Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Wieczernik

 

2.5 – Wieczernik:
„To jest Ciało moje za was wydane”

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: Bądź uwielbiony, nasz Panie i Zbawicielu, w darze Twojej obecności pod osłoną chleba. Ten cud sprawiłeś w Wieczerniku, w czasie Ostatniej Wieczerzy. To wtedy wziąłeś w ręce chleb i uczyniłeś go swoim Ciałem. Wziąłeś też kielich z winem i sprawiłeś, że wino stało się Twoją Krwią. Wierzymy, że nie był tylko cud przemiany, lecz także cud uobecnienia całego Twego życia, a szczególnie Twej męki i Twego zmartwychwstania. Wierzymy, że wszystkie wydarzenia Twojej Paschy, są uobecniane w sposób sakramentalny w czasie celebracji Eucharystii i że spotykamy się z nimi również teraz, gdy klęczymy przed Tobą, obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Dziś, w pierwszy czwartek miesiąca, pragniemy umocnić naszą wiarę w to, że w czasie Mszy Świętej, a także w czasie adoracji, uobecnia się również tajemnica Ogrójca. Te wydarzenia nie odeszły w przeszłość. Nie przeminęły w mrokach historii. Dzięki Twej łasce nie tylko o nich wspominamy, lecz także w nich uczestniczymy. Jesteśmy z Tobą, a Ty jesteś w Ogrójcu. Jesteśmy z Tobą, gdy się modlisz do Ojca i wyrażasz pragnienie pełnienia Jego woli.

Obecność przy Tobie jest zawsze wielką łaską. Dlatego prosimy, abyś nam posłał swego Ducha. Niech nas napełni swoją obecnością i uzdolni do bycia blisko Ciebie.

Śpiew: Duchu Święty, przyjdź, niech wiara zagości lub inny.

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza (26,26-28): „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»”.

L2: Mówiłeś w Wieczerniku, miłosierny Jezu, że Twoja Krew będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Pierwsze jej krople spłynęły na ziemię już w czasie modlitwy w Ogrójcu. Pozwól nam, Panie, rozważać to misterium z Maryją, odmawiając dziesiątkę różańca, tajemnicę ustanowienia Eucharystii.

L3: Prowadzi dziesiątkę różańca.

Śpiew: Matko Najświętsza albo Cóż Ci, Jezu, damy lub inny.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: Apostołowie byli z Tobą, Jezu, w Wieczerniku. Słyszeli Twoje słowa, wypowiadane nad chlebem i winem. Wtedy jeszcze tego nie rozumieli. Ty jednak nie mogłeś mówić o ciele wydanym na mękę i krwi przelanej za grzechy bez głębokiego przeżywania tej prawdy. Mówiłeś przecież o swojej męce i śmierci. Każde słowo płynęło z serca i tam, w głębi, zostawiało ślad. Pozwól nam, dobry Panie, zbliżyć się do Twoich przeżyć, tych z Wieczernika. Pozwól nam stamtąd spojrzeć na wydarzenia Ogrójca i całej Twej męki.

Śpiew aklamacji uwielbienia po każdym wezwaniu, np. Bóg jest Miłością lub Niech będzie chwała i cześć albo Chwalę Ciebie, Panie lub inny śpiew.

L4: W Wieczerniku mówiłeś, o Panie, do swego Ojca, że składasz swoje życie w ofierze za nich i za tych, którzy dzięki ich słowu uwierzą w Ciebie. To była Twoja arcykapłańska modlitwa, w której objawiała się Twoja miłość do Ojca i do nas. Bądź uwielbiony w swojej miłości.

L5: W Wieczerniku mówiłeś, o Panie, że Twoje Ciało będzie wydane. Była to nie tylko zapowiedź męki. Tę już przeżywałeś każde z tych wydarzeń i były one obecne w Twoim Sercu, były w słowach, które wypowiadałeś i znakach, które spełniałeś. Bądź uwielbiony w swojej miłości.

L4: W Wieczerniku mówiłeś, o Panie, że Twoja Krew będzie przelana. Stanie się to z powodu ludzkich grzechów. Widziałeś jak nikt inny zło grzechu. Przyszedłeś, aby go zgładzić. Bądź uwielbiony w swojej miłości.

L5: W Wieczerniku mówiłeś, o Panie, że Judasz Cię zdradzi. Jakiż ból musiał być w Twoim Sercu, gdy doświadczałeś zdrady Judasza, a potem poprzez wieki, zdrady tylu swoich uczniów. Zniosłeś ten ból, by nas ratować i by pomóc nam wytrwać. Bądź uwielbiony w swojej miłości.

