Wydrukuj tę stronę

Siódme przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
Przykazanie siódme: nie kradnij

Pobierz: DOC PDF

 

Pieśń na wystawienie: O zbawcza Hostio.

Chwila ciszy.

P: Panie Jezu stajemy dziś tu przed Tobą by dziękować Ci z całego serca za Twoją obecność pomiędzy nami w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy za to, że kierujesz do nas zaproszenie rozważania siódmego przykazania, dzięki któremu uczymy się jak kierować naszym życiem, by rzeczy materialne nie były bardziej pożądane przez nas od Ciebie. Byśmy umieli należycie nimi zarządzać dla dobra bliźnich i ku Twojej chwale. Prosimy Cię, Panie, pozwól nam coraz lepiej rozumieć Twoją naukę płynąca z owego przykazania, tak abyśmy mieli świadomość, że dobra te otrzymujemy od Ciebie by służyły nie tylko nam, ale też innym, często nawet bardziej potrzebującym i by pokusa gromadzenia dóbr nie odebrała nam wrażliwości na biedę i krzywdę innych.

Śpiew: Dotknij, Panie, moich oczu lub inna.

P: Wsłuchajmy się w naukę Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat siódmego przykazania.

L1: KKK 2401 Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską.

L2: KKK 2409: Wszelkiego rodzaju przywłaszczanie i zatrzymywanie niesłusznie dobra drugiego człowieka, nawet jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego, sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. […]

L3: KKK 2444: "Miłość Kościoła do ubogich... należy do jego stałej tradycji". Czerpie ona natchnienie z Ewangelii błogosławieństw, z ubóstwa Jezusa i Jego uwagi poświęconej ubogim. Miłość do ubogich jest nawet jednym z motywów obowiązku pracy, by było "z czego udzielać potrzebującemu" (Ef 4, 28). Obejmuje ona nie tylko ubóstwo materialne, lecz również liczne formy ubóstwa kulturowego i religijnego.

L4: KKK 2462: Jałmużna dana ubogim jest świadectwem miłości braterskiej; jest także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu.

Chwila ciszy.

Śpiew: Bóg jest Miłością lub Pan mój Pasterzem moim lub inna.

 

Modlitwa dziękczynna

P: Dziękujmy Panu za siódme przykazanie dekalogu, poprzez które ukazuje nam swoja wolę rozporządzania dobrami tego świata wedle zasady sprawiedliwości. Nakaz ten pomaga nam lepiej zrozumieć słowa Boga „czyńcie sobie ziemię poddaną”, w których zawarł On zamysł takiego podporządkowania sobie stworzenia przez człowieka, aby ziemia i wszytko co ona zrodziła służyło każdemu z nas i wedle naszych potrzeb.

Śpiew: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie lub inny

L1: Dziękujemy Ci Ojcze nasz za to, że dbasz o potrzeby doczesne człowieka i obdarzasz go  licznymi dobrami duchowymi i materialnymi potrzebnymi w ziemskim bytowaniu.

L2: Dziękujemy Ci Boże, za siódme przykazanie, w którym pouczasz nas jak mamy zarządzać dobrami materialnymi, aby służyły nie tylko nam, ale też wszelkiemu stworzeniu.

L1: Dziękujemy Ci Panie za to, że stwarzając świat uczyniłeś człowieka zdolnego do pracy oraz rozporządzania i dzielenia z bliźnimi się jej owocami.

L2: Dziękujemy Panie za Nauczycielski Urząd Kościoła, który głosząc naukę społeczną w oparciu o Ewangelię i przykazania uczy nas sprawiedliwości i solidarności z innymi.

P: Stojąc przed Tobą Boże wszechmogący pragniemy dziękować z całego naszego serca za to, że o nas pamiętasz i idziesz nam z pomocą w potrzebach materialnych, aby nam i naszym bliźnim nigdy nie brakło „chleba powszedniego”. Wielbimy Cię Panie Twą dobroć teraz i na wieki wieków. Amen.

Chwila ciszy.

Śpiew: Boże w dobroci... lub Ojcze chwała Tobie...

 

Modlitwa prośby

P: W Psalmie 127 czytamy:

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna -
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.
/Ps. 127 1-2/

Prośmy więc Boga Ojca, aby pomógł nam należycie rozumieć Jego nakaz wynikający z siódmego przykazania i byśmy pamiętali, że własną mocą człowiek nic nie może. Wszystko zaś, co otrzymuję, otrzymuje od Najlepszego Boga Ojca, by służyło dla dobra wszystkich.

Śpiew: Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub Jezu ufam Tobie (3x) inny

L1: Spraw Panie byśmy umieli dziękować Ci za wszystkie dary, jakimi nas obdarzasz i chętnie dzielili się nimi z potrzebującymi zgodnie z zasadą sprawiedliwości.

L2: Spraw Ojcze nasz, by wzorem naszego postępowania wobec braci w dzieleniu się chlebem był zawsze sam Jezus Chrystus nadzieja ubogich i potrzebujących.

L3: Prosimy Cię Panie przepuść nam wszystkie nasze grzechy zachłanności, zawłaszczenia i zaniechania jałmużny i czyń nam nie według Twej sprawiedliwości a według Twego miłosierdzia.

L4: Prosimy Cię Boże, by nasz Papież Franciszek i Święty Kościół Powszechny był czytelnym znakiem sprzeciwu wobec wyzysku i niesprawiedliwości społecznej.

P: Pokornie prosimy Panie, Boże nasz, przyjdź nam z pomocą i wysłuchaj próśb, które Ci przedstawiamy ufni w twoje miłosierdzie, teraz i na wieki wieków. Amen.

Chwila ciszy.

Śpiew: Szukajcie wpierw królestwa Bożego... lub Wy jesteście na ziemi...

P: Módlmy się teraz przez wstawiennictwo Matki Bożej Dobrej Rady, by wspierała nas we wszelkich trudnościach i pomagała właściwie postępować wobec innych. Prośmy niech Najświętsza Matka Jezusa i nasza Matka uczy nas kierować się zasadą miłości i sprawiedliwości wobec tych, którzy stają na naszej drodze.

L1: Litania do MB Dobrej Rady lub inna litania.

Śpiew: Otocz pomocą lub Maryjo, ja Twe dziecię.

P: Dziękując Bogu Ojcu za skierowane do nas słowo i Maryi Matce naszej za to, że zawsze nad nami czuwa prośmy na koniec o pomnożenie wiary, która pozwoli nam lepiej zgłębiać wolę Boga w naszym życiu i kierować się Jego Przykazaniami.

 

Modlitwa o pomnożenie wiary

L2: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary

L3: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnóż nam wiary.

L4: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Adoracja w ciszy