Wydrukuj tę stronę

Przed „Redditio Symboli”

 

Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii
14. Przed obrzędem „Redditio Symboli”

Pobierz: DOC PDF

Wprowadzenie

Śpiew: Upadnij na kolana.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Chwila ciszy.

P: Panie nasz i Zbawicielu. Zostaliśmy wezwani słowami pieśni, aby upaść przed Tobą na kolana. Często spełniamy ten akt czci. Pragniemy, aby płynął z serca i wyrażał uznanie Twej wielkości. Ty jesteś godzien, aby upaść przed Tobą na kolana. Czynimy to w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, z biskupami, kapłanami i wiernymi świeckimi, którzy we wszystkich częściach świata padają przed Tobą, wyznając wiarę, że jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Przyjmij, wszechmocny i miłosierny Jezu, nasz hołd uwielbienia.

Śpiew: Jezusa ukrytego (2 zwrotki).

Od „Traditio Symboli” na początku Roku Wiary…

P: Uwierzyliśmy, o Panie, że jesteś pośród nas obecny. Uwierzyliśmy, że w czasie Mszy Świętej dokonała się cudowna przemiana i w świętej Hostii nie ma już chleba, tylko Ty sam, o Panie. Na początku Roku Wiary, biskupi i kapłani przekazali na nowo prawdy objawione, zawarte w Symbolu wiary. Na zakończenie tego szczególnego Roku jesteśmy wezwani, aby tę odnowioną i pogłębioną wiarę wyznać wobec kapłana. Dlatego w tej adoracji pragniemy najpierw spojrzeć wstecz, na minione miesiące tego roku, aby w chwili cichej modlitwy, opowiedzieć Ci, o Panie, o naszej pracy nad wiarą, o naszym zwycięstwach i porażkach, o podjętym trudzie odnowienia i pogłębiania wiary. Przyjmij, Jezu, naszą modlitwę.

Chwila ciszy.

Śpiew: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz (2 zwrotki).

L1: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za łaskę wiary. Jest ona dla nas skarbem, bezcenną perłą. Ty uczyłeś nas, że największe skarby ukrywa się w sercu. Tam też złożyłeś skarb wiary, którym nas obdarzyłeś w czasie chrztu świętego. Tam, w sercu, ma być coraz czytelniej wypisywany. Nasze serce powinno żyć prawdą o Ojcu, który nas stworzył, o Tobie, któryś nas odkupił, o Duchu Świętym, który nas uświęca. Chcemy jeszcze raz, wpatrując się w Ciebie, wsłuchać się w te wezwania, które do nas kierujesz przez swój Kościół.

L2: Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (10,9-10): „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia”.

Śpiew aklamacji: Credo, Domine, Credo – Wierzę, Panie mój, wierzę.

L1: Z listu apostolskiego Ojca Świętego Benedykta XVI Porta fidei (10): „Serce wskazuje, że pierwszy akt, którym dochodzi się do wiary jest darem Boga i działaniem łaski, która przekształca osobę aż do głębi jej serca. W tym względzie szczególnie wymowny jest przykład Lidii. Św. Łukasz opowiada, że  Paweł, kiedy był w Filippi, udał się w szabat, by głosić Ewangelię niektórym kobietom; była wśród nich Lidia a «Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła» (Dz 16, 14). Ważny jest sens zawarty w tym wyrażeniu.  Św. Łukasz uczy, że znajomość treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następnie to serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym”.

Śpiew aklamacji.

L2: Z katechez św. Piotra Chryzologa: „Macie przyjąć Symbol, to jest umowę życia, zasadę zbawienia i nierozerwalną więź wiary między wami i Bogiem. Przygotujcie serca, a nie kartkę, wyostrzcie zmysły, nie przyrząd do pisania. Tego, co usłyszycie, nie zapisujcie atramentem, lecz przez posługę ducha. Nie można bowiem ulotnym kartkom i łamliwym narzędziom powierzać odwiecznego niebieskiego sekretu, lecz trzeba go umieścić w skrzyni duszy, w wewnętrznej bibliotece ducha”.

