Wydrukuj tę stronę

Trzecie przykazanie

 

Adoracja: Wiara wyrażona życiem
5. „Trzecie przykazanie”

Pobierz: DOC PDF

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Śpiew na rozpoczęcie: O zbawcza Hostio...

P.: Panie Jezu, Nasz Panie klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie, by dziękować Ci za dar trzeciego przykazania. W nim pouczasz nas, iż każdy człowiek nie tylko chlebem żyje... Zachęcasz nas do odpoczynku po pracy i skierowania naszych myśli i czynów ku Tobie. Dajesz nam przez to czas na odzyskanie sił fizycznych oraz umocnienie duchowe, które zyskujemy czerpiąc ze źródła życia jakim Ty jesteś. Prosimy Cię Panie byśmy dziś mogli lepiej zrozumieć prawdę jaką nam objawiasz w swoim nakazie świętowania Dnia Pańskiego i odtąd umieli lepiej go przeżywać ku Twojej Chwale i naszemu pożytkowi.

Chwila ciszy.
Śpiew: Panie przyjdź...

L1: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Bóg powierzył Izraelowi szabat, by go przestrzegał na znak nierozerwalnego przymierza. Szabat należy do Pana, jest poświęcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela.” (KKK 2171)

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Jezus zmartwychwstał "pierwszego dnia tygodnia", a więc następnego dnia po szabacie. Dzień ten oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim, niedzielą.” (KKK 2174)

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Praktyka zgromadzenia chrześcijańskiego wywodzi się od czasów apostolskich. List do Hebrajczyków przypomina: Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem (Hbr 10, 25).” (KKK 2178)

L4: Z przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI: „Wspólnoty chrześcijańskie bez celebracji eucharystycznej, w czasie której czerpią pokarm z podwójnego stołu Słowa i Ciała Chrystusa, straciłyby swą autentyczną naturę: tylko jako „eucharystyczne” mogą one przekazywać ludziom Chrystusa, a nie jedynie idee czy wartości, choćby te były szlachetne i ważne.”(Angelus 2 X 2005)

Chwila ciszy
Śpiew: Szukajcie...

Modlitwa prośby

P: Prośmy Pana byśmy umieli należycie przeżywać Dzień Pański, wypełniając dane nam przykazanie świętowania Niedzieli chętnie i z radością serca.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa lub Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię albo inny

L1: Prosimy Dobry Boże, byś nauczył nas właściwie rozumieć Twój zamysł Dnia Świętego i pomógł nam realizować trzecie przykazanie Dekalogu

L2: Prosimy Cię Boże byś nas uzdalniał do coraz pełniejszego i bardziej świadomego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze, tak abyśmy nie byli tylko obserwatorami a biesiadnikami przy stole Twego Syna.

L1: Prosimy Cię Panie byśmy należycie przeżywając niedzielę wychwali Twoją dobroć, lepiej poznawali Twój zamysł wobec nas i pogłębiali naszą religijność

L2: Prosimy Cię Ojcze nasz strzeż nas przed grzesznym zaniedbywaniem uświęcania Dnia Pańskiego.

P: Wysłuchaj próśb swojego ludu Dobry Boże, abyśmy przez należyte uświęcenie Dnia Twojego mogli przygotować się do wielbienia Ciebie w Niebie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: Oto jest dzień, który dał nam Pan...

L1: Z Ewangelii św. Marka: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.” (Mk 2,27-28)

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane [...] Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.” (KKK 2181)

L3: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Jak Bóg odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął (Rdz 2, 2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu.” (KKK 2184)

L4: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu...” (KKK 2185)

Chwila ciszy
Śpiew: O Panie tys moim Pasterzem...

Modlitwa uwielbienia

P: Módlmy się do naszego Ojca uwielbiając Go za dar trzeciego przykazania oraz uświęcenie czasu Dnia Pańskiego.

Śpiew: Wielbić Pana chcę lub Wielki jest Pan lub inny

L3:Uwielbiamy Cię Boże za to, że w dziele stworzenia świata dałeś nam wzór gospodarowania i uświęcania czasu, kiedy po skończeniu pracy odpocząłeś.

L4: Uwielbiamy Cię Panie za to, że dałeś nam dzień odpoczynku po pracy. Dzięki temu możemy odzyskać siły i przygotować się by lepiej służyć bliźnim a w nich Tobie.

L3: Uwielbiamy Cie Panie za radość Dnia Twojego, w którym Objawiasz nam chwałę Zmartwychwstania, ale i strzeżesz nas od przepracowania i nadajesz naszej pracy właściwy wymiar

L4: Uwielbiamy Cię Panie za to ze dałeś nam trzecie przykazanie, abyśmy mogli do niego sięgać i dzięki temu pamiętać że tak praca jak i dzień spoczynku mają swoją wartość i mają nas prowadzić do Ciebie

P: Panie nasz bądź uwielbiony w dziele swojego stworzenia przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie....

L1: „Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i zawezwał ziemię
od wschodu do zachodu słońca.
Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.
Bóg nasz przybył i nie milczy:
przed Nim ogień trawiący,
wokół Niego szaleje nawałnica.
Wzywa On z góry niebo
i ziemię, by lud swój sądzić.
"Zgromadźcie Mi moich umiłowanych,
którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę".
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość,
albowiem sam Bóg jest sędzią.

"Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać
i świadczyć przeciw tobie, Izraelu:
Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim.
Nie oskarżam cię o twe ofiary,
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie chcę przyjmować cielca z twego domu
ni kozłów ze stad twoich,
bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach,
tysiąc zwierząt na moich górach.
Znam całe ptactwo powietrzne,
i do Mnie należy to, co się porusza na polu.
Gdybym był głodny, nie musiałbym tobie mówić,
bo mój jest świat i to, co go napełnia.
Czy będę jadł mięso cielców
albo pił krew kozłów?
Złóż Bogu ofiarę dziękczynną
i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu,
wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia:
Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz".

A do grzesznika Bóg mówi:
"Czemu wyliczasz moje przykazania
i masz na ustach moje przymierze
ty, co nienawidzisz karności
i moje słowa rzuciłeś za siebie?
Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz
i trzymasz z cudzołożnikami.
W złym celu otwierasz usta,
a język twój knuje podstępy.
Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu,
znieważasz syna swojej matki.
Ty to czynisz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie?
Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.
Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu,
bym nie porwał, a nie byłoby komu zbawić.
Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje,
a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie”. /Ps. 50,1-23/

Śpiew: Dziękczynne pieśni...

Modlitwa o pomnożenie wiary

L2: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary

L3: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Panie, przymnóż nam wiary.

L4: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Panie spraw...

Adoracja w ciszy i obrzędy końcowe.