Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Galilea

 

2.3 – Galilea:
„Królestwo Boga i nawrócenie człowieka”

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny. Dokonując wystawienia Najświętszego Sakramentu celebrans może przez chwilę trzymać w rękach uniesioną w górę monstrancję, aby pomóc wszystkim zgromadzonym z jeszcze większą wiarą przywitać Pana, oddać Mu pokłon i trwać przed Nim w chwili milczącej adoracji. Potem kładzie monstrancję w miejscu, w którym Najświętszy Sakrament jest adorowany.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Na początku swej publicznej działalności, zatrzymywałeś się, Panie Jezu, przed wieloma osobami i mówiłeś do nich: „Pójdź za Mną”. Oni zostawiali wszystko i rozpoczynali nowy etap życia. Szli za Tobą i trwali przy Tobie. Nie był to ich wybór, lecz Twój. Powiedziałeś im to wyraźnie: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16). Nas również, o Panie, zaprosiłeś, abyśmy szli za Tobą. Łaska wybrania dotknęła także naszych serc, dlatego jesteśmy przy tu, przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy zapatrzeni w Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem. Jesteśmy zasłuchani w Twoje słowa, bo one są słowami życia. W ten czwartkowy wieczór przeżywamy świętą godzinę. Jesteśmy z Tobą w Ogrójcu, na modlitwie, a równocześnie duchowo wędrujemy na to święte miejsce, przeżywając kolejne etapy Twego życia. Dziś wsłuchujemy się w Twoje nauczanie o królestwie Bożym i w Twoje wezwanie do nawrócenia. Prowadź nas, Panie, mocą swego Ducha. Niech Jego łaska rozgrzewa nasze serca i oświeca nasz umysł.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie Twa lub inny.

 L1: Z Ewangelii według św. Marka (1,15): Jezus mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

L2: Daj nam, o Panie, światło rozumienia Twego słowa. Chcemy lepiej zrozumieć, co to znaczy, że „czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”? Chcemy również zatrzymać się przy Twoim wezwaniu do nawrócenia i wiary. Rozważamy je najpierw w modlitwie różańcowej, w trzeciej tajemnicy światła.

Chwila ciszy.

L3: Prowadzi dziesiątkę różańca.

Śpiew: Kochajmy Pana lub Pan blisko jest, oczekuj Go alboinny.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: Zapewniasz nas, Panie, że „przybliżyło się do nas Królestwo Boże”. Jest ono obecne w Tobie. Ty się do nas przybliżyłeś i przyniosłeś nam dar bożego królowania, dar bożej obecności w nas. Mówiłeś o tej wspaniałej prawdzie w przypowieściach. Pragniemy dziś wsłuchać się w ich treść. Spraw, aby dzięki tym słowom, przyjętym w głębi naszych serc, przybliżyło się do nas Boże królowanie, abyś Ty sam pełniej wszedł w nasze życie.

Śpiew (po każdym fragmencie odczytanego tekstu): Jesteś Królem lub Panie Twój tron wznosi się albo Twemu Sercu cześć składamy lub inny śpiew.

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza (13,44-46): „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

L2: Z Ewangelii według św. Mateusza (13,24-20): „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (18,1-8): „Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»”

L2: Z Ewangelii według św. Marka (13,3-11): Jezus „mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano».

L1: „Przybliżyło się do was królestwo Boże” – mówi Jezus. Każde Jego słowo, przyjęte z wiarą, to przyjęcie Jego samego. On przychodzi w słowie, a także innymi drogami. Przez Niego przybliża się do nas Boże królowanie. Pozostańmy w ciszy, aby rozważyć usłyszane słowo o królestwie, które jest jak skarb ukryty w roli i jak perła, które rośnie jak pszenica pośród chwastów, o które trzeba się modlić i które rośnie jak ziarno rzucone w ziemię.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Chwalę Ciebie, Panie lub Chwała Bogu Ojcu albo Twemu Sercu cześć składamy lub inny śpiew.

 Część II – „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: Słowami litanii do Krwi Chrystusa prośmy pokornie, abyśmy umieli z miłością przyjmować Ewangelię o królestwie Bożym, prawdziwie się nawracać i nieustannie wzrastać w wierze.