Śpiew aklamacji.

L1: Z napomnień św. Ambrożego i św. Augustyna: „Ten Symbol jest pieczęcią duchową, jest medytacją naszego serca i jest jego jak gdyby zawsze obecną obroną. Jest niewątpliwie skarbem, którego strzeżemy w naszym sercu”. „Otrzymujecie formułę wiary, zwaną Symbolem. Kiedy już ją przyjmiecie, opieczętujcie nią serce i po cichu powtarzajcie ją codziennie. Zanim zaśniecie, zanim wyjdziecie, uzbrójcie się w wasz Symbol”.

Śpiew aklamacji.

P: Panie Jezu, Ty najlepiej znasz nasze serca. Ty wiesz, czym ono bije i za czym tęskni, co go cieszy, a co powoduje jego smutek, kiedy się rozpala płomieniem miłości, a kiedy staje się zimne i obojętne. Dziś pragniemy wejrzeć uważniej w nasze serce. Usłyszane słowa św. Pawła i Ojców Kościoła rodzą w nas pytanie, jak mocno odcisnęła się w naszym sercu wiara, jak ono przeżywa prawdę, że Ojciec niebieski uczynił nas swoimi dziećmi, że Ty pozostałeś na zawsze z nami, że Twój Duch prowadzi cały Kościół i każdego z nas. Pomóż nam, Panie, lepiej poznać tajemnice naszego serca. Prosimy o to w cichej modlitwie.

Chwila ciszy.

Śpiew: Twemu Sercu cześć składamy.

… do „Redditio Symboli” na zakończenie Roku Wiary

P: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystko, co już się stało naszym udziałem w Roku Wiary. Rozpoczęliśmy go w październiku, miesiącu modlitwy różańcowej. Wiara prowadziła nas drogami Adwentu do Twego żłóbka w Betlejem. Mocą tej wiary podjęliśmy wielkopostny wysiłek nawrócenia, by dobrze przeżyć święte Triduum Paschalne. Dzięki wierze czas wielkanocny, uwieńczony zesłaniem Ducha Świętego, był dla nas ważnym i wielkim wydarzeniem. Z wielką wiarą i zaangażowaniem serca przeżywaliśmy uroczystość Twego Najświętszego Ciała i Krwi, w czasie której szliśmy w eucharystycznej procesji na nasze ulice i place. Czas Roku Wiary dobiega końca. Prosimy Cię, aby jego owoce były obfite.

L3: O mocną wiarę dla dzieci. Prosimy Cię, Panie.
O mocną wiarę dla młodzieży.
O mocną wiarę dla małżonków.
O mocną wiarę dla rodziców.
O mocną wiarę dla chorych.
O mocną wiarę dla skrzywdzonych.
O mocną wiarę dla wątpiących.
O mocną wiarę dla wszystkich.

Aby wiara kształtowała naszą modlitwę. Prosimy Cię, Panie.
Aby wiara rodziła w nas nadzieję.
Aby wiara rozpalała naszą miłość.
Aby wiara dawała siły do przebaczenia.
Aby wiara umacniała nas w trudnych chwilach.
Aby wiara jednoczyła nas z Tobą.
Aby nasza wiara nieustannie rosła.

Śpiew: Panie, umocnij naszą wiarę.

P: W czasie adoracji, w niedzielę 2 czerwca, w której wierzący świat ukląkł przed Tobą, powierzaliśmy Ci, Panie Jezu, wiele intencji. Dziś chcemy do nich wrócić, gdyż każdego dnia potrzebujemy Twojej pomocy. Przyjmij, miłosierny Jezu, wołanie Twego Kościoła.

K: Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas, Panie.

Śpiew powtarzany po każdym wezwaniu.

