Wydrukuj tę stronę

Piąte przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
7. „Piąte przykazanie”

Pobierz: DOC PDF

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Pieśń: Upadnij na kolana.

Wprowadzenie

P:Z Ewangelii według św. Mateusza: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 21-22).

Stajemy przed Tobą, Panie Jezu, prawdziwie obecny pośród nas w znaku chleba, by dziękować Ci za dar życia, bo to dzięki niemu możemy Cię wielbić. Dziękujemy Ci także za piąte przykazanie dekalogu, w którym nieustannie przypominasz nam, jaką wartością jest ludzkie życie i kierujesz nasze myśli ku potrzebie jego poszanowania. Prosimy, Panie, nie pozwól byśmy ulegali podszeptom szatana i kierowali się nienawiścią oraz egoizmem. Ześlij nam Swego Ducha, by pomagał nam lepiej rozumieć przekazaną w piątym przykazaniu prawdę i nauczył nas wytrwale stawać w obronie  poczętego życia i prawa człowieka do bytowania w pokoju.

Śpiew: Spocznij na nas Duchu Pana.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: "Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej". (KKK 2258)

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba.” (KKK 2268)

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ osoba ludzka była chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żywego i świętego.” (KKK 2319)

L4: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą wszelka wojna, powinniśmy czynić wszystko, co rozumnie możliwe, by jej unikać. Kościół modli się: Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie.” (KKK 2327)

Chwila ciszy.

Śpiew: Abba Ojcze.

Modlitwa dziękczynna:

P: Dziękujmy z całego serca Bogu, który jest Panem życia za dar narodzin, dzięki któremu możemy dziś tu stać przed Nim i Go uwielbiać oraz za piąte przykazanie, przez które uczy nas jak z tego daru korzystać.

Śpiew: Wielbić Pana Chcę, On dawca życia jest.

L1: Dobry Jezu, przychodzimy do Ciebie by wielbić Cię w Najświętszym Sakramencie, bo Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. Pragniemy dziękować Ci za to, ze dałeś nam życie, a przez treści zawarte w piątym przykazaniu dekalogu uczysz nas jak je strzec i szanować.

L2: Panie Jezu, dałeś nam Kościół, by strzegł twojego nauczania i przypominał nam o nim. Dziękujemy Ci, Panie, za papieża, biskupów i kapłanów, którzy nieustannie przypominają nam, że nie jesteśmy właścicielami życia, a jednie jego depozytariuszami i ze nie mamy przez to prawa decydować o jego odbieraniu sobie i innym.

L1: Panie Jezu, Ty powiedziałeś: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5, 9). Dziękujemy Ci, Panie, za pokój w naszej Ojczyźnie, bo dzięki temu może pozostawać bez strachu i niepewności o nasze życie i życie naszych bliskich.

L2: Dobry Panie, ofiarowałeś nam Swoje życie za grzechy świata, abyśmy mieli życie wieczne. Dziękujemy Ci za ten dar nieskończonej Twojej miłości do człowieka, bo dzięki niemu możemy mieć nadzieję na oglądanie Ciebie w naszej niebieskiej ojczyźnie.

P: Stajemy przed Tobą, Boże, Dawco i Panie wszelkiego życia i uwielbiamy Cię za życie, które nam dałeś oraz za twoja troskę o nie wyrażoną w piątym przykazaniu. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

P: Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?
Gdy na mnie nastają złośliwi,
by zjeść moje ciało,
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,
chwieją się i padają.
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,
nawet wtedy będę pełen ufności.

/Ps.27, 1-3/

Chwila ciszy.

Śpiew: Będę śpiewał Tobie, mocy moja.

Modlitwa prośby:

P: Klękamy przed Tobą Panie Jezu i pragniemy powierzyć Ci nasze troski. Chcemy prosić Cię, byś pomógł nam bardziej doceniać wartość życia ludzkiego i chronić je zgodnie z przykazaniem, które nam dałeś.

Śpiew: Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię.

L3: Panie Jezu, Twój i nasz Ojciec niebieski dał nam przykazanie poszanowania życia ludzkiego. Prosimy Cię, Panie, obdarz na wrażliwością na ludzka krzywdę i pozwól nam należycie rozumieć i wypełniać piąte przykazanie.

L4: Panie Jezu, Ty jesteś królem pokoju i przychodząc na świat pragnąłeś przynieś go ludziom. Prosimy Cię, Panie obdarz świat pokojem, by ludzie nie ginęli wskutek wojen, ale i by nie zabijali narażając się na Twój gniew.

L3: Panie Jezu, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Spraw, Panie, byśmy pozwolili poczętym dzieciom przyjść na świat, aby mogły Cię wielbić i przebywać z Tobą tu na ziemi i po swej naturalnej śmierci.

L4: Panie Jezu, przyszedłeś na świat by nieść ludziom życie, które utracili wskutek grzechu pierworodnego. Prosimy, spraw, Panie, byśmy szanowali nakaz wynikający z piątego przykazania i nie zatracili daru życia wiecznego grzesząc nienawiścią, zgorszeniem, nieuzasadnioną agresją, odbieraniem życia sobie i innym, a w tym również eutanazją i aborcją.

P: Ojcze niebieski, Dawco i Panie życia, prosimy wysłuchaj modlitw Twojego ludu i prowadź go drogą przykazań, by dzięki temu mógł zjednoczyć się z Tobą i cieszyć się radością życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: Naucz nas, Panie.

P: Będąc wdzięczni Bogu za dar życia módlmy się do Niego o pokój na świecie oraz poszanowanie dla ludzkiego życia i godności. Pozostańmy przez chwilę w cichej modlitwie, a potem wołajmy wspólnie słowami koronki do Miłosierdzia Bożego./

Chwila ciszy.

L1: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę...

Lektorzy prowadzą kolejne dziesiątki koronki.

Śpiew: Święty Boże.

P: Panie Jezu, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy przed Twoje oblicze i udziel nam wszelkich łask potrzebnych do właściwego realizowania nakazu poszanowania życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.

Modlitwa o pomnożenie wiary

L3: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary

L4: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Panie, przymnóż nam wiary.

P. Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Dotknął mnie dziś Pan.

Adoracja w ciszy