Wydrukuj tę stronę

Ojcze nasz

 

Wiara prowadząca do modlitwy
4. Ojcze nasz

Pobierz: DOC PDF

 Wprowadzenie

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Śpiew: Kłaniam się Tobie

Chwila ciszy.

P: Panie Jezu, nasz Zbawicielu, przychodzimy dziś do Ciebie, gdyż nas zapraszasz. Uczysz nas żyć, kochać, modlić się. Ty przekazałeś nam słowa najpiękniejszej modlitwy. Jest ona skierowana do Twego i naszego Ojca w niebie. W dzisiejszej adoracji pragniemy na nowo przyjąć od Ciebie ten dar. Będziemy wiele razy wracać do słów Modlitwy Pańskiej, aby rozważać każdą prośbę. Dziś prosimy, abyś pomógł nam zobaczyć piękno i znaczenie całości tej modlitwy.

Chwila ciszy.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów» (Łk 11,1). W odpowiedzi na tę prośbę Pan powierza swoim uczniom i swojemu Kościołowi podstawową modlitwę chrześcijańską. Św. Łukasz podaje krótki jej tekst (pięć próśb), św. Mateusz natomiast wersję poszerzoną (siedem próśb). Tradycja liturgiczna Kościoła przyjęła tekst św. Mateusza (Mt 6, 9-13)” (KKK 2759).

L2: „Tradycyjne wyrażenie Modlitwa Pańska (to znaczy Modlitwa Pana) oznacza, że modlitwy do naszego Ojca nauczył nas i dał nam ją Pan Jezus. Ta modlitwa pochodząca od Jezusa jest rzeczywiście jedyna: jest Pana. Z jednej strony, przez słowa tej modlitwy Jedyny Syn przekazuje nam słowa, które dał Mu Ojciec: On jest Nauczycielem naszej modlitwy. Z drugiej strony, jako Słowo Wcielone, Jezus zna w swoim ludzkim sercu potrzeby swoich braci i sióstr oraz objawia je nam: On jest wzorem naszej modlitwy” (KKK 2765).

L3: „Jezus nie pozostawia nam jednak jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania. Jak w każdej modlitwie ustnej, przez Słowo Boże Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy do Ojca. Jezus podaje nam nie tylko słowa naszej synowskiej modlitwy, ale równocześnie daje Ducha, przez którego stają się one w nas duchem i życiem (J 6,63). Co więcej, na dowód i dla umożliwienia naszej synowskiej modlitwy Ojciec wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4,6). Nasza modlitwa wyraża przed Bogiem nasze pragnienia. Ojciec, Ten, który przenika serca... zna zamiar Ducha... że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,27). Modlitwa do naszego Ojca łączy się z misterium posłania Syna i Ducha” (KKK 2766).

L4: Prowadzi dziesiątek różańca.

Śpiew: Pan jest mocą swojego ludu

Chwila ciszy.

Część I – Modlitwa Jezusa

L2: Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6, 9-13):

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode Złego”.

Śpiew aklamacji.

L2: „Kazanie na Górze jest nauką życia, Modlitwa Pańska jest modlitwą, ale zarówno przez tę naukę, jak i modlitwę Duch Pana nadaje nowy kształt naszym pragnieniom, wewnętrznym poruszeniom, które ożywiają nasze życie. Jezus swoimi słowami uczy nas tego nowego życia i poucza, by prosić o nie w modlitwie. Od prawości naszej modlitwy będzie także zależała prawość naszego życia w Nim” (KKK 2764).

Modlitwa w ciszy.

Śpiew aklamacji.

Część II – Nasza modlitwa

P: Jezu, pozwól nam zrozumieć, że prosząc:"Święć się imię Twoje", wchodzimy w zamysł Boży, uświęcenie Jego imienia - objawionego Mojżeszowi, a następnie objawionego w Jezusie - przez nas i w nas, w każdym narodzie i w każdym człowieku (KKK 2858). Daj nam większą świadomość, że prosząc: „przyjdź Królestwo Twoje”, „Kościół ma przede wszystkim na względzie powrót Chrystusa i ostateczne przyjście Królestwa Bożego. Modli się również o wzrost Królestwa Bożego w obecnym czasie - dzisiaj naszego życia”(KKK 2859). Daj nam:

zgodnie z trzecią prośbą Modlitwy Pańskiej, zjednoczyć naszą wolę z Twoją wolą dla wypełnienia pragnień Boga Ojca;

  • zgodnie z czwartą prośbą, przyjmować Boga w Eucharystii, jako chleb dnia powszedniego;
  • zgodnie z piątą prośbą, jeszcze gorętsze pragnienie przyjęcia Bożego miłosierdzia;
  • zgodnie z szóstą prośbą, nie pozwól nam wejść na drogę grzechu, dając nam łaskę czujności aż do końca;
  • zgodnie z ostatnią z próśb pozwól nam jeszcze usilniej przeciwdziałać zasadzkom złego ducha.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca

L5:W Modlitwie Pańskiej „Po postawieniu nas w obecności Boga, naszego Ojca, aby Go adorować, kochać i błogosławić, Duch przybrania za synów sprawia, że z naszych serc wznosi się siedem próśb, siedem błogosławieństw. Trzy pierwsze, bardziej teologalne, kierują nas do chwały Ojca, cztery kolejne, będące jakby drogami do Niego, poddają naszą nędzę Jego łasce. Głębia przyzywa głębię (Ps 42,8)” (KKK 2803).

