Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Ukoronowanie

 

4.5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
na Królową nieba i ziemi

Pobierz: DOCX PDF

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny. Dokonując wystawienia Najświętszego Sakramentu celebrans może przez chwilę trzymać w rękach uniesioną w górę monstrancję, aby pomóc wszystkim zgromadzonym z jeszcze większą wiarą przywitać Pana, oddać Mu pokłon i trwać przed Nim w chwili milczącej adoracji. Potem kładzie monstrancję w miejscu, w którym Najświętszy Sakrament jest adorowany.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Klęcząc przed Tobą, Zbawicielu świata, wyznajemy, że każde spotkanie z Tobą i wpatrywanie się w Twoje oblicze, jest łaską. Nikt z nas na tę łaskę nie zasłużył, ale Ty nikomu tego daru nie odmawiasz. Mocą swego Ducha wlewasz w serca swoich uczniów zamiłowanie do modlitwy, pragnienie adoracji, cierpliwość w pokonywaniu swoich słabości.

Dziękujemy Ci, najlepszy Jezu, za ten wielki dar. Dziękujemy za łaskę modlitwy. Dziękujemy za to, że przez kolejne miesiące mogliśmy rozważać Twoje tajemnice ukazane nam w różańcu. Dziś myślimy o tajemnicy ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi. Rozpoczynając tę wspólną modlitwę i adorację prosimy, abyś napełnił nas swoim Duchem. Niech On nas prowadzi, gdyż bez Jego łaski nasze słowa są puste, a nasze serce obojętne.

Śpiew: Duchu Święty, przyjdź lub inny.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: W Ogrodzie Oliwnym mówiłeś, Panie, do swoich uczniów: „Czuwajcie ze Mną”. W czasie Ostatniej Wieczerzy mówiłeś do nich: „Zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3). Chcesz mieć zawsze umiłowanych uczniów przy sobie. Chciałeś być z nimi tu na ziemi, a teraz jesteś z nimi przez całą wieczność. Pierwszą z tych osób, najdoskonalszą Twoją uczennicą, była Twoja Najświętsza Matka, Maryja. Ona też jest najbliżej Ciebie w niebie i uczestniczy w Twoim królowaniu nad światem.

Pozwól nam, Panie, zbliżyć się do Ciebie i do Niej, naszą modlitwą i miłością. Udziel nam łaski rozważania słów Pisma Świętego, które mówią o tej niebieskiej rzeczywistości, w której Ty przebywasz i w której uczyniłeś swoją Matkę Królową. Pragniemy wsłuchiwać się w opisy i obrazy, przekazane nam przez Apostołów oraz śpiewać Ci pieśń uwielbienia.

Śpiew aklamacji po każdym fragmencie Pisma Świętego, np.: Chwalę Ciebie, Panie albo Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę lub Jesteś Królem albo Magnificat lub Panie Twój tron albo inny śpiew.

L1: Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (11,19-12,1): „Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

L2: Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (7,13-17): „A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu»”.

L1: Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (21,3-7): „I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe». I rzekł mi: «Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem»”.

L2: Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (21,9-12.22-27): „I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka». I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka”.

L1: Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2,9): „Właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

L2: Pozostając przed Tobą, Panie, w cichej modlitwie, pragniemy powracać myślą i sercem do tych biblijnych opisów, przypominających nam o niebie. To Ty sam jesteś szczęściem zbawionych. Bycie z Tobą jest niebem. Pozwól nam, już na ziemi, zaznawać radości zjednoczenia z Tobą.

Chwila ciszy.

Część II – „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: Wspaniałe jest, o Panie, Twoje niebieskie królestwo. Szczęście bez miary ogarnia tych, którzy do niego weszli. Cieszy się nim Maryja, cieszą się aniołowie i święci. Szczególne miejsce w niebie przewidziałeś dla swojej Matki. Uczyniłeś Ją Królową, Królową miłości, Królową w miłowaniu, najdoskonalszą wśród tych, którzy uczestniczą w Twej boskiej miłości i w Twym boskim panowaniu przez miłość. Doświadczamy miłości Maryi także my, mieszkańcy ziemi, pielgrzymi tego świata. Dziś prosimy Ją z wiarą, aby wstawiała się za nami u Ciebie i wspierała nas w dążeniu do tego ostatecznego celu.

