Wydrukuj tę stronę

Droga światła - I został wysłuchany


Droga światła
„I ZOSTAŁ WYSŁUCHANY”

Wsłuchuję się dziś, Panie Jezu, w kolejną niedzielę roku liturgicznego, w słowa autora listu do Hebrajczyków: „Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości” (Hbr 5,7). Dopiero teraz, w dzień zmartwychwstania, mogę zrozumieć, w jaki sposób Ojciec wysłuchał Twojej modlitwy, o Panie. W świetle tej niezwykłej tajemnicy mogę również inaczej spojrzeć na prośby, które ja sam codziennie zanoszę do Ojca w niebie.

Maryjo, Matko Chrystusa i nasza Matko, bądź ze mną w czasie moich spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Wszyscy Aniołowie i Święci, módlcie się za mną.

Spotkanie I – Przy pustym grobie

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha! (melodia)

Stając przy Twoim pustym grobie, nieśmiertelny Zwycięzco śmierci, wracam myślą do dni Twojej męki. Wydawało się wtedy, że wszystko jest stracone. Modliłeś się tak gorąco do Ojca, aby Cię ominął ten gorzki kielich cierpienia, ale tak się nie stało. Chciałeś wypełnić do końca wolę Ojca, a Jego nieskończona mądrość i miłość wskazała Ci taką drogę ratowania człowieka. Była to droga zjednoczenia z człowiekiem we wszystkich jego sprawach i wzięcie na siebie wszystkich jego problemów. Wśród trudnych doświadczeń ludzi jest też poczucie braku wysłuchania modlitwy. Każdy z nas zna to doświadczenie. Ja również widzę, że mimo modlitw, zanoszonych z głęboką wiarą, często dzieje się inaczej niż tego oczekiwałem. Pomóż mi, o Jezu, dostrzec w Twoim zmartwychwstaniu odpowiedź Ojca na Twoje, a także na moje prośby.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” lub inny śpiew (melodia).

Spotkanie II – Z niewiastami wracającymi od grobu

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha!

Gdy niewiasty wracały od grobu i spotkały Ciebie, wtedy nie myślały o swoich codziennych problemach zdrowotnych, materialnych i innych. Wszystkie sprawy osobiste zeszły na dalszy plan. Istniało tylko jedno wydarzenie i tylko ono miało znaczenie. Przed trzema dniami widziały Cię ukrzyżowanego, a teraz widzą, że żyjesz. Wydawało się, że siły zła zwyciężyły, a okazało się, że jest odwrotnie. Zwyciężyła miłość i życie. Również dla mnie, o Panie, każde spotkanie z Tobą, to nowy początek na drodze miłości. Każda niedziela to spotkanie z Tobą, które jest większym wydarzeniem niż codzienne problemy. Gdy jestem przy Tobie, rośnie moje zaufanie do nieskończonej miłości i mądrości Ojca niebieskiego. Ty prowadzisz mnie przed Jego oblicze i pozwalasz radować się prawdą, że jestem Jego dzieckiem.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” lub inny śpiew.

Spotkanie III – Z Marią Magdaleną

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha!

Ewangelie mówią, że Ty, o Panie, zapłakałeś nad grobem Łazarza, a także nad swoim miastem, Jerozolimą. Powodem płaczu była śmierć przyjaciela oraz zatwardziałość ludzkich serc. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że był jeszcze jeden powód Twego płaczu. Łzy pojawiły się w Twoich oczach wtedy, gdy miałeś rozpocząć mękę i wielkim wołaniem prosiłeś Ojca, aby wybawił Cię od śmierci i zostałeś wysłuchany. Teraz, przy Twoim grobie, spotykasz Marię Magdalenę zalaną łzami. Ona płacze i reprezentuje wszystkich, którzy z różnych powodów mają łzy w oczach. Przyjdź do każdego z nas, o Panie zmartwychwstały. Pomóż nam uwierzyć, że Ojciec widzi nasze łzy i wysłuchuje naszych próśb. Objaw nam tajemnicę Twojego świętego dnia, niedzieli, która jest znakiem dnia wieczności i już teraz pozwala nam kosztować jej darów: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” Ap 21,4).

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” lub inny śpiew.

Spotkanie IV – Z uczniami idącymi do Emaus

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha!

