Wydrukuj tę stronę

Logo ruchu



W centrum znajduje się Hostia otoczona płomieniami. Są one jak dłonie Maryi, jak żar Jej miłości. Ogień jest symbolem Ducha Świętego, którego Chrystus wysłużył ludziom przez swoją zbawczą mękę i wlał w ich serca po swoim zmartwychwstaniu. Ten ogień płonął najpiękniej w sercu Maryi. On chwili swego poczęcia była Ona wolna od zmazy grzechu i doskonale posłuszna natchnieniom Ducha Świętego. Całym żarem swej miłości otaczała Jezusa, którego poczęła w łonie, porodziła i służyła Mu przez całe życie jako Matka. Jan Paweł II nazwał Ją „Niewiastą Eucharystii”, a także „pierwszym tabernakulum”, gdyż nosiła w sobie Jezusa w całej tajemnicy Jego człowieczeństwa i Jego Bóstwa.

Ta ścisła więź miłości Jezusa i Jego Matki była pewnego rodzaju „przestrzenią życia” dla Jana Pawła II. On szedł do Jezusa przez Maryję. On Niej uczył się kochać Tego, który będąc Bogiem, stał się Człowiekiem. Jego wiara wzrastała w promieniowaniu Jej wiary, Jego modlitwa czerpała inspiracje z Jej modlitwy. Widoczny na logo ruchu płomień otaczający Hostię, przypomina więc także o Janie Pawle II i na swój sposób wyraża prawdę, jak Jan Paweł II szedł do Jezusa przez Maryję. Ukryty w Jej sercu, zjednoczony z Nią, całkowicie Jej oddany, stał się uczestnikiem Jej wiary w Jezusa, Jej zaufania Jezusowi, Jej miłości do Jezusa.

Prawda ta przemawia do nas ze szczególną mocą, kiedy patrzymy na nią z perspektywy daty śmierci Jana Pawła II i daty Jego beatyfikacji. W datach tych widzimy przedziwne połączenie tajemnicy Jezusa i Maryi, w których uczestniczy Jan Paweł II. Dopisane tu zostaje jeszcze jedno słowo, mianowicie miłosierdzie. U progu Niedzieli Miłosierdzia Jan Paweł II odwodził z tego świata, a w Niedzielę Miłosierdzia dokonuje się jego beatyfikacja. Odnosimy te znaki również do logo ruchu podkreślając w płomieniu tajemnicę ognia miłosierdzia.

W tę tajemnicę Jezusa i Maryi pomaga nam wejść Jan Paweł II swoim nauczaniem, przykładem życia, a teraz także znakami, które Bóg nam daje przy jego śmierci i beatyfikacji. W tym duchu trzeba rozumieć małe płomyki ognia, które są widoczne na logo ruchu. Są one dwojakiego rodzaju i oznaczają dwie grupy osób. Większych płomyków jest dwanaście i przypominają o podstawowej roli, jaką w życiu Kościoła odegrało Dwunastu. Oni pierwsi zostali napełnieni ogniem z wysoka i ponieśli ten ogień w świat. Symboliczna „dwunastka” pełni taką rolę w każdej wspólnocie Kościoła i w każdym rodzaju działania. Każdy apostoł musi najpierw sam zostać zapalony Duchem Świętym, aby mógł być prawdziwym świadkiem Jezusa. Bez tego ognia staje się urzędnikiem lub tylko aktywistą.

Obok większych płomieni są także mniejsze. Przypominają one o „siedemdziesięciu dwóch” ewangelicznych uczniach, których Chrystus wybrał i powierzył im określone zadania. Oni również idą, dlatego że są posłani i że w ich sercach płonie ogień wiary. Muszą go nieustannie rozpalać przez udział w Eucharystii i przez adorację swego Pana i Mistrza.

Logo ruchu zawiera więc także przypomnienie prawdy o Kościele, który gromadzi się na Eucharystii celebrowanej i adorowanej, jednoczy się z Maryją i Świętymi w ich przeżywaniu misterium zbawienia, a następnie idzie do świata, by nieść ludziom ogień miłosierdzia.

W tym wielkim dynamizmie i różnorodności dróg prowadzących do Jezusa oraz do świata, przez Maryję z Maryją, ruch podkreśla szczególną rolę adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Stąd w nazwie ruchu, umieszczonej również w logo, widzimy słowo „Adoremus - Adorujmy”.