Wydrukuj tę stronę

Droga światła - Prośba o dar męstwa

 

DROGA ŚWIATŁA
PROŚBA O DAR MĘSTWA

Wielbimy Cię, Panie zmartwychwstały. Wraz z chórami aniołów i świętych śpiewamy nową pieśń ku Twojej chwale: „Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami” (Ap 5,9-10). Swoim wybranym objawiłeś już tu na ziemi swoje imię. Oni poszli za Tobą, pokonując wszelkie przeszkody i trudności. Dziękujemy Ci za przykład ich życia i przez ich wstawiennictwo prosimy, abyś napełnił nas darem męstwa.

Maryjo, Matko Chrystusa i nasza Matko, módl się za nami. Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Spotkanie I – Przy pustym grobie

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha! (melodia)

Panie, wiele razy ukazywałeś się po swoim Zmartwychwstaniu apostołom. Nie przekazywałeś im nowego orędzia, lecz umacniałeś ich wciąż słabą wiarę i przekazywałeś moc Twego Zmartwychwstania. W szczególny sposób dzień Zesłania Ducha Świętego stał się dla nich dniem uzbrojenia w moc z wysoka. Otrzymali moc, która jak zbroja chroniła ich przed słabością i pozwalała wytrwale wypełniać powierzone im zadania. Stojąc przed pustym grobem, do którego przybiegli apostołowie Piotr i Jan, prosimy przez ich wstawiennictwo o dar męstwa, który umacnia naszą wolę:
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju,
Święci Janie i Jakubie,
Święty Tomaszu,
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” (melodia) lub inny śpiew.

Spotkanie II – We wspólnocie

Panie Jezu, Ty ukazując się niewiastom przy grobie, a później pięciuset braciom, umocniłeś wszystkich do wiernego wypełniania powołania. Zapewne większość z nich wypełniała swoje codzienne obowiązki małżeńskie i rodzinne, czyniąc to przez wszystkie lata swego życia. Napotykali na różne trudności i przeszkody. Musieli mieć mocną wolę i wielką wytrwałość, aby pięknie i owocnie te zadania wypełniać. Myśląc o nich, Panie Jezu, myślimy także o nas samych i naszym pokoleniu. Nie wszyscy mężczyźni i kobiety umieją wytrwać do końca w wierności małżeńskiej i ofiarnie podejmować trud wychowania dzieci. Dlatego prosimy Cię, miłosierny Jezu, o dar męstwa, o napełnienie naszej słabej woli mocą z wysoka. Prosimy o ten dar dla wszystkich małżeństw i rodzin za przyczyną świętych małżonków i rodziców.
Święci Joachimie i Anno, módlcie się za nami.
Święty Ludwiku,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo, Królowo,
Święta Jadwigo, Śląska,
Święta Brygido,Święta Elżbieto Węgierska,
Święta Joanno Mola,
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Spotkanie III – Rozmowy indywidualne

Zatrzymujemy się, o Panie, na naszej drodze światła, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach, które miały charakter indywidualnych spotkań z Tobą. Myślimy o Marii Magdalenie oraz o świętych apostołach Piotrze, Pawle i Jakubie. Ty pragniesz rozmawiać osobiście z każdym swoim uczniem i chcesz być miłością jego życia. Wymagasz porzucenia wszystkiego i pójścia za Tobą. W szczególny sposób prawda ta objawia się w życiu tych, których powołujesz na drogę celibatu lub dziewictwa. To również bardzo wymagająca droga. Wytrwanie na niej przekracza siły człowieka. Wlewasz więc w serca powołanych wszystkie potrzebne dary, a wśród nich dar męstwa, zdolność pokonywania niebezpieczeństw zagrażających wytrwaniu w dziewiczej czystości. Dziękując Ci, Panie, za przykład świętych kapłanów, zakonników i świętych dziewic, prosimy Cię, przez ich wstawiennictwo, o dar męstwa dla wszystkich powołanych do życia w celibacie i dziewictwie.
Święty Antoni, módl się za nami.
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Tomaszu z Akwinu,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avili,
Święta Różo z Limy,
Święta Faustyno, módl się za nami.

