Wydrukuj tę stronę

Propozycje ołtarzy na Boże Ciało - 2014

 

Promieniowanie świętości

 

Główna myśl tegorocznej propozycji na dekorację ołtarzy Bożego Ciała nawiązuje do przeżytej kanonizacji św. Jana Pawła II. Stąd tytuł: „Promieniowanie świętości”. Przy każdym ołtarzu, po wezwaniu do modlitwy wypowiedzianym przez celebransa (według obrzędów), dodana jest intencja modlitewna związana z tematem rozważanym przy danym ołtarzu.

Ołtarz 1 - MŁODZIEŻ

EWANGELIA (Mt 26,17-19.26-29): Ustanowienie Eucharystii - Krew Nowego Przymierza wylana na odpuszczenie grzechów.

MYŚLI DO HOMILII:
„Idźcie i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi. Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami” – mówi Chrystus w odczytanej Ewangelii. Jezusowe „idźcie” podejmują również ludzie młodzi. Mają powiedzieć swoim rówieśnikom, że Chrystus przychodzi i chce u nich, jako gospodarzy miejsca, urządzić Paschę ze swymi uczniami z całego świata. Taka aktywność to również droga do świętości, to droga błogosławieństw.
„Głosząc Błogosławieństwa Jezus zachęca nas, byśmy poszli za Nim, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. To nie jest droga łatwa, ale Pan nam zapewnia swoją łaskę i nigdy nie pozostawia nas samymi. W naszym życiu obecne jest ubóstwo, ucisk, upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy codziennego nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do świętości, prześladowania i tak wiele innych wyzwań” (z orędzia Ojca Świętego Franciszka na ŚDM 2014).

MODLITWA:
Celebrans: Prośmy wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi Najświętszą Ofiarę.
Młodzież: Ukaż, o Panie, wszystkim ludziom młodym wielkość Eucharystii i piękno Twoich błogosławieństw. Prowadź nas do świętości i dodaj nam sił, abyśmy dobrze przygotowali się do Światowych Dni Młodzieży.
Wszyscy: Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Ołtarz 2 - KAPŁANI

EWANGELIA (Mk 8,1-9): Rozmnożenie chleba - Jedli i nasycili się.

MYŚLI DO HOMILII:
„Trwają przy Mnie, a nie mają co jeść” – Jezus mówi  o głodzie ciała, o potrzebie pokarmu, bez którego człowiek słabnie. Jednak rozmnożenie chleba w opisie Ewangelistów łączy w sobie troskę o chleb dla ciała z zapowiedzią innego chleba. Jezus „wziąwszy siedem chle-bów odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom”. Uczynił to w miejscu, gdzie nauczał, a potem powtórzył te same gesty w Wieczerniku. Tam jednak nadał im nowe znaczenie.
Codzienny chleb jest darem Boga, za który powinniśmy dziękować, a równocześnie pragnąć Chleba Życia. Spożywamy go w czasie Eucharystii i adorujemy go w czasie modlitwy.
„Dar łaski ofiarowany Kościołowi staje się początkiem świętości i wezwaniem do uświęcenia także dla kapłana. Zarówno w jego posłudze, jak i w życiu duchowym miejsce naprawdę centralne zajmuje Eucharystia, ponieważ w niej „zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez Ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych” (Pastores dabo vobis 26). Modlimy się za kapłanów oraz o nowe powołania.

MODLITWA:
Celebrans: Prośmy Pana Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk.
Kleryk: Poślij, Panie Jezu, na Twoje żniwo, wielu gorliwych kapłanów, aby stół Twego słowa i Twego Ciała, był hojnie zastawiony dla wszystkich, którzy są spragnieni Ciebie.
Wszyscy: Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie.

Ołtarz 3 - RODZINA

EWANGELIA (Łk 24,13-16.28-35): Emaus – Poznali Go przy łamaniu chleba.

MYŚLI DO HOMILII:
Droga do świętości związana jest z rozpoznawaniem Jezusa. Świętość jest bowiem zjednoczeniem z Nim. Jej promienie nas przenikają, pozwalają zrozumieć naukę Ewangelii, także tę o małżeństwie i rodzinie. Żar tych promieni rozpala serca. Trzeba się więc poddawać ich działaniu na Eucharystii i na adoracji. Zmartwychwstały Chrystus wiele razy wyrzucał uczniom brak wiary. Również dziś mówi: „Jak nieskore są wasze serca do wierzenia”. Wiara świętych, wiara św. Jana Pawła II, umacnia naszą słabą wiarę.
„Powszechne powołanie do świętości jest skierowane również do małżonków i rodziców chrześcijańskich: określone w sprawowanym sakramencie zostaje przełożone na konkretny język rzeczywistości życia małżeńskiego i rodzinnego. Stąd rodzi się łaska i wymóg autentycznej i głębokiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej […]. W swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana Jezusa do Kościoła, Jego oblubienicy” (Familiaris consortio 56)

MODLITWA:
Celebrans: Błagajmy Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego.
Żona: Pomóż, miłosierny Jezu, rozpoznawać wszystkim małżonkom Twoją obecność w ich codziennym życiu.
Mąż: Broń, wszechmocny Panie, nasze rodziny przed zagrożeniami, jakie przychodzą z naszych słabości, a także ze strony tych, którzy odrzucają Twoje prawa.
Wszyscy: Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie.

Ołtarz 4 - OJCZYZNA

EWANGELIA (J 17,20-26): Modlitwa arcykapłańska – Aby się zespolili w jedno.

MYŚLI DO HOMILII:
Jedność jest wielkim darem i wielkim zadaniem. Gdy Jan Paweł II wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”, nadszedł czas wielkiej solidarności między ludźmi. Jednak nie wszyscy potrafili pielęgnować ten dar. Wielorakie podziały są naszych stałym bolesnym doświadczeniem. Dlatego nie ustajemy w modlitwie o jedności i wszelkich wysiłkach, aby miłość zwyciężała nienawiść.
„Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (z inauguracji pontyfikatu).

MODLITWA:
Celebrans: Prośmy Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny
Świecki człowiek: Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyny Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej.
Wszyscy: My grzeszni, Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.