L4: Pierwsza seria próśb prowadzi nas do Ojca, by być dla Niego: Twoje imię, Twoje Królestwo, Twoja wola! Właściwą cechą miłości jest przede wszystkim pamięć o Tym, którego kochamy. W żadnej z tych trzech próśb nie wymieniamy "nas", ale ogarnia nas "gorące pragnienie", nawet "niepokój" umiłowanego Syna o chwałę Jego Ojca: "Święć się... Przyjdź... Bądź...": te trzy błagania zostały już wysłuchane w Ofierze Chrystusa Zbawiciela, a teraz są skierowane, w nadziei, do ich ostatecznego wypełnienia, ponieważ Bóg nie jest jeszcze wszystkim we wszystkich” (KKK 2804).

L5: „Druga seria próśb rozwija się podobnie jak niektóre epiklezy eucharystyczne: jest ofiarowaniem naszych oczekiwań i przyciąga spojrzenie Ojca miłosierdzia. Wznosi się od nas i dotyczy nas już w tej chwili, na tym świecie: "Daj nam... odpuść nam... nie wódź nas... zbaw nas". Czwarta i piąta prośba dotyczą naszego życia, aby je podtrzymać i uleczyć z grzechu; dwie ostatnie dotyczą naszej walki o zwycięstwo życia, a także samej walki modlitwy” (KKK 2805).

L4: „Trzy pierwsze prośby umacniają nas w wierze, napełniają nadzieją i rozpalają miłością. Jako stworzenia, a jeszcze bardziej jako grzesznicy, musimy prosić za nas; to "my", posiadające wymiar świata i historii, powierzamy niezmiernej miłości naszego Boga. To przez imię Chrystusa i przez Królestwo Ducha Świętego nasz Ojciec wypełnia swój zamysł zbawienia nas i całego świata” (KKK 2806).

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Będę śpiewał Tobie, Mocy moja

P: Módlmy się o łaskę jak najgłębszego przeżywania Modlitwy Pańskiej. Prośmy o to słowami litanii do Boga Ojca.

L1: Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, Stworzycielu świata, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, Podtrzymujący świat w istnieniu, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, mądrości wieczna, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, niewysławiona Opatrzności, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, źródło wszystkich rozkoszy, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, najświętszy, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, najsłodszy, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, niewyczerpanego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasz Obrońco, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza Miłości, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza Światłości, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza radości i nasza chlubo, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, hojny dla wszystkich Twoich stworzeń, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, panujący nad wszystkimi narodami, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, chwało Kościoła świętego, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nadziejo chrześcijan, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, mądrości przywódców, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wspaniałości królów, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pociecho ludów, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, radości kapłanów, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nagrodo sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wzorze dla ojców, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, darze życia rodzinnego, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wesele dziewic, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przewodniku młodych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przyjacielu dzieci, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, podporo nieszczęśliwych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, wolności niewolników, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, światłości pogrążonych w ciemności, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, kruszący pychę grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza ucieczko w strapieniu, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, nasza nadziejo w rozpaczy, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, zbawczy porcie w niebezpieczeństwach, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, ratunku ubogich, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pokoju nasz i obrońco w niedostatku, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, przychodzący z pomocą w naszych potrzebach, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pociecho zasmuconych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, obrono sierot, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, pokoju starców, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, ucieczko umierających, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, życie umarłych, zmiłuj się nad nami.
Ojcze, chwało świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:

Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny, Ty gorąco pragniesz rozszerzyć swe królestwo miłości w sercach swoich stworzeń, ale Twej radości i szczęścia; prosimy Cię, niech się spełni Twoja Wola, abyś był znany, kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności i Twoim pokoju. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych. Amen.

Śpiew: Misericordias Domini

Część III - Modlitwa wstawiennicza

P: Dziękujemy Ci, dobry Jezu, za modlitwę „Ojcze nasz”. Dziękujemy Ci za łaskę ukazania nam Ojca w myśl słów „Ojca nikt nie zna, tylko Syn" i ci, którym "Syn zechce objawić", czyli "prostaczkowie" (Mt 11,25-27). Dziękujemy, że możemy uznać Boga za Ojca. Dziękujemy, że „możemy adorować Ojca, ponieważ odrodził nas do swojego życia, przybierając nas za dzieci w swoim Jedynym Synu. Przez chrzest wszczepia nas w Ciało Chrystusa, a przez namaszczenie swoim Duchem, który od Głowy wylewa się na członki, czyni nas namaszczonymi" (KKK 2782).

L6: Klęcząc przed Tobą, Panie, ogarniamy naszą modlitwą wszystkich braci i siostry, którzy polecali się naszej modlitwie. Powierzamy Ci wszystkich postawionych na naszej drodze – tych bardziej i tych mniej znanych. Pragniemy prosić Cię o nowe powołania do życia konsekrowanego, o Twoje błogosławieństwo dla małżonków i Twe miłosierdzie dla zmarłych. Daj szczęśliwą śmierć tym, którzy być może odchodzą właśnie z tego świata.

Chwila ciszy.

L6: Modląc się do naszego Ojca w niebie, prośmy Go szczególnie o prostotę serca, byśmy potrafili wyznawać, „Syn jest odwiecznie zrodzony przez Niego i że od Niego pochodzi Duch Święty” (KKK 2789) i „że nasza komunia jest komunią z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem w Ich jedynym Duchu Świętym” (KKK 2789).

Śpiew:  Ojcze chwała Tobie, swe życie składam Tobie

P: Włączając się w modlitwę różańcową, która w tych dniach ze szczególną intensywnością wznosi się ku niebu, odmówmy dziesiątek różańca we wszystkich intencjach, które przedstawiliśmy Panu.

L1: Prowadzi dziesiątek różańca.

P: Ubogaceni darem modlitwy Chrystusa trwajmy dalej na adoracji w ciszy.