Wydrukuj tę stronę

Odpuszczenie grzechów

 

Adoracja: Wiara wyznana ustami
11. „Wierzę w grzechów odpuszczenie”

Pobierz: DOC PDF

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Jezusa ukrytego.

Chwila ciszy.

P.: Uwielbiajmy Tego, który jest z nami, Emmanuela. Jest tutaj, by nas zbawiać, uwalniać, leczyć. Uwielbiajmy Tego, który wziął na siebie nasz grzech, abyśmy byli wolni. Uwielbiajmy, w Duchu Świętym, z Maryją i ze świętymi.

Śpiew: O Hostio święta, zdroju Bożej słodyczy, Ty dajesz duszy mojej moc…

P.: „Bądź uwielbiona, o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego. Bądź uwielbiona we wszystkich dziełach i tworach Swoich. Niech będzie podziwiana i wysławiana wielkość Miłosierdzia Twego, o Boże” (Dz. s. Faustyny 5)

Chwila ciszy.

Śpiew: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn,

L1: Panie nasz i Zbawicielu, uwielbiamy Cię we wszystkich Twoich darach. Uwielbiamy Cię w łasce objawienia nam prawdy o Tobie, o nas, o świecie. Dziś w czasie naszego czuwania pragniemy rozważyć prawdę o odpuszczeniu grzechów. W każdym Credo wyznajemy: „Wierzę w grzechów odpuszczenie”. Ta wiara jest łaską. Bez pomocy Ducha Świętego nie potrafimy uznać grzechu, nie jesteśmy w stanie szczerze za niego żałować ani wyznać go na spowiedzi. Dlatego dziękujemy za łaskę wiary i prosimy, abyś tę łaskę pomnażał.

Chwila ciszy.

L2: „Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. Człowiek, stworzenie duchowe, może przeżywać tę przyjaźń tylko jako dobrowolne poddanie się Bogu. (KKK 396). „Człowiek - kuszony przez diabła - pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy i nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania do Jego dobroci” (KKK 397).

L3: „Stworzony w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego "przebóstwienia" przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał "być jak Bóg", ale "bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga"(KKK 398)

Śpiew: Converte nos, Deus lub inny śpiew.

L1: „Po swoim upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa goi zapowiada mu tajemnicze zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku” (KKK 410).

L3: Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,
którego grzech został puszczony w niepamięć.

L4: Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp.

L3: Póki milczałem, usychały kości moje,
wśród codziennych mych jęków.

L4: Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka,
język mój ustawał jak w letnich upałach.

L3: Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: "Wyznaję nieprawość moją wobec Pana",
a Tyś darował winę mego grzechu. /Ps 32,1-5/

Śpiew: Converte nos, Deus lub inny śpiew.

Chwila ciszy.

L2: Grzech to jedyna i najpotworniejsza niewola; przeciwieństwo: świętość – jest prawdziwą wolnością dzieci Bożych (L. Krakowiecka Dialogi 82).

L1: Tylko Bóg przebacza grzech. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: "Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską władzę: "Odpuszczone są twoje grzechy"- mówi Ewangelia./Mk2,5; Łk 7,48/ (KKK 1441)

L3: Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli (Rz 5, 19); Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego (Chrystusa) sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. (Rz 5,18).

Chwila ciszy.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

L1: Odpuszczenie grzechów w Kościele ma miejsce przede wszystkim, gdy po raz pierwszy wyznaje się wiarę. Z wodą chrzcielną zostaje bowiem udzielone pełne przebaczenie i nie pozostaje już żadna wina: ani pierworodna, ani inna popełniona później; nie pozostaje też żadna kara do odpokutowania, by zadośćuczynić za te grzechy.(KKK 978)

Chwila ciszy.

Śpiew: Miłosierny Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy
/zwrotki 2 i 6/
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny Pan i łaskawy…
Jak odległy jest wschód od zachodu
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają
Miłosierny Pan i łaskawy…

Chwila ciszy.

L3: Z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (2,12-14): … jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Chwila ciszy/

L1: Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem przebaczenia grzechów: jednoczy nas z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał, oraz daje nam Ducha Świętego.(KKK 985)

Śpiew: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza

L3: Jezus powiedział: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony. (J16, 5- 11)

Chwila ciszy.

