Wydrukuj tę stronę

Godzina święta - Wniebowzięcie

 

4.4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny:
„Wielbi dusza moja Pana”

Pobierz: DOCX PDF

 

Śpiew na wystawienie: O zbawcza Hostio lub inny.

Chwila ciszy.

Wprowadzenie: „Jezus wziął ze sobą uczniów”

P: W modlitwie Kościoła, jaką jest Liturgia godzin, wierzący w Ciebie, Panie Jezu, słyszą codziennie rano wezwanie: „Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana”. Dla modlących się Liturgią godzin dzień rozpoczyna się od uwielbienia. Ono przenika każdą porę dnia, a wieczorem znajduje swoje uwieńczenie, kiedy jesteśmy zaproszeni, aby z Maryją śpiewać: „Wielbi dusza moja Pana”. Udziel nam, najlepszy Jezu, ducha uwielbienia, abyśmy w tej godzinie świętej, wspominając wszystkie tajemnice różańca, a szczególnie tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wznieśli nasze umysły i serca w górę, ku Tobie, nasz Panie i Zbawicielu.

Śpiew: Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę lub inny.

Część I – „Czuwajcie ze Mną”

P: Wsparci wstawiennictwem Maryi, Twojej i naszej Matki, pragniemy Ci śpiewać pieśń uwielbienia. Uwielbiamy Cię we wszystkich tajemnicach Twego życia, we wszystkich dziełach, jakich dokonałeś, we wszystkich darach, jakimi obdarzyłeś ludzi. Słowa Twej Niepokalanej Matki czynimy naszymi. Powtarzamy je i wołamy z głębi serca: „Wielbi dusza moja Pana”. Naszym uwielbieniem obejmujemy wszystkie tajemnice, które rozważamy w różańcu. Zbliżamy się bowiem w przeżywanych godzinach świętych do końca tej różańcowej drogi. Rozważaliśmy jej kolejne etapy, a także ostateczny cel wędrówki, jakim jest niebo. Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą modlitwę.

Śpiew: Magnificat po każdym wezwaniu. Można również po każdym wezwaniu śpiewać inny, krótki kanon uwielbienia.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Wspominamy w niej tę świętą chwilę, najbardziej wyróżnioną w historii ziemi, w której Ty, prawdziwy i nieskończenie wielki Bóg, stałeś się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Nawiedzenia św. Elżbiety. Będąc jeszcze w łonie swej Matki, Maryi, napełniłeś Duchem Świętym św. Jana Chrzciciela i jego rodziców. Twoja obecność pośród nas, od samego początku, jest uświęcająca.

 L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego Narodzenia. Wybrałeś stajenkę i ubóstwo, doświadczyłeś odrzucenia przez ludzi i wielkiej miłości Maryi i Józefa. Zamieszkałeś pośród nas i dzieliłeś los mieszkańców ziemi.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego Odnalezienia w świątyni. Objawiłeś nam, że zawsze jesteś w sprawach Ojca i już jako dziecko wiernie wypełniałeś Jego wolę.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego chrztu w Jordanie. Wszedłeś do rzeki wraz z rzeszą grzeszników, aby każdy z nich mógł odczuć, że jesteś przy nim i przyszedłeś wyrwać go z niewoli grzechu.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. To był początek znaków, przez które objawiłeś prawdę, że jesteś prawdziwym Bogiem i uświęcasz życie człowieka poczynając od rodziny.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy królestwa Bożego, które głosiłeś i łasce nawrócenia, którą ofiarowałeś ludziom. Światło Twego słowa przenika ludzkie dusze ukazując prawdę i wskazując drogę życia.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego przemienienia na Górze Tabor. Ukazałeś apostołom rąbek Twej boskiej chwały, pozwoliłeś im usłyszeć głos Ojca i doświadczyć obecności Twego Ducha.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Eucharystii, którą dałeś Kościołowi w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy. Karmisz nas w niej swoim słowem i swoim Ciałem. Jednoczysz ze sobą w ofierze i uczcie.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twej modlitwy w Ogrójcu. Dajesz nam łaskę bycia blisko Ciebie i umacniasz nas, abyśmy często przeżywali godzinę świętą, czas czuwania z Tobą i udziału w Twojej modlitwie.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego biczowania. Dobrowolnie przyjąłeś niewyobrażalne cierpienia. Całe Twoje ciało było porozrywane uderzeniami biczów. Wchodziłeś w otchłań męki.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego cierniem ukoronowania. Po biczowaniu męka nie ustała. Przeciwnie. Wyśmiewano Cię, pluto Ci w twarz, szydzono, a na Twoją głowę nałożono koronę z ostrych cierni.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twej drogi krzyżowej. Wziąłeś na swoje barki ludzki krzyż, zjednoczyłeś się z wszystkimi, którzy cierpią, którzy upadają, którzy szukają pomocy w swoim utrapieniu.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego ukrzyżowania. Twoje ręce i nogi przybito do krzyża. Zawieszony między niebem i ziemią dokonywałeś dzieła zbawienia świata i pojednania ludzi z Bogiem.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego zmartwychwstania. Pokonałeś śmierć i wyszedłeś z grobu. Objawiłeś potęgę swej miłości, która wszystko zwycięża. Śmierć nie ma już nad Tobą władzy.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Twego wniebowstąpienia. Odszedłeś do Ojca, ale nie zostawiłeś nas samych. Pozostałeś ukryty w znakach sakramentalnych, w swoim słowie i w każdym człowieku.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. Zstąpił na Kościół jak ogień i wicher. Napełnił serca Apostołów mocą z wysoka. On mieszka w sercach Twoich uczniów jak w świątyni.

