Wydrukuj tę stronę

Przyjdź królestwo Twoje

 

Wiara prowadząca do modlitwy
6. Przyjdź królestwo Twoje

Pobierz: DOC PDF

 

Wprowadzenie

Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: Bądźże pozdrowiona.

Chwila ciszy.

P: „Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii”. Tymi słowami Kościół w Polsce od wieków Cię pozdrawia, wita i wyznaje swoją wiarę. Dziś słowa te wprowadzają nas w pierwszoczwartkowe czuwanie, w Godzinę Świętą. Wyznajemy, że w znaku chleba jest obecny w swoim Bóstwie i Człowieczeństwie, w swoim Ciele i Krwi. Z pokorą klękamy przed Tobą, świadomi naszych grzechów. Przepraszamy Cię za nie i prosimy, abyś posłał nam swego Ducha. Bez Jego pomocy nie potrafimy się zbliżyć do Ciebie, zawierzyć Ci naszego życia, zjednoczyć się z Tobą w Twojej modlitwie w Ogrójcu. Niech zstąpi, o Panie, Twój Duch i rozpali nasze serca miłością.

Śpiew: Przybądź, Duchu Święty lub inny śpiew.

P: Prowadzeni przez Ducha Świętego powtarzamy także dziś prośbę Apostołów i całego Kościoła. Wołamy: „Panie, naucz nas modlić się”. Pomóż zbliżyć się do Ciebie w Twojej modlitwie w Ogrójcu, w której rozmawiałeś ze swym Ojcem niebieskim z pełnym zaufaniem wobec Niego i całkowitym poddaniu Mu swojej woli. Pozostając w ciszy chcemy uświadomić sobie jeszcze wyraźniej, że jesteśmy przy Tobie w Ogrójcu.

Chwila ciszy.

Część I – Modlitwa Jezusa

L1: Modliłeś się, Panie Jezu, nieustannie do swego Ojca. Nas również uczyłeś tej modlitwy. Sformułowałeś ją w siedmiu prośbach, ale jej duchem ma być przeniknięta każda nasza modlitwa. Dziś prosimy Cię, aby pomógł nam głębiej zrozumieć słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”. Pragniemy, aby to królestwo przyszło. Ty wyjaśniasz nam, że ono jest już blisko, a nawet, że już pośród nas.

Śpiew: Jesteś Królem lub inny śpiew.

L2: Z Ewangelii według św. Mateusza (4,17): „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Bliskie jest królestwo Boże lub inny śpiew.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (17,20-21): „Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń lub inny śpiew.

L2: Z Ewangelii według św. Jana (1,26): „Jan Chrzciciel odpowiedział faryzeuszom: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała»”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Jezus jest tu lub inny śpiew.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (2816): „W Nowym Testamencie ten sam wyraz Basileia można tłumaczyć jako "królewskość" (rzeczownik abstrakcyjny), "królestwo" (rzeczownik konkretny) albo "królowanie" (rzeczownik wyrażający działanie). Królestwo Boże jest już obecne. Przybliżyło się w Słowie Wcielonym, jest głoszone w całej Ewangelii, przyszło w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Od Ostatniej Wieczerzy Królestwo Boże przychodzi w Eucharystii: jest pośród nas. Królestwo przyjdzie w chwale, gdy Chrystus przekaże je swojemu Ojcu: «Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa; Tego, którego pragnąc wzywamy każdego dnia i którego przyjście chcemy przyśpieszyć swoim oczekiwaniem. Jak jest On naszym Zmartwychwstaniem, ponieważ w Nim wszyscy zmartwychwstajemy, tak może On być również Królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować»”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Panie Twój tron wznosi się lub inny śpiew.

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (2818-2819.2821): „W Modlitwie Pańskiej chodzi przede wszystkim o ostateczne przyjście Królestwa Bożego w chwili powrotu Chrystusa. To pragnienie nie oddala jednak Kościoła od jego posłania na tym świecie, ale raczej go w nie angażuje. Od Pięćdziesiątnicy przyjście Królestwa jest dziełem Ducha Pana, «który dalej prowadzi swoje dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia»Mszał Rzymski, IV Modlitwa eucharystyczna.. «Królestwo Boże... to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym» (Rz 14,17). Czasy ostateczne, w jakich żyjemy, są czasami wylaniaDucha Świętego. Od tej chwili rozpoczęła się decydująca walka między "ciałem" a Duchem: «Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: "Przyjdź Królestwo Twoje". Trzeba było być w szkole św. Pawła, żeby móc powiedzieć: "Niech więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele" (Rz 6, 12). Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: "Przyjdź królestwo Twoje!"». Ta prośba jest zanoszona i wysłuchiwana w modlitwie Jezusa, jest obecna i skuteczna w Eucharystii; przynosi swój owoc w odnowionym życiu zgodnym z błogosławieństwami”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Otwórz me oczy lub inny śpiew.

