Wydrukuj tę stronę

Wierzę w ciała zmartwychwstanie

 

Adoracja: Wiara wyznana ustami
12. „Wierzę w ciała zmartwychwstanie”

Pobierz: DOC PDF

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Jezusa ukrytego.

Chwila ciszy.

P.: Uwielbiamy Cię Jezu, który jesteś z nami, ukryty pod postacią Chleba. „Witaj Miłości utajona, życie naszych dusz! Witaj Jezu, pod nikłymi postaciami chleba! Witaj najsłodsze Miłosierdzie, które się rozlewasz na wszystkie dusze! Witaj Dobroci nieskończona, która rozsiewasz wokoło strumienie łask! Witaj jedyna nadziejo dla dusz grzesznych ! / por  Dz. św. Faustyny 1733/.

Śpiew:   Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę…

L1: Panie nasz i Zbawicielu, uwielbiamy Cię we wszystkich Twoich darach. Uwielbiamy Cię w łasce objawienia nam prawdy o Tobie, o nas, o świecie. Dziś w czasie naszego czwartkowego czuwania, pragniemy rozważyć prawdę o   zmartwychwstaniu ciał. W Credo wyznajemy: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie”. Prosimy Cię, Panie, abyś pomógł nam głębiej tę prawdę zrozumieć. Pomóż nam wsłuchać się w Twoje słowo i w naukę Twojego Kościoła.

Chwila ciszy.

Znaczenie wiary w zmartwychwstanie

L1: Z KKK: Credo chrześcijańskie - wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie - osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego (KKK 988).

L2: Z Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Bracia ! Przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem. Przyjęliście  ją i w niej trwacie. Przez nią też jesteście zbawieni, jeżeli zachowujecie ją w takiej postaci, w jakiej ją głosiłem. Chyba, że uwierzyliście na próżno. Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. (…) Jeżeli się więc naucza, że Chrystus zmartwychwstał, jakże mogą mówić niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania ? (…) Jeżeli  Chrystus nie zmartwychwstał to próżne jest nasze głoszenie i próżna jest nasza wiara. (…) I wtedy jesteśmy fałszywymi świadkami. (…) Chrystus jednak zmartwychwstał  i to jako pierwszy. 

Chwila ciszy.

Śpiew – Duchu Święty przyjdź… lub inna pieśń

L1: Wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem Zmartwychwstałym i że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym  . Nasze zmartwychwstanie, podobnie jak zmartwychwstanie Chrystusa, będzie dziełem Trójcy Świętej. «Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Duch». (Rz 8, 11) (KKK 989)

Chwila ciszy.

Śpiew – Niech nas ogarnie łaska Panie Twa…

L2: Pojęcie "ciało" oznacza człowieka w jego kondycji poddanej słabości i śmiertelności   "Zmartwychwstanie ciała" oznacza, że po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, ale że na nowo otrzymają życie także nasze "śmiertelne ciała" (Rz 8,11) (KKK 990); Nadzieja na cielesne zmartwychwstanie zmarłych pojawia się jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwórcę całego człowieka, z duszą i ciałem (KKK 992); Faryzeusze i wielu współczesnych Pana  mieli nadzieję na zmartwychwstanie. Jezus stale o nim nauczał. Saduceuszom, którzy nie przyjmowali zmartwychwstania, odpowiada: W Ewangelii św. Marka w rozdz. 12. czytamy "Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?" Wiara w zmartwychwstanie opiera się na wierze w Boga, który nie jest "Bogiem umarłych, lecz żywych" (KKK 993).

Chwila ciszy.

Śpiew – Niech nas ogarnie…

L1: Jezus łączy wiarę w zmartwychwstanie ze swoją Osobą: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" (J 11, 25). To Jezus jest Tym, który w ostatnim dniu wskrzesi tych, którzy będą wierzyć w Niego i którzy będą spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew . Już teraz daje tego znak i zadatek, przywracając do życia niektórych zmarłych , Zapowiadając w ten sposób własne zmartwychwstanie, które jednak nastąpi w innym porządku. Jezus mówi o tym wyjątkowym wydarzeniu jako o "znaku proroka Jonasza" (Mt 12, 39) i znaku Świątyni; zapowiada swoje zmartwychwstanie trzeciego dnia po wydaniu Go na śmierć” (KKK 994).

Chwila ciszy.

Śpiew. – Tobie chór Aniołów…

L2: Być świadkiem Chrystusa - to znaczy być "świadkiem Jego zmartwychwstania" (Dz l, 22)  , "z Nim jeść i pić po Jego zmartwychwstaniu" (Dz 10, 41). Chrześcijańska nadzieja na zmartwychwstanie jest cała naznaczona do świadczeniem spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym. My zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i przez Niego” (KKK 995); Od początku chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie spotykała się z niezrozumieniem i oporami . "W żadnym punkcie wiara chrześcijańska nie spotyka więcej sprzeciwu niż w stosunku do zmartwychwstania ciał, powszechnie jest przyjmowane przekonanie, że po śmierci życie osoby ludzkiej trwa w sposób duchowy. Ale jak wierzyć, że to ciało, którego śmiertelność jest tak oczywista, mogłoby zmartwychwstać do życia wiecznego?” (KKK 996).