L1: Obdarz naszego Ojca Świętego Franciszka mądrością, wytrwałością i przezornością.
Obdarz Twój Kościół licznymi i świętymi sługami ołtarza.
Daj wszystkim ochrzczonym głód i pragnienie Twojego Ciała.
Daj grzesznikom pragnienie nawrócenia i przebaczenia.
Daj wszystkim ludziom doświadczenie pociechy płynącej z poznania i poczucia Twojej miłości.
Mocą Twego krzyża przezwycięż wszelkie podziały i niezgodę.
Światłem Twego słowa przezwycięż wszelki błąd i fałsz.
Łagodnością Twojego Serca przezwycięż wszelkie urazy i pragnienie zemsty.
Słodyczą Twojej miłości przezwycięż egoizm i zatwardziałość serc.
Twoją stwórczą mocą przezwycięż wszelką przemoc wobec życia ludzkiego.

L2: O najsłodszy Jezu, ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi, wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby, przedstaw je przed tronem Najwyższego, przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych serc. Oświeć nasze umysły, umacniaj naszą wolę, odnawiaj naszą stałość i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału, abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie trudności, składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego majestatu, bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym świętym pragnieniom. Amen. (Pius XII)

Śpiew: Jezu miłości Twej.

L3: Ojciec Święty Franciszek prosił, abyśmy w modlitwie wypraszali łaskę świętości Kościoła. „Niech Pan uczyni go zawsze posłusznym swojemu Słowu, aby stawał przed światem „jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27). Niech w Kościele, poprzez wierne nauczanie, rozbrzmiewa Słowo, które zbawia i przynosi miłosierdzie oraz sprawia, że w odnowionej więzi miłości tenże Kościół może nadać pełny sens cierpieniu i smutkowi oraz przywrócić radość i spokój”. Prośmy o to w cichej modlitwie.

Chwila ciszy.

L1: Druga intencja, polecona nam dzisiaj przez Ojca Świętego, jest prośbą za ludzi będących w potrzebie. Papież prosi o modlitwę „za tych wszystkich, którzy w różnych miejscach świata doświadczają cierpień związanych z nowymi rodzajami niewolnictwa oraz za ofiary wojen, handlu ludźmi, przemytu narkotyków i pracy niewolniczej. Pomyślmy o dzieciach i kobietach doświadczających wielorakich form przemocy. Niech ich milczący krzyk o pomoc znajdzie Kościół czuwający, aby mając wzrok utkwiony w Chrystusie ukrzyżowanym, nie zapomniał o tych braciach i siostrach, którzy wpadli w ręce przemocy. Pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy doświadczają niepewności ekonomicznej, a przede wszystkim o bezrobotnych, o osobach starszych, o emigrantach i bezdomnych, o więźniach i o tych wszystkich, którzy doświadczając zepchnięcia na margines społeczeństwa. Modlitwa Kościoła i jego aktywna działalność niech staną się dla tych ludzi pocieszeniem i wsparciem w nadziei oraz siłą i wytrwałością w obronie godności ludzkiej”. Módlmy się w ciszy tych intencjach.

Chwila ciszy.

P: Z głęboką wiarą polecamy Jezusowi te sprawy Kościoła i świata. Zawierzamy Mu również sprawy naszej archidiecezji, naszych parafii, rodzin i każdego z nas. Prosimy za dzieci, szczególnie te, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa w Komunii Świętej, za młodzież, szczególnie tę, która zdała maturę i wybiera kierunek dalszego życia, za małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają kryzys, za ludzi starszych, szczególnie tych, którzy już odchodzą z tego świata, za naszą Ojczyznę, szczególnie za tych, którzy ustanawiają prawa, za wszystkich wierzących, a szczególnie tych, których wiara osłabła. Powierzmy te intencje Jezusowi w cichej modlitwie serca oraz wspólnym błaganiu o miłosierdzie Boga.

Chwila ciszy.

L3: (Koronka do Miłosierdzia Bożego):

Na początku:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę…

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.

Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Śpiew: Pobłogosław Jezu drogi.

Adoracja w ciszy.