Śpiew: Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego Serca Jezusa lub inny śpiew.

P.: Prośmy Ducha Świętego, by napełnił nas swoim światłem:

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz - napełnij nas, Duchu Święty.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego -
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności -
Duchu Święty, Duchu rozeznania -
Duchu Święty, strażniku sumień naszych –
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych –
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości -

Śpiew: Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego Serca Jezusa lub inny śpiew.

Chwila ciszy.

L1: Symbol Apostolski łączy wiarę w odpuszczenie grzechów z wiarą w Ducha Świętego, a także z wiarą w Kościół i w komunię świętych…(KKK 976).

L3: Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". (J20,19-23)

Śpiew: Pokój wam, pokój wam, pokój wam, nie bójcie się.

L1: „Udzielając Apostołom swojej mocy przebaczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania grzeszników z Kościołem. Ten eklezjalny wymiar ich zadania został wyrażony szczególnie w uroczystych słowach Chrystusa skierowanych do Szymona Piotra: "Tobie dam klucze Królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16, 19)” (KKK 1444).

L2: „Słowa związać i rozwiązać oznaczają, że ten, kto zostanie wyłączony z waszej komunii, zostanie także wyłączony z komunii z Bogiem; a ten, kto na nowo zostanie przyjęty do waszej komunii, zostanie również przyjęty przez Boga do komunii z Nim. Pojednanie z Kościołem łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem” (KKK 1445).

L3: Kapłani otrzymali władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom... Bóg potwierdza w górze to wszystko, co kapłani czynią na ziemi. (Św. Jan Chryzostom)

Chwila ciszy.

L1: Dziękując Bogu za wielki dar Kościoła prośmy:

O dar mądrości dla papieża i biskupów – prosimy Cię, Panie.
O wzrost wiary dla wszystkich wierzących –
O dobre rozeznanie dla spowiedników –
O umocnienie dla kapłanów przeżywających trudności –
O nawrócenie grzeszących –
Za kapłanów chorych i cierpiących –
Dla wszystkich o miłość do Ciebie -
O miłość do bliźnich –
Za chrześcijan prześladowanych -
O jedność Kościoła –
O pokój w Syrii i na całym Świecie –

Śpiew: Pokój wam…

L2: „Chrystus chciał, by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej Krwi…(KKK 1442). Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół święty. "Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery". Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu” (KKK 982).

L1: „Uczcie, jak sami uczeni jesteście, oddania i oddawania Mi wszystkiego, otwórzcie…/smutnym/ źródła ufności i miłosierdzia, mówcie im, że choćby grzechy ich były jako szkarłat, ponad śnieg wybieleją, że jestem Miłosierdziem, czekającym tylko na to, by im wybaczyć, że wybaczę im zawsze, ilekroć z ufnością zwrócą się do Mnie, że choćby tysiące razy upadali, tysiące razy wybaczał im będę za cenę prostej, dziecięcej prośby o przebaczenie i przeproszenie Mnie jak Ojca. Nie będę się gniewał i zapomnę wszystkie ich nieprawości, niech Mnie tylko zawsze jak Ojca kochają, przepraszają, i tuląc się do Mego Serca, we Mnie szukają pociechy i oparcia. Cuda wtedy działał będę. (L. Krakowiecka Dialogi 1457).

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

L1: „Bóg wasz w Swym wielkim miłosierdziu za dwie rzeczy oddaje duszy jej czystość dziewiczą: za skruchę i miłość. Skrucha i pokuta, a nade wszystko całkowite oddanie, oczyszczają duszę tak, że jest nieprzeniknionej bieli i czystości. Jam ich czystością dziewiczą” (L. Krakowiecka Dialogi).

Chwila ciszy.

L3: Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: „Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?” (Rz 8,31-34)

P: W duchu ufności i całkowitego zawierzenia oddajmy się na koniec Panu Jezusowi: «Oddaję się Tobie, mój Oblubieńcze umiłowany, Miłości jedyna mego życia, tak całkowicie, że nie ma mego chcę. Bierz wszystko, czyń ze mną, co chcesz. Bądź mną, a uczyń mnie Tobą. Amen» (L. Krakowiecka Dialogi 987)

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Śpiew: Święty Boże.