Wydrukuj tę stronę

Papieskie "totus Tuus"


W przeżywaniu każdej modlitwy, a może w szczególny sposób adoracji, bardzo pomaga refleksja nad mottem życia Jana Pawła II "totus Tuus". Patrząc na konsekrowaną Hostię lepiej rozumiemy całkowite oddanie się Chrystusa dla nas. W promieniach Jego miłości dojrzewa nasze "totus Tuus", w którym uczymy się z Maryją iść do Jezusa i tak jak Ona oddawać Mu siebie. Powinniśmy stale zgłębiać znaczenie tych słów, aby coraz bardziej kształtowały one nasze życie. Będziemy tu przypominać słowa bł. Jana Pawła II, w których wyjaśniał znaczenie tych słów w swoim życiu, a także rozważania pozwalające głębiej je zrozumieć.

Komentarz Ojca Świętego Benedykta XVI

Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie  beaytfikacji swego poprzednika przypomniał znaczenie słów "totus Tuus" i dał do nich swój komentarz. Ukazał, jak wielka treść kryje się za tymi słowami. Przywołują one całą naukę Sobotu Watykańskiego II, a przede wszystkim centralną tajemnicą zbawienia, jaką była śmierć Jezusa na krzyżu. Papież przypomniał również, że inspiracją do wobru takiego motta życia była dla Karola Wojtyły myśl św. Ludwika Grignion de Montfort. Oto odnośny fragment papieskiej homili:

"Wszyscy członkowie Ludu Bożego – biskupi, kapłani, diakoni, wierni świeccy, zakonnicy, zakonnice – jesteśmy w drodze ku ojczyźnie niebieskiej, gdzie nas poprzedziła Dziewica Maryja, złączona w szczególny i doskonały sposób z tajemnicą Chrystusa i Kościoła.

Karol Wojtyła, najpierw jako biskup pomocniczy, a potem jako arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze Watykańskim II, i zdawał sobie sprawę, że poświęcenie Maryi ostatniego rozdziału dokumentu o Kościele oznaczało wskazanie na Matkę Bożą jako obraz i wzór świętości dla każdego chrześcijanina i całego Kościoła.

Tę teologiczną wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył już w młodości, a następnie zachowywał i pogłębiał przez całe życie. Wizja ta streszcza się w biblijnym obrazie Chrystusa na krzyżu z Maryją, Jego Matką u boku. Obraz ten, znajdujący się w ewangelii Jana, został ujęty w biskupim, a potem papieskim herbie Karola Wojtyły: złoty krzyż, litera M po prawej stronie u dołu, i zawołanie Totus Tuus, które odpowiada słynnemu zdaniu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, w którym Karol Wojtyła odnalazł podstawową zasadę swego życia: „Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Cały jestem twój i wszystko, co moje, Twoim jest. Odnajduję Cię we wszelkim moim dobru. Daj mi Twe serce o Maryjo”.

Rekolekcje "totus Tuus"

Refleksję na temat papieskiego motta zawarte są również w czterech medytacjach.  Mogą być one przedmiotem rekolekcji:

"Pójdź za Mną!"
"Totus czyli cały"
"Tuus czyli Twój"
"Wstańcie, chodźmy"

„Na Dębnikach w okresie, w którym krystali­zowała się sprawa mojego powołania kapłańskie­go, a także pod wpływem osoby Jana Tyranowskiego, mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki” (Jan Paweł II, Dar i tajemnica, s. 29).