Spotkanie IV – W drodze do Emaus

Nasza słaba wola jest często przyczyną ucieczki z placu boju, rezygnacji z podjętych postanowień, a nawet łamania danego wcześniej słowa. Jakże wiele wysiłku poświęcasz, Panie Jezu, umocnieniu wiary i woli apostołów. Z uczniami z Emaus rozmawiałeś prawdopodobnie kilka godzin. To spotkanie jest wzorem rozmowy wychowawcy z wychowankami. Muszą oni stale prowadzić cierpliwe i długie rozmowy ze swoimi podopiecznymi. Znają to doświadczenie rodzice, a także katecheci, nauczyciele i spowiednicy. Każdy z nich potrzebuje daru męstwa, przez który „Duch Święty umacnia wolę i sprawia, że człowiek gotów jest czynnie i wytrwale stawiać czoło nawet największym przeciwnościom i cierpieniom”. Nie brak ich w dziele wychowania. Dziś pokornie prosimy, przez wstawiennictwo naszych patronów, o dar męstwa dla tych, których powołałeś do pomagania innym w formowaniu sumień, charakterów i postaw.
Święty Janie Bosko, módl się za nami.
Święty Józefie Kalasancjuszu,
Święta Anielo Merici,
Święta Urszulo Ledóchowska,
Błogosławiony Zygmuncie Szczęsny Feliński,
Błogosławiona Franciszko Siedliska,
Wszyscy święci, poświęcający się wychowaniu dzieci i młodzieży.

Spotkanie V – W Jerozolimie

Zatrzymując się przy kolejnym spotkaniu z Tobą, Panie Jezu, pragniemy Cię prosić o dar męstwa dla osób, którym powierzona została odpowiedzialność za kraj, za miasta i wioski, za instytucje i organizacje. Wypełnianie każdej z tych funkcji napotyka na różnorodne przeszkody i zagrożenia. Niemal każda decyzja poddana jest krytyce i spotyka się z oporem w jej przyjęciu. Trzeba cierpliwie szukać dróg wprowadzenia jej w życie. Nie zawsze też starcza odwagi i mądrości, aby podjąć właściwą decyzję. Prosimy Cię, zmartwychwstały Jezu, ześlij na rządzących swojego Ducha, aby wytrwali w pomnażaniu wspólnego dobra. Ty oświeciłeś umysły apostołów, aby rozumieli Pisma i umocniłeś ich wolę, aby potrafili wypełnić powierzone im zadania. Udziel daru wytrwałości także wiernym świeckim, którzy piastują odpowiedzialne urzędy w państwie i w społecznościach lokalnych. Prosimy o to przez wstawiennictwo świętych, którzy spełniali podobną posługę:
Święty Stefanie, módl się za nami.
Święty Tomaszu Morusie,
Święty Henryku,
Święta Jadwigo, módl się za nami.

Spotkanie VI – Nad jeziorem

Wsłuchując się w Twoją rozmowę z Piotrem nad jeziorem Galilejskim, odkrywamy prawdę, że największą siłą człowieka jest miłość. Bez niej trudno wytrwać w przeciwnościach. Ona uzdalnia człowieka do znoszenia cierpienia, a także do męczeństwa. Tak bardzo potrzebują tej siły ludzie chorzy i dotknięci kalectwem, a także pozbawiani majątku i wolności z powodu swego wyznania. Ty dałeś niezwykłą moc ducha męczennikom, którzy potrafili znieść największe tortury fizyczne i duchowe. Przez ich wstawiennictwo umacniaj każdego z nas w chwili cierpienia i choroby, a także w godzinie odrzucenia i prześladowania.
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Andrzeju Bobolo,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy,

Spotkanie VII –  Podczas rozesłania

Panie Jezu, Ty wybrałeś na swoich uczniów Dwunastu i przede wszystkim im powierzyłeś dzieło głoszenia Ewangelii. W ciągu wieków istnienia Kościoła następcami apostołów są biskupi. Tak wielu spośród nich czcimy jako świętych, gdyż spełniali swoją pasterską posługę z wielką wiarą i miłością. Potrzebowali duchowej mocy, aby codziennie rozwiązywać liczne problemy powierzonej mu wspólnoty. Przez ich wstawiennictwo prosimy Cię za biskupów, którzy dziś przewodniczą lokalnym Kościołom oraz za biskupa Rzymu, który przewodniczy całemu Kościołowi.
Święci Leonie i Grzegorzu, módl się za nami.
Święty Ambroży,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,
Święty Janie Chryzostomie,
Święci Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Święty Józefie Bilczewski,
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, módl się za nami.

Spotkanie VIII –  W Wieczerniku

Nasza wędrówka, nazwana drogą światła, kończy się w Wieczerniku, gdzie w dzień Zmartwychwstania tchnąłeś na Apostołów swego Ducha i gdzie w dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił na nich Duch Święty. To wydarzenie zmieniło życie apostołów i zmienia życie każdego, kto z wiarą przyjmuje Ducha Świętego. To, co ludzkie, zostaje przeniknięte mocą z wysoka. Także nasza słaba ludzka wola otrzymuje niezwykłe umocnienie. Dlatego dziś z wiarą prosimy przez wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki, wszystkich aniołów i świętych, aby Twój Duch napełnił każdego z nas darem męstwa, przez który „Duch Święty umacnia wolę i sprawia, że człowiek gotów jest czynnie i wytrwale stawiać czoło nawet największym przeciwnościom i cierpieniom”.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Wszyscy Aniołowie Boży,
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.