L3: Panie Jezu, Ty wiesz, że w naszej codzienności doświadczamy wielu pokus. Jedną z nich jest takie urządzenie się na tym świecie, aby nie myśleć lub myśleć bardzo rzadko o perspektywie życia wiecznego. Wydaje nam się, że najważniejsze są sprawy naszej ziemskiej egzystencji. Martwimy się o to, czy będziemy zdrowi, czy ludzie nas będą szanować, czy unikniemy cierpienia, czy nie zabraknie nam środków do życia, czy naszych najbliższych nie spotka nieszczęście. Pośród tych codziennych spraw niebo wydaje się być bardzo daleko.

L4: Prosimy Cię, Panie nasz i Zbawicielu, przez wstawiennictwo Maryi, Twej Najświętszej Matki, naszej Pani i Królowej, abyśmy zawsze pamiętali, że jesteś z nami i że wszystkie sprawy tej ziemi znajdują swoje ukoronowanie w rzeczywistości niebieskiej. Pomóż nam tak przeżywać troski doczesne, abyśmy nie oddalili się od spraw wiecznych. Prosimy o to rozważając dziesiątkę różańca, tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

L3: Prowadzi dziesiątkę różańca.

Śpiew: Królowej Anielskiej śpiewajmy lub inny.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Umocnieni Twoimi darami prosimy Cię, Panie, przez wstawiennictwo Maryi, Matki i Królowej, aby spłynęła na świat hojność Twoich darów. Niech Twoja miłość dotknie wszystkich ludzi, a szczególnie potrzebujących.

L4: Błogosław Ojca Świętego N. i wszystkich ludzi, których on polecił naszej modlitwie,

Wszyscy (po każdym wezwaniu): Prosimy Cię, Panie.

- Błogosław misjonarzy głoszących Ewangelię tym, którzy jej nie znają,
- Błogosław kapłanów posługujących w naszych wspólnotach,
- Błogosław zatwardziałych grzeszników, aby ich serce się odmieniło,
- Błogosław tych, którzy cierpią z powodu wojen i prześladowań,
- Błogosław tych, którzy ustanawiają prawa,
- Błogosław tych, którzy kierują sprawami kraju, miast i wiosek, szkół i szpitali, urzędów i zakładów pracy,
- Błogosław dzieci spragnione miłości rodziców,
- Błogosław narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa, alumnów pragnących kapłaństwa, nowicjuszy oczekujących na konsekrację i zaślubiny z Jezusem,
- Błogosław małżonków zjednoczonych miłością i rodziców radujących się dziećmi,
- Błogosław pracowników i pracodawców,
- Błogosław bezrobotnych, chorych, samotnych i bezdomnych,
- Błogosław naszych bliskich, szczególnie tych, którzy przeżywają trudne chwile,
- (Inne intencje).

Śpiew: Pobłogosław, Jezu drogi lub inny.

L5: Modlitwa o trwałe owoce Światowych Dni Młodzieży: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i spraw, aby łaska przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, wydawała w nich trwałe owoce.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub inny.

L4: Modlitwa o realizację otrzymanego powołania: Boże mądrości i rady, Ty patrzysz w serca wszystkich ludzi i dla każdego przygotowałeś miejsce na tym świecie. Dałeś nam talenty i zdolności, abyśmy je rozwijali realizując swoje powołanie i służąc z miłością innym ludziom.
Wejrzyj na wszystkich, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej. Pomóż im wybrać to, co Ty dla nich zamierzyłeś i do czego przysposobiłeś ich jeszcze w łonie matki. Wezwanym do życia małżeńskiego daj spotkać osobę, z którą przeżyją szczęśliwe życie. Powołanych do kapłaństwa lub życia konsekrowanego namaść swoim Duchem, aby wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Tych, którzy muszą zdecydować o kierunku studiów i wyborze zawodu, napełnij swoim światłem, aby nie zabrakło im mądrości i dalekowzroczności.
Boże, nasz Ojcze, naucz nas wszystkich wiernie wypełniać Twoją wolę, w której objawia się Twoja nieskończona mądrość i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: Bóg jest Miłością, miejcie odwagę lub Miłość Bożą w sercu mym albo Kochajmy Pana lub inny.

L4: Modlitwa w intencjach przedstawionych przez naszych braci i siostry (jeśli wspólnota jest proszona o wstawienniczą modlitwę, następuje teraz odczytanie tych próśb).

W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat.

Chwila ciszy.

P: Ojcze niebieski, Twój Syn oddał życie za wszystkich ludzi i wszystkim otwarł perspektywę zwycięstwa nad grzechem. Wejrzyj na Jego miłość i okaż miłosierdzie wszystkim, którzy z wiarą przedstawiają Ci swoje potrzeby. Prosimy o to słowami, których nauczył nas On, nasz Pan i Zbawiciel, Twój Syn, Jezus Chrystus.

Ojcze nasz.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.