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących
Krwi Chrystusa, otucho umierających
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Śpiew: O Krwi najdroższa albo W krzyżu cierpienie lub Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam albo inny.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Gdy skończyłeś, Panie, modlitwę w Ogrójcu, wezwałeś Apostołów słowami: „Wstańcie, chodźmy”. W tej ostatniej części naszego czuwania idziemy z modlitwą do naszych braci i sióstr. Błagamy dla nich o potrzebne łaski. Ogarniamy sercem sprawy Kościoła i świata, sprawy parafii i rodzin, a także nasze osobiste intencje.

L4: Modlitwa w intencjach Ojca Świętego i za Synod Biskupów: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty powierzyłeś Ojcu Świętemu N. troskę o cały Kościół niosący światu orędzie Ewangelii i pielgrzymujący przez doczesność do życia wiecznego. Z wiarą polecamy Ci wszystkie intencje, które Papież nosi w swoim sercu, a szczególnie te, które poleca modlitwie całego Kościoła. Niech moc miłości, objawiona w tajemnicy Wcielenia Twego Syna, odnawia oblicze ziemi.

W tych dniach polecamy Ci szczególnie Synod Biskupów, który będzie obradował w Rzymie pod przewodnictwem Ojca Świętego na temat rodziny. Napełnij swoim Duchem wszystkich zgromadzonych na Synodzie, aby dobrze rozeznali Twój zamysł dotyczący rodziny i sposób przekazu prawdy o rodzinie współczesnemu światu.

Śpiew (po każdej modlitwie): Twej miłości pełni, wiarą umocnieni lub O, Panie mój tego dnia, usłysz moją modlitwę lub inny śpiew.

L5: Modlitwa za rodziny: Ojcze, daj wszystkim rodzinom obecność małżonków mężnych i mądrych, którzy byliby źródłem rodziny wolnej i zjednoczonej.

Ojcze, daj rodzicom, by mieli dom, gdzie mogliby żyć ze swoją rodziną w pokoju.

Ojcze, daj dzieciom, by były znakiem ufności i nadziei a młodym odwagę stałego i wiernego zaangażowania.

Ojcze, daj wszystkim możliwość zarabiania na chleb własnymi rękoma, zasmakowania pokoju ducha i żywego podtrzymywania pochodni wiary, nawet w czasach ciemności.

Ojcze, daj nam wszystkim, byśmy widzieli rozkwit Twojego Kościoła, coraz bardziej wiernego i wiarygodnego, miasta sprawiedliwego i humanitarnego, świata, który kocha prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie.

L4: Modlitwa o pokój na świecie, a szczególnie za uchodźców: Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.

Okaż miłosierdzie tym, którzy z powodu wojny i ataków terrorystycznych musieli opuścić swój kraj, by w innym miejscu szukać możliwości życia i pracy. Wspieraj wszystkich, którzy starają się tym ludziom spieszyć z pomocą.

L5: Modlitwa o rozeznanie powołania: Boże mądrości i rady, Ty patrzysz w serca wszystkich ludzi i dla każdego przygotowałeś miejsce na tym świecie. Dałeś nam talenty i zdolności, abyśmy je rozwijali realizując swoje powołanie i służąc z miłością innym ludziom.

Wejrzyj na wszystkich, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej. Pomóż im wybrać to, co Ty dla nich zamierzyłeś i do czego przysposobiłeś ich jeszcze w łonie matki. Wezwanym do życia małżeńskiego daj spotkać tę osobę, z którą przeżyją szczęśliwe życie. Powołanych do kapłaństwa lub życia konsekrowanego namaść swoim Duchem, aby wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Tych, którzy muszą zdecydować o kierunku studiów i wyborze zawodu, napełnij swoim światłem, aby nie zabrakło im mądrości i dalekowzroczności.

Boże, nasz Ojcze, naucz nas wszystkich wiernie wypełniać Twoją wolę, w której objawia się Twoja nieskończona mądrość i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

L4: Modlitwa Światowych Dni Młodzieży: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

L5: Modlitwa w intencji próśb przekazanych przez Internet na stronie ruchu modlitewnego „Adoremus” (odczytanie wezwań).

W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat.

Chwila ciszy.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.