Wydrukuj tę stronę

Ósme przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
Przykazanie ósme:
„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew na rozpoczęcie: Bądźże pozdrowiona lub inny.

P: Panie, Jezu Chryste, zgromadzeni przed Twym obliczem chcemy dziękować Ci, za Twoją obecność wśród nas oraz za to, że możemy dziś uwielbiać Cię i powierzać swoje troski. W szczególny sposób jednak pragniemy wsłuchać się w to, co nam chcesz dziś przekazać, poddając do rozważenia treść ósmego przykazania. Uczysz nas w nim jak kształtować nasze relacje z bliźnim, by nie ranić i jego i Ciebie obecnego w nim. Zwracasz uwagę na to, jak łatwo można krzywdzić innych nie tylko czynem, ale i słowem. Dziękujemy Ci, Jezu, za to że nas pouczasz i prosimy Cię, umocnij nasze serca i spraw byśmy umieli właściwie rozeznać Twoją naukę, a także kierować się nią w codziennym życiu. Chcemy bowiem się Tobie podobać oraz służyć ludziom dając świadectwo prawdzie. Pragniemy żyć w zgodzie z nauką płynącą z ósmego przykazania, by inni widzieli, że to Ty jesteś Droga, Prawdą i Życiem.

Chwila ciszy.

Śpiew: Panie, daj nam Twego Ducha lub inny.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny wypływa z powołania Ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie - przez słowa lub czyny - wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej; są poważną niewiernością Bogu i w tym sensie podważają podstawy Przymierza.” (KKK 2464)

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Prawda jako prawość postępowania i prawość słowa ludzkiego nazywa się prawdomównością, szczerością lub otwartością. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by okazywać się prawdziwym w swoich czynach, by mówić prawdę w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy.” (KKK 2468)

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Uczeń Chrystusa jest gotowy żyć w prawdzie, to znaczy w prostocie życia na wzór Pana, trwając w Jego prawdzie. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą (1 J 1, 6). (KKK 2470)

L4: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Uczniowie Chrystusa przyoblekli człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości (Ef 4, 24). Odrzuciwszy kłamstwo (Ef 4, 25),mają odrzucić... wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy (1 P 2,1)”. (KKK 2475)

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie lub inny.

Modlitwa uwielbienia

P: Uwielbiajmy naszego Boga, który poucza nas w swoim ósmym przykazaniu, byśmy zawsze pozostali wierni prawdzie, poznawali ją i według niej żyli.

Śpiew: Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń lub Będę śpiewał Tobie, mocy moja lub inny.

L1: Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że już u zarania dziejów byłeś Panie obecny w życiu człowieka, by objawić mu prawdę o jego pochodzeniu i powołaniu.

L2: Uwielbiamy Cię, Ojcze nasz, za to że w swoim Synu ukazałeś nam drogę prawdy, wiodącą do Ciebie.

L1: Uwielbiamy Cię, Boże, bo powołałeś nas do życia w prawdzie i nie chcesz byśmy ulegli zatraceniu ulegając pokusie kłamstwa i obłudy.

L2: Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty dałeś nam ósme przykazanie by nas przestrzec przed Szatanem, który jest ojcem kłamstwa.

P: Bądź uwielbiony Boże, Ojcze nasz, za to, że  jesteś z nami i pragniesz byśmy poznali prawdę o naszym powołaniu do zjednoczenia z Tobą żyjąc według słów Tego, który jest Prawdą, Drogą i Życiem. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: Uwielbiać mego Pana chcę lub inny.

P: Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.
Tych, którzy mówią: "Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?"
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich -
mówi Pan: "Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda".

Słowa Pańskie to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.

Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi. /Ps.12, 2-9/

Chwila ciszy.

Śpiew: Ty jesteś Bogiem lub inny.

Modlitwa prośby

P: Zanośmy pokorne prośby do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat by zaświadczyć o prawdzie, abyśmy pozostali wierni nakazom płynącym z ósmego przykazania i przyjęli w ten sposób prawdę jako drogę naszego życia.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twalub inny.

L3: Prosimy Cię, Jedyny Boże, byśmy nigdy nie odrzucili Twego przymierza z nami i nie zeszli na drogę zakłamania sprzeniewierzając się Tobie.

L4: Prosimy Cię, Panie, otwórz nasze serca na Twoje wołanie byśmy byli zdolni do poznania prawdy i pójścia za nią.

L3: Prosimy Cię, Panie, nie dozwól by zawładnął nami ojciec kłamstwa kierując nasze życie na bezdroża obłudy, podstępu i krzywoprzysięstwa.

L4: Prosimy Cię, Ojcze nasz, spraw byśmy byli wiernymi świadkami prawdy jaką objawiłeś w swym Synu i zawsze zmierzali ku Tobie jedynej Prawdzie.

P: Panie nasz i Boże, przyjmij nasze błagania i strzeż nas od wszystkiego co sprzeciwia się prawdzie, abyśmy podążając drogą prawdy mogli Cię wielbić teraz i na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Wszystkie nasze lub inny.

P: Trwając przed naszym Panem w postawie dziękczynienia za dar ósmego przykazania, pragniemy Go również przeprosić za wszelkie grzechy popełnione przeciw temu przekazaniu. Niech znakiem naszej skruchy i przeproszenia będą słowa koronki do Miłosierdzia Bożego.

Lektorzy: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Śpiew: Święty Boże.

Modlitwa o pomnożenie wiary

L2: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary

L3: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnóż nam wiary.

L4: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Uwielbiajcie Pana lub inny.

Adoracja w ciszy.