Wydrukuj tę stronę

Szóste przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
8. „Szóste przykazanie”

Pobierz: DOC PDF

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Pieśń: Upadnij na kolana...

Wprowadzenie

P: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27-28).

Przychodzimy dziś do Ciebie, nasz Panie i Zbawicielu, obecny w Najświętszym Sakramencie, aby Ci dziękować za szóste przykazanie dekalogu. W nim napominasz nas, byśmy nie skalali się grzechem nieczystości. Prosimy Cię, Panie, napełnij nas darami Ducha Świętego i obdarz umiejętnością właściwego rozumienia Twego przykazania oraz zdolnością jego realizowania w życiu. Ześlij nam też jako obrońcę swego Archanioła Michała, szczególnego stróża wiary i czystości, niech dopomoże nam w walce z szatanem i jego pokusami, byśmy pozostawali zawsze czystą świątynią Twego Ducha.

Śpiew: Niech twój Święty Duch.

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Każdy ochrzczony jest powołany do czystości. Chrześcijanin "przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27), wzór wszelkiej czystości. Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do życia w czystości zgodnie z różnymi stanami życia. W chwili chrztu chrześcijanin zobowiązał się do czystego przeżywania swojej uczuciowości.” (KKK 2348)

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy. Godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce.” (KKK 2339)

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: Cnota czystości pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania, która zmierza do przeniknięcia rozumem uczuć i popędów ludzkiej zmysłowości. (KKK 2341)

L4:Z Księgi Syracha:Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne, nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności!” (Syr 23,6).

Chwila ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie.

Modlitwa dziękczynna

P: Dziękujmy Duchowi Świętemu za dar szóstego przykazania, przez które poucza nas jak być wolnym od własnych pożądliwości i namiętności, byśmy mogli być wierniejszym obrazem Boga na ziemi.

Śpiew: Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Cię.

L1: Duchu Święty, padając na kolana przed Najświętszym Sakramentem pragniemy dziękować Ci z całego serca, że pomagasz nam należycie rozumieć i realizować życie w czystości, zgodne ze swoim stanem i powołaniem.

L2: Duchu Święty, dziękujemy Ci, że umacniasz nas i udzielasz owoców wstrzemięźliwości i czystości, tak by nasze ciało było dla Ciebie prawdziwie czystą świątynią.

L1: Duchu Święty, pragniemy dziękować Ci za to, że uzdalniasz nas do życia czystości i pozwalasz w nam panować nad naszymi namiętnościami, byśmy osiągali pokój i mogli mieć nadzieje oglądania Boga w niebie.

L2: Duchu Święty, dziękujemy Ci, za wszelkie łaski uzdalniające nas do zwalczania grzechów przeciw czystości, bo dzięki Twojej pomocy w sposób osiągamy wolność wewnętrzną i możemy czuć się szczęśliwi.

P: Duchu Święty, Boże, bez Twojej pomocy nic nie możemy. Nie podtrawimy dostatecznie wyrazić swej wdzięczności, aby była ona na miarę Twych łask uzdalniających nas do zachowywania przykazania życia w czystości. Przyjmij jednak, Panie, nasze uwielbienie nawet, jeśli nie jest doskonałe, bo składamy je Tobie z serca teraz i na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Jak Ci dziękować.

L1: Z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan: „Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem” (Kol 3, 5).

L2: Z Pierwszego listu św. Jana Apostoła: „Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata” (1 J 2,16).

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie do różnych stanów swego życia; jedni, przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty celibat, w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem Bogu; inni natomiast prowadząc życie w taki sposób, jaki prawo moralne określa dla wszystkich, zależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy nie". Osoby związane małżeństwem są wezwane do życia w czystości małżeńskiej; pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości.” (KKK 2349)

L4:Z pism św. Ambrożego:„Istnieją trzy formy cnoty czystości. Jedna dotyczy stanu małżeńskiego. Druga wdowieństwa. Trzecia zaś dziewictwa. Nie pochwalamy jednej z nich z wyłączeniem pozostałych. Dyscyplina Kościoła pod tym względem jest bogata” (Św. Ambroży, De viduis, 23: PL 153, 225 A).

Chwila ciszy.

Śpiew: Wzywam Cię.

Modlitwa prośby

P: Czystość jest cnotą moralną, [...] darem Bożym, łaską, owocem działania Ducha. Duch Święty uzdalnia odnowionego wodą chrztu do naśladowania czystości Chrystusa. /KKK 2345/ Prośmy więc Ducha Świętego o łaskę wytrwania w czystości i siłę do walki z namiętnościami.

Śpiew:Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.

L3: Duchu Święty, Ty jeden uzdalniasz nas do naśladowania Naszego Pana Jezusa w Jego czystości, spraw byśmy umieli oprzeć się pokusom do grzechów przeciwko czystości.

L4: Duchu Święty, napełnij nasze serca męstwem, abyśmy za przykładem Dziewicy Maryi i wszystkich świętych Dziewic umieli być apostołami życia w czystości.

L3: Duchu Święty, udziel łaski uwolnienia od grzechów rozwiązłości i innych grzechów przeciw czystości wszystkim dzieciom bożym zagubionym i poszukującym drogi do Ciebie.

L4: Duchu Święty, spraw by każdy człowiek zniewolony przez grzechy nieczystości umiał przyznać się do swych słabości przed Twoim Obliczem i uzyskać przez to Twoje przebaczenie i pomoc w walce ze zniewoleniami.

P: Błagamy Cię, Duchu Święty, byś wysłuchał modlitw Twego ludu tu zgromadzonego i uczynił jego serce czystą świątynia dla Ciebie, teraz i na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Duchu Święty, Boże przyjdź...

L1: Któż postawi straż na moich ustach
i położy na wargach pieczęć przemyślną,
abym nie upadł przez nie,
aby nie zgubił mnie mój język?

Panie, Ojcze i Władco życia mojego,
nie zdawaj mię na ich zachciankę,
i nie dozwól, bym przez nie upadł.
Któż zastosuje rózgi na moje myśli,
a do serca mego - karność mądrości,
by nie oszczędzić mnie w moich błędach,
nie przepuść moich grzechów,
aby się nie mnożyły moje winy
i aby moje grzechy się nie wzmagały;
abym nie upadł wobec przeciwników
i nie sprawił uciechy mojemu wrogowi?

Panie, Ojcze i Boże mego życia,
nie dawaj mi wyniosłego oka,
a żądzę odwróć ode mnie!
Niech nie panują nade mną
żądze zmysłowe i grzechy cielesne,
nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności!

/Syr 22,27 ; 23, 1-6/

Śpiew: Duchu żyjącego Boga.

Modlitwa o pomnożenie wiary

L2: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary

L3: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnóż nam wiary.

L4: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Alleluja, oczekiwałem Pana.

Adoracja w ciszy.