje nam wielkość Twojego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem. Dziś w pierwszy czwartek miesiąca, trwając w tej paschalnej radości, powracamy myślą i modlitwą do czasu Twojej męki, do chwil Ogrójca, do tej świętej godziny, która rozpoczynała Twoją mękę. Był to czas modlitwy i walki, czas duchowych zmagań z całym złem świata. Prosimy Cię, miłosierny Jezu, naucz nas tak się modlić, jak Ty się modliłeś. Ześlij na nas swego Ducha, aby był naszym Przewodnikiem.

Śpiew: Przybądź, Duchu Święty lub inny śpiew.

P: Rozmowa z Tobą, Panie, jest dla nas zawsze łaską i zaszczytem. Ty jesteś bowiem Panem nieba i ziemi, a my istniejemy dzięki Twojej łaskawości. Dlatego chcemy powtarzać w sercu prośbę Apostołów i całego Kościoła: „Panie, naucz nas modlić się”. Czynimy to w pokorze, świadomi naszych grzechów i słabości. Racz nam je przebaczyć, abyśmy mogli z czystym sercem wejść w tajemnicę Twojej modlitwy w Wieczerniku i w Ogrójcu.

Chwila ciszy.

Część I – Modlitwa Jezusa

L1: Nauczyłeś nas, Panie, modlitwy „Ojcze nasz”. To nie była jednorazowa lekcja. Uczysz nas tej modlitwy nieustannie. Wprowadzasz nas w każde jej słowo i każdą część. Odsłaniasz przed nami prawdę, że wszystkie intencje tej modlitwy Ty sam przedstawiałeś Ojcu niebieskiemu. Pragniemy więc wsłuchiwać się w Twoją modlitwę, rozważać Twoje nauczenie i wpatrywać się w Twoje czyny. W nich objawiasz nam tajemnicze imię Ojca, które jest święte i w którym my jesteśmy uświęceni. W zjednoczeniu z Tobą, uczestnicząc w Twojej modlitwie uwielbiamy naszego Ojca niebieskiego.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

L2: Z Ewangelii według św. Jana (17,1.9-11): „Jezus podniósłszy oczy ku niebu rzekł: «Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno»”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

L1: Z Ewangelii według św. Jana (17,12-16): „Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

L2: Z Ewangelii według św. Jana (17,17-19): „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

L1: Wsłuchujemy się, Panie Jezu, w słowa Twojej modlitwy, jaką skierowałeś do Ojca w Wieczerniku, zanim spożyłeś z Apostołami Ostatnią Wieczerzę i zanim poszedłeś do na mękę. W słowach tej modlitwy odnajdujemy tę samą treść, którą zwarłeś w słowach: „święć się imię Twoje”. Ty sam modliłeś się o to, aby imię Ojca było przez wszystkich znane i uwielbione, aby objawiła się w ludziach Jego nieskończona świętość. Ty łączysz swoją modlitwę z ofiarą. Prosisz o uświęcenie uczniów i poświęcasz w ofierze samego siebie, aby oni byli uświęceni. Ich uświęcenie dokonuje się przez Twoją modlitwę i Twoją ofiarę. W Tobie i przez Ciebie na ziemi, pośród doczesnych spraw, spełnia się prośba, którą codziennie kierujemy do Ojca: „Ojcze, święć się imię Twoje”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (2814): „Od naszego życia i od naszej modlitwy zależy nierozłącznie to, czy imię Boże będzie święcone wśród narodów: «Prosimy Boga, by święcił swoje imię, gdyż przez świętość zbawia On i uświęca wszelkie stworzenie... Chodzi o imię, które daje zbawienie upadłemu światu, ale prosimy, by to imię Boże było uświęcone w nas przez nasze życie. Bo jeśli dobrze żyjemy, imię Boże jest błogosławione; ale jeśli źle żyjemy, jest ono znieważane, jak mówi Apostoł: "Z waszej przyczyny poganie bluźnią imieniu Boga" (Rz 2 24; Ez 36, 20-22). Modlimy się więc, abyśmy byli godni stać się świętymi, jak święte jest imię naszego Boga».

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (2815): „Ta prośba, podobnie jak sześć pozostałych, które w sobie zawiera, została wysłuchana dzięki modlitwie Chrystusa. Modlitwa do naszego Ojca jest wtedy naszą modlitwą, gdy modlimy się "w imię" Jezusa. Jezus prosi w swojej modlitwie arcykapłańskiej: "Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś" (J 17, 11)”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

L2: Pozostańmy w dłuższej chwili ciszy. Starajmy się lepiej zrozumieć, o co modlił się Jezus w Wieczerniku, gdy wypowiadał słowa: „Zachowaj ich w Twoim imieniu”, „Uświęć ich w prawdzie”. Pomyślmy o Jego modlitwie w Ogrójcu i na krzyżu. Włączmy się w tę modlitwę, powtarzajmy w sercu Jego słowa. Niech nas ogarnia ten sam Duch, który Jego prowadził i który daje nam udział w Jego modlitwie.

Dłuższa chwila ciszy.

Część II – Nasza modlitwa

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za łaskę poznawania Twojej modlitwy. Modliłeś się, aby Ojciec uświęcił Twoich uczniów w prawdzie i zachował ich w swoim imieniu. Prosiłeś Ojca, aby Jego świętość stała się udziałem ludzi. Nam zaś poleciłeś, abyśmy modlili się w tej samej intencji. Ująłeś ją w słowach: „Święć się imię Twoje”. Prosimy o ten dar każdego dnia. Błagamy, abyśmy potrafili uznać imię Ojca za święte i pozwolili ogarnąć się Jego świętości. Poprzez tę prośbę włączasz nas, miłosierny Jezu, w urzeczywistnienie planu Ojca, „abyśmy «byli święci i nieskalani przed Jego obliczem»” (KKK 2807). Niech dzięki Twej łasce wzniesie się ku Ojcu pieśń wielbiąca Jego święte imię.