Chwila ciszy.

Śpiew – To mój Pan, wiele mi uczynił.

Co wyraża prawda „wierzę w zmartwychwstanie”

P: Dziękujemy Ci, Panie, za umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie. Wierzymy we wszystko, co nam objawiłeś i co przekazuje nam Kościół. Stale jest stawiamy nowe pytania i szukamy na nie odpowiedzi. Pomóż nam zrozumieć odpowiedzi, które podaje Katechizm Kościoła Katolickiego.

L3: „Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej "rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu", podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą Zmartwychwstania Jezusa” (KKK 997).

Chwila ciszy.

L4: „Kto zmartwychwstanie? Wszyscy ludzie, którzy umarli: "Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie potępienia" (J 5, 29)” (KKK 998). „W jaki sposób? Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele: "Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem" nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. Tak samo w Nim "wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz" , ale to ciało będzie przekształcone w "chwalebne ciało" w "ciało duchowe" (KKK 999).

Chwila ciszy.. ..

L3: „To "w jaki sposób" przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie; jest dostępne tylko w wierze. Udział w Eucharystii daje nam już zadatek przemienienia naszego ciała przez Chrystusa: «Podobnie jak ziemski chleb dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak również my, przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ mamy nadzieję zmartwychwstania»” (KKK 1000).

Chwila ciszy.

L4: Kiedy? W sposób definitywny "w dniu ostatecznym"; "na końcu świata" . Istotnie, zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa: Św. Paweł w liście do Tesaloniczan pisze: «Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi» (KKK 1001); „Jeśli jest prawdą, że Chrystus wskrzesi nas "w dniu ostatecznym", to jest także prawdą, że w pewien sposób już jesteśmy wskrzeszeni z Chrystusem. Istotnie, dzięki Duchowi Świętemu życie chrześcijańskie jest uczestniczeniem w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa już na ziemi: «Razem z Nim pogrzebani w chrzcie... razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił... Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga» (KKK 1002).

Chwila ciszy.

Modlitwa wstawiennicza

P: Wdzięczni naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, za dar trwania przed Nim na modlitwie, za umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie, prośmy Go za cały Kościół i świat, za ludzi będących w potrzebie i we wszystkich intencjach, które nosimy w sercu. Prośmy Go o dar Ducha Świętego. Niech zstąpi o odnowi oblicze ziemi, niech ją nieustannie odnawia mocą sakramentów świętych.

L1: Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu chrztu świętego. Niech wszyscy ochrzczeni, rozważając słowo Boże, na nowo odkryją prawdę, że są dziećmi Ojca niebieskiego w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i niech nigdy nie zatracą godności dziecka Bożego.

L2: Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu bierzmowania. Niech wszyscy bierzmowani, w świetle słowa Bożego, na nowo odkryją prawdę, że otrzymali dar zjednoczenia z Chrystusem w Jego pójściu do świata i niech odważnie niosą światu Ewangelię.

L1: Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu pokuty. Niech wszyscy wierzący w Chrystusa znajdują w nim moc do zwyciężania zła i radykalnego wyboru Boga, który jest naszym Stwórcą i Ojcem. Broń nas przed zagubieniem poczucia grzechu i zaniedbaniem wysiłku nawrócenia.

L2: Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu namaszczenie chorych. Pomóż wszystkim, dotkniętym chorobą, a także ich opiekunom, odkryć duchową moc, którą posiadają przez sakramentalne zjednoczenie z cierpieniem Zbawiciela i naucz ich służyć tą mocą innym ludziom.

L1: Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu święceń. Niech wszyscy diakoni, prezbiterzy i biskupi, z nowym zapałem głoszą światu słowo Boże, z wielką wiarą sprawują sakramenty i z pasterską miłością prowadzą powierzonych im wiernych drogami świętości.

L2: Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu małżeństwa. Niech wszyscy małżonkowie każdego dnia czerpią siły z niewyczerpanego źródła prawdziwej miłości, która łączy Chrystusa Oblubieńca z Jego Kościołem i niech tworzą szczęśliwe rodziny.

L1: Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu Eucharystii. Odsłoń przez nami wielkość misterium zbawienia, które Chrystus sprawuje pod osłoną znaków. Pomóż nam jednoczyć się z Nim w poznawaniu prawdy i głoszeniu jej światu, w składaniu życia w ofierze dla Ojca i dla braci, a także w sakramentalnym zjednoczeniu z Nim w Komunii świętej, która sprawia, że jesteśmy jedno.

Śpiew: Duchu Święty, przyjdź lub inny.

P: W ciszy prośmy o dar nowych powołań do kapłaństwa, o błogosławieństwo dla nas i naszych najbliższych, o pomoc dla wszystkich potrzebujących.

Chwila ciszy.

P: Jednocząc się z Ojcem Świętym, który w najbliższą niedzielę zawierzy świat Niepokalanemu Sercu Maryi, odmówmy dziesiątek różańca, tajemnicę Kany Galilejskiej, w której Ona wstawia się za ludźmi.

L1: Prowadzi dziesiątek różańca.

Śpiew: Święte Imię Jezus…

Adoracja w ciszy.