L4: W Wieczerniku mówiłeś, o Panie, że Piotr się Ciebie zaprze. Wiedziałeś o tym, choć Piotr zapewniał o swojej wierności. Czym było dla Ciebie, Jezu, zaparcie się ucznia, którego wybrałeś? Jak przeżywałeś już w Wieczerniku, przy stole uczty, tak liczne wyparcia się Ciebie, które miały nastąpić w całej historii Kościoła? To był wielki ból Twego Serca, lecz przyjąłeś go z miłości ku nam. Bądź uwielbiony w swojej miłości.

L5: W Wieczerniku mówiłeś, o Panie, że uczniowie Cię opuszczą i zostaniesz sam. To kolejna przyczyna bólu, który już wtedy przeżywałeś, a który wzmógł się, gdy uczniowie uciekli widząc Twoje pojmanie w Ogrójcu. Mimo cierpienia, które w sercu przeżywałeś, uczta eucharystyczna niosła ze sobą przesłanie nadziei. Twoja miłość była większa, niż ludzki grzech. Ona przezwyciężyła wszystko. Pokonałeś nawet śmierć przez swoje zmartwychwstanie. Bądź uwielbiony w swojej miłości.

L4: W Wieczerniku nie mówiłeś, o Panie, o swojej Matce, Maryi. Niewątpliwie jednak pamiętałeś o Niej. Ona bowiem pozostała Ci do końca wierna. Ona nie zdradziła, nie zaparła się, nie uciekła, nie zwątpiła. Jej miłość była dla Ciebie umocnieniem. Dziękujemy Ci za Nią. Dziękujemy także za to, że przez Nią odnawiasz w naszych sercach pragnienie miłowania Ciebie. Bądź uwielbiony w swojej miłości.

P: Wspominając wydarzenia, jakie dokonały się w Wieczerniku, pragniemy, Panie Jezu, pozostać przed Tobą w cichej modlitwie. Jeszcze raz wracamy myślą do tego, co przeżywałeś, gdy zgromadziłeś Apostołów na Ostatniej Wieczerzy. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę.

Dłuższa chwila ciszy.

Śpiew: Kochajmy Pana albo Chwalę Ciebie, Panie lub Twemu Sercu cześć składamy lub inny śpiew.

 Część II – „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za dar bycia przy Tobie, za możliwość rozważania Twoich słów i jednoczenia się z Tobą w Twoich przeżyciach. Umocnieni Twoją łaską pragniemy spojrzeć na naszą postawę. Wezwałeś nas w Ogrójcu, abyśmy czuwali i modlili się, gdyż bez tych działań będziemy słabi i łatwo ulegniemy pokusie.

L1: Wezwanie do czuwania rozlega się przez cały rok, ale ze szczególną mocą dociera do nas w okresie Adwentu. Przygotowujemy się wtedy na Twoje przyjście. Dziś, w tej Godzinie świętej, myślimy głównie o Twoim przychodzeniu do nas w czasie Mszy Świętej. Na to pełne miłości przychodzenie zarówno w słowie jak i w znaku chleba również się przygotowujemy. Niech Twój Święty Duch wzbudza w nas pragnienie udziału w Eucharystii, tęsknotę za Twoim słowem, pełne miłości oczekiwanie na udział w Twojej zbawczej ofierze, a w końcu poryw serca w świętej chwili sakramentalnego zjednoczenia z Tobą w Komunii Świętej. Prosimy o to słowami Litanii do Najświętszego Sakramentu.

L2: Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba, - zmiłuj się nad nami
Boże ukryty i Zbawicielu,
Pszenico wybranych,
Hostio święta,
Hostio żywa,
Hostio Bogu przyjemna,
Pokarmie Aniołów,
Manno ukryta,
Ofiaro czysta,
Ofiaro nieustająca,
Baranku bez skazy,
Ołtarzu najczystszy,
Pokarmie i uczto,
Kielichu błogosławieństwa,
Kapłanie i ofiaro,
Tajemnico wiary,
Sakramencie pobożności,
Więzi miłości,
Pamiątko cudów Bożych,
Chlebie nadprzyrodzony,
Bezkrwawa ofiaro,
Najświętsze i najwznioślejsze misterium,
Boskie lekarstwo nieśmiertelności,
Najpotężniejszy fundamencie łask,
Wzniosły i czcigodny Sakramencie,
Ofiaro najświętsza ze wszystkich,
Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami,
Niebiańskie lekarstwo, chroniące nas przed grzechami,
Najświętsza pamiątko Męki Pańskiej,
Cudzie zadziwiający ponad wszystko,
Darze przekraczający wszelką pełnię,
Szczególna pamiątko Bożej miłości,
Nieskończona skarbnico Bożych bogactw,
Budzący bojaźń i ożywiający Sakramencie,
Umocnienie dusz świętych,
Najsłodsza uczto, przy której posługują Aniołowie
Prawdziwa Ofiaro przebłagalna za żywych i umarłych,
Pokarmie na drogę dla umierających w Panu,