L2: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy wniebowzięcia Twej Najświętszej Matki. Uczyniłeś Ją znakiem dla całego Kościoła. W Niej ukazałeś ostateczny cel życia wszystkich, którzy się z Tobą jednoczą przez wiarę.

L1: Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi. Dałeś Jej udział w swoim królowaniu nad ludzkimi sercami i nad historią świata. Wraz z Nią śpiewamy Tobie hymn uwielbienia.

Część II – „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”

P: Dziękujemy Ci, najlepszy Jezu, za łaskę poznawania Twoich zbawczych dzieł w tajemnicach różańca. Prowadzisz nas w nich od chwili poczęcia aż do ostatecznego wypełnienia się dziejów. Pragniemy powrócić do nich w cichej modlitwie prosząc, abyśmy zawsze byli wierni modlitwie różańcowej. O ten dar dla siebie oraz naszych braci i sióstr będziemy prosić rozważając tajemnicę wniebowzięcia Twej Najświętszej Matki.

Dłuższa chwila ciszy.

L3: Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,54-57): „Kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

L4: Apostoł Paweł zapowiada przyszłość, a równocześnie poucza nas, że już teraz, w doczesności, mamy dziękować Bogu „za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Wprawdzie w naszej ziemskiej wędrówce doznajemy słabości i upadamy. Jednak każdy z nas może się zwrócić do Jezusa Chrystusa i przyjąć od Niego łaskę przebaczenia oraz dar zjednoczenia z Nim. Wzorem pełnego zwycięstwa nad grzechem jest dla nas Niepokalana. Rozważając tajemnice Jej wniebowzięcia módlmy się o łaskę trwania na modlitwie różańcowej.

L5: Prowadzi dziesiątkę różańca.

Śpiew: Królowej Anielskiej śpiewajmy lub inny.

Część III – „Wstańcie, chodźmy”

P: Umocnieni Twoimi darami prosimy Cię, Panie, przez wstawiennictwo Maryi Wniebowziętej, aby spłynęła na świat hojność Twoich darów. Niech Twoja miłość dotknie wszystkich ludzi, a szczególnie potrzebujących.

L6: Błogosław Ojca Świętego N. i wszystkich ludzi, których on polecił naszej modlitwie,

Wszyscy (po każdym wezwaniu): Prosimy Cię, Panie.

- Błogosław misjonarzy głoszących Ewangelię tym, którzy jej nie znają,
- Błogosław kapłanów posługujących w naszych wspólnotach,
- Błogosław zatwardziałych grzeszników, aby ich serce się odmieniło,
- Błogosław świat zraniony wojnami i prześladowaniami,
- Błogosław tych, którzy ustanawiają prawa,
- Błogosław tych, którzy kierują sprawami kraju, miast i wiosek, szkół i szpitali, urzędów i zakładów pracy,
- Błogosław dzieci oczekujące miłości rodziców,
- Błogosław narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa, alumnów pragnących kapłaństwa, nowicjuszy oczekujących na zaślubiny z Jezusem,
- Błogosław małżonków zjednoczonych miłością i rodziców radujących się dziećmi,
- Błogosław pracujących i pracodawców,
- Błogosław bezrobotnych, chorych, samotnych i bezdomnych,
- Błogosław naszych bliskich, szczególnie tych, którzy przeżywają trudne chwile,
- (Inne intencje).

L7: Modlitwa Światowych Dni Młodzieży: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

L4: Modlitwa w intencjach przedstawionych przez naszych braci i siostry (jeśli wspólnota jest proszona o wstawienniczą modlitwę, następuje teraz odczytanie tych próśb).

W cichej modlitwie przedstawmy Panu także inne intencje, które nosimy w naszych sercach. Ogarnijmy modlitwą Kościół i świat.

Chwila ciszy.

P: Ojcze niebieski, Twój Syn oddał życie za wszystkich ludzi i wszystkim otwarł perspektywę zwycięstwa nad grzechem. Wejrzyj na Jego miłość i okaż miłosierdzie wszystkim, którzy z wiarą przedstawiają Ci swoje potrzeby. Prosimy o to słowami, których nauczył nas On, nasz Pan i Zbawiciel, Twój Syn, Jezus Chrystus.

Ojcze nasz.

P: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej modlitwy, za łaskę „Godziny świętej”. Kończąc ją prosimy, abyś nas pobłogosławił. Dotknij swoją łaską naszych serc, abyśmy nie zmarnowali żadnego z darów, które nam dziś ofiarowałeś.

Śpiew: Przed tak wielkim lub inny.

Błogosławieństwo, śpiew uwielbienia i śpiew na zakończenie.