Kiedy stałeś, o Panie, nad grobem Łazarza, modliłeś się do Ojca słowami: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał” (J 11,41-42). Nigdy nie miałeś wątpliwości, o Panie, że Ojciec Cię wysłuchuje, ale wiedziałeś, że zwątpienie wkrada się w nasze ludzkie serca. Podzieliłeś się z nami swoim pełnym zaufaniem do Ojca, abyśmy mocniej uwierzyli, że On Cię posłał i bardziej zaufali Temu, który nas miłuje . Uczniów idących do Emaus napominałeś surowymi słowami: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!” (Łk 24,25). Broń nas przed takim niedowierzaniem. Nie dozwól, aby kiedykolwiek zachwiało się nasze pełne zaufanie do naszego Ojca w niebie.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” lub inny śpiew.

Spotkanie V – Z Apostołami przy stole

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha!

Spotkanie przy stole, które przeżyłeś z Apostołami po swoim zmartwychwstaniu (por. Łk 24,36-48), przypomina nam, o Panie, wydarzenia Wielkiego Czwartku. Wtedy zgromadziłeś swoich uczniów w Wieczerniku, aby spożyć z nimi Ostatnią Wieczerzę i wobec nich skierowałeś do Ojca swoją arcykapłańską modlitwę. Prosiłeś, aby Ojciec dał im poznać siebie, aby uświęcił ich w prawdzie i doprowadził do jedności. Twoja modlitwa wybiegała daleko w przyszłość i obejmowała wszystkie pokolenia Twoich uczniów. Wydaje się, że ta prośba nie została wysłuchana, gdyż chrześcijanie są podzieleni. Podobnie wydawało się, że Twoje prośba o zachowanie od śmierci nie została wysłuchana, gdyż umarłeś na krzyżu. Jednak Ojciec spełnił wszystkie Twoje prośby. Po śmierci obdarzył Cię nowym życiem, a po każdym podziale, jaki zaistniał w Kościele, wzywasz ludzi, by na nową dążyli do jedności. Dziś, w dzień Twego zmartwychwstania i dzień Zesłania Ducha Świętego, uzdalniasz każdego z nas do tego, aby był człowiekiem komunii, a nie podziału.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” lub inny śpiew.

Spotkanie VI – Z Apostołami nad jeziorem

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha!

Autor listu do Hebrajczyków pisze, że zostałeś wysłuchany „dzięki swej uległości” (5,7). Byłeś Ojcu posłuszny do końca, a Twoje posłuszeństwo było wyrazem bezgranicznej miłości. Teraz Ty pytasz św. Piotra o miłość, a gdy on trzykrotnie ją wyznaje, powierzasz jego pieczy swoje owce. W tej pasterskiej trosce Piotr i jego następcy doświadczą wielu trudności, ale obiecałeś jemu i wszystkim uczniom, że nie zostawisz ich sierotami oraz że ich modlitwy będą wysłuchane. Mówiłeś: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 15,7-8). Pomóż mi, zmartwychwstały Panie, trwać w Twojej miłości i przyjmować sercem Twoje słowo, a wtedy będę pragnął tylko tego, czego Ty pragniesz i będę prosił tylko o to, co jest zgodne z wolą Ojca.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” lub inny śpiew.

Spotkanie VII – Z Apostołami podczas rozesłania

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha!

Zanim posłałeś apostołów na cały świat, wyjaśniałeś im, że idą jak owce między wilki. Czekają ich nie tylko radości i sukcesy, lecz także więzienia, upokorzenia i odrzucenie. Zachęcałeś ich, aby z wielką ufnością wołali do Ojca, który zna wszystkie ich potrzeby. Mówiłeś: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,25-27.31-33). Teraz, po Twoim zmartwychwstaniu, Twoje słowa przemawiają z jeszcze większą mocą. Pragnę o nich pamiętać w codziennym życiu i w pełnieniu swoich zadań apostolskich.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” lub inny śpiew.

Spotkanie VIII – Z Apostołami w Wieczerniku

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha!

Przed swoim odejściem do nieba poleciłeś apostołom pozostać w Wieczerniku i oczekiwać obietnicy Ojca. Ich oczekiwanie stało się wielką dziewięciodniową modlitwą. Wraz z Maryją, Twoją Matką, wołali, aby zstąpił na nich Twój Duch, gdyż bez Niego nie mogą iść do świata i nie potrafią wypełnić powierzonej im misji. Tę modlitwę apostołów podejmuje Kościół. Stale woła: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Szczególnie gorąco woła o to w dorocznej modlitwie Wieczernika, na którą gromadzi się po uroczystości Twego Wniebowstąpienia. Modli się również przed każdą niedzielą, gdyż jest ona pamiątką Pięćdziesiątnicy. Wierzymy, Panie, że dziś jest dzień wysłuchania tej modlitwy. Dziś jest święty dzień Zstąpienia Ducha Świętego. Pragniemy Go przyjąć otwartym sercem i poddać się ochotnie Jego kierownictwu.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” lub inny śpiew.