Bądź nam miłościw, - wybaw nas, Panie
Od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej,
Od pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od pychy tego świata,
Od wszelkiej okazji do grzechu,
Przez Twoje pragnienie spożywania Paschy z uczniami,
Przez największą pokorę, z jaką obmyłeś uczniom nogi,
Przez najgorętszą miłość, z którą ustanowiłeś ten Boski Sakrament,
Przez Twoją drogocenną Krew, którą pozostawiłeś nam na ołtarzu,
Przez pięć ran Twojego najświętszego Ciała, które dla nas przyjąłeś,

Prosimy Cię my, grzesznicy, - wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś wzmocnił w nas i zachował wiarę, cześć i nabożeństwo do tego przedziwnego Sakramentowi,
Prosimy Cię, abyś doprowadził nas poprzez szczerą spowiedź do częstego przyjmowania Eucharystii,
Prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa i ślepoty serca,
Prosimy Cię, abyś nam udzielił drogocennych i niebiańskich owoców tego Najświętszego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś tym niebieskim pokarmem umocnił nas na drogę w godzinę śmierci,
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego,
Prosimy Cię, abyś nam udzielił drogocennych i niebiańskich owoców tego Najświętszego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś tym niebieskim pokarmem umocnił nas na drogę w godzinę śmierci,
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego,

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Jezusa ukrytego lub inny.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: W spotkaniu z Tobą, o Panie, nasza wiara rośnie, nasza nadzieja się umacnia, a nasza miłość ogarnia coraz szersze grono osób. W ostatniej części naszego czuwania w pierwszy czwartek miesiąca polecamy Twemu miłosierdziu naszych braci i siostry, sprawy Kościoła i świata, sprawy parafii i rodzin.

L4: Najwyższy Kapłanie, prosimy, przez Twoją modlitwę w Ogrójcu i mękę na krzyżu, obdarz wszystkich odkupionych swoimi łaskami. Okaż potęgę swojej miłości, która zwycięża każde zło. Prowadź nas, mocą swego Ducha, do pełnego zjednoczenia z Tobą.

L5: Błogosław Ojca Świętego N. i wszystkich ludzi, których on polecił naszej modlitwie,
Wszyscy (po każdym wezwaniu): Prosimy Cię, Panie.

- Błogosław misjonarzy głoszących Ewangelię tym, którzy jej nie znają,
- Błogosław kapłanów posługujących w naszych wspólnotach,
- Błogosław zatwardziałych grzeszników, aby ich serce się odmieniło,
- Błogosław świat zraniony wojnami i prześladowaniami,
- Błogosław tych, którzy ustanawiają prawa,
- Błogosław tych, którym kierują sprawami kraju, miast i wiosek, szkół i szpitali, urzędów i zakładów pracy,
- Błogosław dzieci oczekujące miłości rodziców,
- Błogosław narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa, alumnów pragnących kapłaństwa, nowicjuszy oczekujących na zaślubiny z Jezusem,
- Błogosław małżonków zjednoczonych miłością i rodziców radujących się dziećmi,
- Błogosław pracujących i pracodawców,
- Błogosław bezrobotnych, chorych, samotnych i bezdomnych,
- Błogosław naszych bliskich, szczególnie tych, którzy przeżywają trudne chwile,

L4: Modlitwa Światowych Dni Młodzieży: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

L5: Modlitwa w intencjach przedstawionych przez naszych braci i siostry (jeśli wspólnota jest proszona o wstawienniczą modlitwę, następuje teraz odczytanie tych próśb).

W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat.

Chwila ciszy.

P: Ojcze niebieski, Twój Syn w czasie modlitwy w Ogrójcu i w czasie męki na krzyżu, ogarniał swoją miłością wszystkich ludzi. Przez Jego miłość racz spełnić prośby, które dziś do Ciebie zanosimy. Wejrzyj na tych, którzy ufnie podnoszą oczy ku Tobie i okaż im swoje miłosierdzie. Prosimy o to słowami, których nauczył nas nasz Pan i Zbawiciel, Twój Syn, Jezus Chrystus.

Ojcze nasz.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.