L1: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za te słowa Biblii i nauki Kościoła. Pomagają nam one zrozumieć modlitwę: „Przyjdź królestwo Twoje”. Ty nas tej modlitwy nauczyłeś. Ty sam prosiłeś Ojca, aby na świat przyszła Jego miłość, Jego sprawiedliwość, Jego pokój. Ty sam przyniosłeś nam te dary i cała tajemnica królestwa jest w Tobie. Pragniemy pozostać w dłuższej chwili ciszy, aby rozważyć Twoje słowa.

Dłuższa chwila ciszy.

Część II – Nasza modlitwa

P: Panie nasz i Zbawicielu, tajemnica królestwa należała do głównych tematów Twojego nauczania. Wyjaśniałeś ją w przypowieściach, ukazywałeś w swoim działaniu, uczyniłeś przyjście królestwa Ojca jedną z głównych intencji naszej modlitwy. Pragniemy powtarzać słowa, które włożyłeś w nasze usta. Spraw, abyśmy czynili to coraz bardziej świadomie i z pełnym zaangażowaniem serca.

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

 

  Oj  –  cze    nie – bie  – ski,    przyjdź  kró – le  – stwo  Two  –  je.

L3: „Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35)

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L4: „Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10,15).

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L3: „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła” (Mk 9,47),

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L4: „On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach” (Mk 4,11),

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L3: „Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego” (Mk 10,23-25).

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L4: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?” (Jk 2,5)

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L3: „Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,2).

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L4: „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”.

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L3: „Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 4,17).

Śpiew aklamacji: Ojcze niebieski, przyjdź królestwo Twoje.

L4: Niech przyjdzie, Ojcze, Twoje królestwo. Niech przenika nasze życie osobiste i rodzinne, naszą doczesną rzeczywistość i drogę do wieczności. Pragniemy, aby przyszło to królestwo, które objawił nam Twój Syn, Jezus Chrystus i który w sobie uobecnia całą jego tajemnicę i wszystkie jego skarby. Jego imienia przyzywamy i prosimy, aby się nam nami zmiłował.

L3: Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta, Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego,  zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco życia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas.
Jezu, wysłuchaj nas.

P: Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone", daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, ustami i uczynkiem miłowali. i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dłuższa chwila ciszy.

Część III - Modlitwa wstawiennicza

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za dar modlitwy „Ojcze nasz”. Dziękujemy Ci za łaskę coraz lepszego poznawania zawartej w niej treści. Dziękujemy Ci za dar udziału w Twojej modlitwie, w której Ty sam prosisz Ojca, aby zachował nas uświęcił i zachował w swoim imieniu, aby przyszło Jego królestwo i wypełniała się Jego wola. Przeniknięci tą łaską pragniemy przedstawić Ci, Panie, codzienne sprawy nas samych i innych ludzi.

L5: Klęcząc przed Tobą, najlepszy Jezu, ogarniamy myślą i modlitwą naszych braci i siostry, znanych i nieznanych, wszystkich, którzy polecają się naszej modlitwie i wszystkich, którzy Ty postawiłeś na naszej drodze życia. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o pomoc dla rodzin, szczególnie tych, które przeżywają trudności, o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, o umocnienie dla chorych i cierpiących, o nawrócenie dla tych, którzy odeszli od Ciebie, o szczęśliwą śmierć dla tych, którzy odchodzą już z tego świata. W tym wakacyjnym czasie prosimy za wszystkich, którzy korzystają z czasu odpoczynku. Czuwaj nad nimi, aby bezpiecznie wrócili do domów, umocnieni na ciele i duszy, ubogaceni spotkaniem z Tobą i ludźmi.

Śpiew:  Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub inny śpiew.

L6: W Roku Wiary prosimy: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Śpiew:  Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub inny śpiew.

L5: Prośmy z wiarą w intencjach, które nosimy w sercu. Módlmy się w ciszy, a potem zawierzmy Bogu wszystkie sprawy słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Chwila ciszy.

L: Odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.