Wydrukuj tę stronę

Wierzę w Jezusa Chrystusa

 

Adoracja: Wiara wyznana ustami
3. "Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego"

Pobierz: DOC PDF

Śpiew:
O zbawcza Hostio.

Wprowadzenie

P: „Nikt… nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ‘Panem jest Jezus’" (1 Kor 12, 3), dlatego przez Maryję zwróćmy się do Pana z prośbą o szczególne prowadzenie Ducha Świętego w tych wspólnych chwilach adoracji.

Śpiew:
Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty,
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

Chwila ciszy.

Modlitwa uwielbienia

P:Panie Jezu, „Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4,12), dlatego pragniemy uwielbiać Cię Panie przez Najświętsze Imię, gdyż jak głosił św. Bernard ze Sieny, Imię Jezus to potężne umocnienie wiary. Dzięki Twojemu Imieniu Panie stajemy się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności pragniemy wraz ze Św. Bernardem wołać: Uwielbiamy Cię Jezu!

L1: Panie, to Ty jesteś bramą życia i fundamentem wiecznego zbawienia - Uwielbiamy Cię Jezu!

L2: Panie, przez Ciebie przebaczenie grzechów i w Tobie wyzwolenie od naszych słabości - Uwielbiamy Cię Jezu!

L3: Ty Panie udzielasz światła wiary, by ukazać błądzącym niezawodną drogę życia - Uwielbiamy Cię Jezu!

L1: Panie, Tyś chlubą dla wierzących, umocnieniem dla przeciążonych pracą i podporą dla słabnących - Uwielbiamy Cię Jezu!

L2: Panie, to Ty rozpalasz szlachetne pragnienia i zapewniasz skuteczność naszym modlitwom - Uwielbiamy Cię Jezu!

L3: Dzięki Tobie Panie cieszą się chwałą w niebie wszyscy zbawieni - Uwielbiamy Cię Jezu!

L1: W mocy Twojego Świętego Imienia - Uwielbiamy Cię Jezu!

Śpiew:
Święte imię Jezus
Święte imię Jezus
Jest na ustach mych i w sercu mym
w mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym Zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia, w Nim zbawienie jest.

Chwila ciszy.

Prośba o przebaczenie

P: Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,namaszczony przez Boga Duchem Świętym i mocą (Dz 10,38),pragniemy prosić Cię o przebaczenie, aby doznać Twojego miłosierdzia. Przychodzimy, bo wiemy, że Ty możesz i chcesz przebaczyć, albowiem Ty jesteś naszym Odkupicielem, Ty jesteś naszą nadzieją.

L1: Panie, Zbawicielu nasz, ożyw w nas pragnienie i nadzieję Twego przebaczenia

W: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste!

L2: Panie, umocnij postanowienie naszego nawrócenia i naszej wierności, abyśmy z większą pewnością ufali Twemu miłosierdziu

W: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste!

L3: Zbawicielu, Mistrzu nasz, daj nam siłę przebaczenia drugim, byśmy i my otrzymali przebaczenie od Ciebie

W: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste!

L1: Zbawicielu nasz i Pasterzu, wlej w nasze serca zdolność miłowania, tak jak Ty chcesz, byśmy według Twego przykładu i z pomocą Twojej łaski miłowali Ciebie, a w Tobie wszystkich braci.

W: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste!

Śpiew:
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać.
Ale miłość moja, miłość moja
nigdy nie odstąpi od Ciebie - mówi Pan, mówi Pan.

Chwila ciszy.

Modlitwa błagalna

P: Panie, Ty powiedziałeś: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” (J 15,16)Ufni w moc Twojego Świętego Imienia pragniemy prosić Cię Panie o Twą szczególną opiekę i pomoc na drodze naszego powołania słowami litanii do Najświętszego Imienia Jezus:

L1:
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, Królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry Pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych,

L2:
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez narodzenie Twoje,
Przez dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,

L3:
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.

Jezu, usłysz nas! Jezu, wysłuchaj nas!

Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Twej opieki tym, których utwierdzasz w Twej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

Śpiew:
Jezus, Najwyższe Imię
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju
Emanuel, Bóg z nami
Odkupiciel, Słowo Żywota
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy
Jedyny Ojca Syn, Umiłowany
Zgładził grzech, Baranek na wieki
Królów Król, panów Pan!

Chwila ciszy.

Modlitwa dziękczynna

P: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.”(Flp 2, 6-8)Panie Jezu Chryste, Jednorodzony Synu Boży, opierając się na słowach modlitwy Św. Ignacego z Loyoli a później własnymi słowami, pragniemy z całego serca dziękować Ci za Twą pokorę i niezmierzoną miłość ku nam, wołając: Dziękujemy Ci Synu Boga Żywego!

L1: Za Twą Duszę, która nas uświęca - Dziękujemy Ci Synu Boga Żywego!

L2: Za Ciało Twe, które nas zbawia - Dziękujemy Ci Synu Boga Żywego!

L3: Za Twoją Krew, która nas poi - Dziękujemy Ci Synu Boga Żywego!

L1: Za Wodę z Twego boku, która nas obmywa - Dziękujemy Ci Synu Boga Żywego!

L2: Za Twą Mękę, która nas pokrzepia - Dziękujemy Ci Synu Boga Żywego!

L3: Za Rany Twe, w których nas ukrywasz - Dziękujemy Ci Synu Boga Żywego!

L1: Za Twą obronę przed złym duchem - Dziękujemy Ci Synu Boga Żywego!

Śpiew:
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.

Chwila ciszy.

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

P: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.” (Flp 2, 9-11)
Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego „od początku historii chrześcijańskiej stwierdzenie panowania Jezusa nad światem i nad historią oznacza także uznanie, że człowiek nie może w sposób absolutny poddać swojej wolności osobistej żadnej władzy ziemskiej, ale wyłącznie Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi (…)”.
Panie Jezu Miłosierny, ufni w Twoją przebaczającą Miłość, pragniemy oddać Ci hołd, powtarzając w sercu słowa modlitwy zawierzenia:

L1: Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

L2: Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

L3: Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– całą moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.

L1: Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie!

Amen.

Śpiew:
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz
gdy rozmyślam nad miłością Twą,
kiedy to, co wokół mnie niknie w cień światłości Twej.
Gdy dotykam sobą serca Twego,
gdy mą wolę składam u Twych stóp,
kiedy to, co wokół mnie niknie w cień światłości Twej.
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
bo mego życia sens to wielbić Cię.

Chwila ciszy.

Modlitwa na Rok Wiary

P: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar Twojej obecności. Zanim będziemy adorować Cię w ciszy, pragniemy wspólnie wołać: Panie, przymnóż nam wiary.

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

- Panie, przymnóż nam wiary.

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację i pełnym zaangażowaniu w przeżywanie sakramentów, szczególnie Eucharystii.

 - Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i w innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

 - Panie, przymnóż nam wiary.

P: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Jednorodzonego, prosimy Cię, przyjmij te chwile adoracji jako wyraz naszej miłości ku Tobie i Swoją łaską uzdalniaj nas do wiernego służenia Tobie. Amen.

Śpiew:
Kocham Ciebie Jezu,
Wznoszę ręce dając cześć,
Całym światem jesteś mi,
Uwielbiam Twoje Imię Panie.

Adoracja w ciszy