Śpiew: Święty, Święty, Święty, Święty,
Święty, Święty Pan Bóg Zastępów.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą.
Święty, Święty, Święty, Święty.
Dobry Ojcze, dobry Ojcze.
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem, dobry Ojcze.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą.
Dobry Ojcze, dobry Ojcze.

L3: Uwielbiamy Cię, Ojcze, po trzykroć święty. Twoją świętość wielbią aniołowie i wszyscy zbawieni. Ze śpiewem mieszkańców nieba łączą się głosy pielgrzymów tej ziemi. Ty jesteś ponad wszystkimi i mieszkasz w niedostępnej światłości. Przyjmij, dobry Ojcze, naszą pieśń uwielbienia.

Śpiew: Święty, święty.

L4: Uwielbiamy Cię, Ojcze, który w swej odwiecznej tajemnicy rodzisz Syna, Światłość ze Światłości. On jest prawdziwym Bogiem, równym Tobie. Jesteś po trzykroć święty w tajemnicy swego boskiego życia, w którym jesteś jedno z Synem w Duchu Świętym. Pragniemy z całego serca wychwalać Twoją świętość.

Śpiew: Święty, święty.

L3: Uwielbiamy Cię, Ojcze, gdyż Twoja boska świętość zstąpiła z nieba na ziemię przez tajemnicę Wcielenia Twego Syna. On zamieszkał pośród nas jako człowiek. Ludzkim myślał umysłem i ludzkim sercem kochał. W swoim ziemskim życiu uwielbił Twoje święte imię i nauczył nas wielbić Ciebie całym sercem. Dlatego śpiewamy z radością.

Śpiew: Święty, święty.

L4: Uwielbiamy Cię, Ojcze, gdyż w swej nieskończonej miłości zechciałeś obdarzyć nas, grzesznych ludzi, swoją boską świętością. Dałeś nam udział w swoim życiu, w swojej miłości do Syna i w miłości Syna do Ciebie, w Twoim zjednoczeniu z Synem w Duchu Świętym. Kontemplujemy tę niezgłębioną tajemnicę i śpiewamy Ci pieśń uwielbienia.

Śpiew: Święty, święty.

L3: Uwielbiamy Cię, Ojcze, gdyż Twój Syn nauczył nas modlił się słowami: „święć się imię Twoje”. Każdego dnia powtarzamy te słowa. Płyną one z głębi naszych serc, które zostały dotknięte Twoją świętością i z drżeniem warg wypowiadają Twoje święte imię. Łączymy się w tej modlitwie z Jezusem, Twoim Synem, który prosił, abyś nas uświęcił i abyś zachował nas w Twoim imieniu. Bądź uwielbiony, Ojcze.

Śpiew: Święty, święty.

L4: Przyjmij, najlepszy Ojcze, naszą modlitwę wielbiącą Twoje święte imię. Prosimy, aby słowa, których nauczył nas Twój Syn: „Ojcze, święć się imię Twoje”, nigdy nie schodziły z naszych ust. Broń nas przed wypowiadaniem ich szybko i bez zrozumienia. Pomóż nam przeżywać prawdę, że zawsze wysłuchujesz tej wielkiej modlitwy swoich dzieci. Wysłuchujesz jej przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który dał nam poznać Twoje święte imię, który oddał swe życie, abyśmy byli uświęceni w prawdzie i który wlał w nasze serca Ducha świętości. Pragniemy teraz w cichej modlitwie powtarzać słowa, które włożył nasz usta nasz Pan i Zbawiciel. Prosimy, aby święciło się Twoje imię i dziękujemy, że tak się nieustannie dzieje w naszym życiu. Przyjmij, dobry Ojcze, naszą dziecięcą modlitwę.

Dłuższa chwila ciszy.

Część III - Modlitwa wstawiennicza

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za dar modlitwy „Ojcze nasz”. Dziękujemy Ci za łaskę coraz lepszego poznawania zawartej w niej treści. Dziękujemy Ci za dar udziału w Twojej modlitwie, w której Ty sam prosisz Ojca, aby zachował nas uświęcił i zachował w swoim imieniu. Przeniknięci tą łaską pragniemy przedstawić Ci, Panie, codzienne sprawy nas samych i innych ludzi.

L5: Klęcząc przed Tobą, najlepszy Jezu, ogarniamy myślą i modlitwą naszych braci i siostry, znanych i nieznanych, wszystkich, którzy polecają się naszej modlitwie i wszystkich, którzy Ty postawiłeś na naszej drodze życia. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o pomoc dla rodzin, szczególnie tych, które przeżywają trudności, o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, o umocnienie dla chorych i cierpiących, o nawrócenie dla tych, którzy odeszli od Ciebie, o szczęśliwą śmierć dla tych, którzy odchodzą już z tego świata.

Śpiew:  Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub inny śpiew.

L6: W Roku Wiary prosimy: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Śpiew:  Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub inny śpiew.

L5: Prośmy z wiarą w intencjach, które nosimy w sercu. Módlmy się w ciszy, a potem zawierzmy Bogu wszystkie sprawy słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.

L: Odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.